Skip to main content Skip to search
14 Dec 2016
4 min 1 sec
Video Overview
Creators: 
Dönkho, Jamyang Gyatso

This is a song of praise to Achok Tsennyi Monastery by a famous Tibetan singer named Yaru Asod.

གླུ་དབྱངས་འདི་ནི་བོད་ཁུལ་ན་མང་དུ་གྲགས་པའི་ཡ་རུའི་ཨ་བསོད་ཀྱིས་ཨ་མཆོག་མཚན་ཉིད་དགོན་ལ་བླངས་པའི་བསྟོད་གླུ་ཞིག་རེད།

བླང་རབས་འདི་ནི་བོད་མདོ་སྨད་དུ་མིང་དུ་གྲགས་པའི་གླུ་བ་ཡ་རུའི་ཨ་བསོད་ཀྱིས་རྔ་བའི་ཡུལ་གྱི་མཚན་ཉིད་དགོན་པར་བླངས་པའི་བསྟོད་གླུ་ཞིག་རེད། མཚན་ཉིད་དགོན་པ་ནི་ད་ལྟའི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་དབྱེ་སྟངས་ལས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་མཚན་ཉིད་ཡུལ་ཚོའི་མངའ་འོག་ཏུ་ཡོད་ལ། རྔ་བ་ས་ཁུལ་གྱི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་གྲས་ཀྱི་གཅིག་རེད།  བསྟོད་གླུ་འདི་ལེན་ཤེས་བའི་ཡུལ་དེའི་ལོ་ལོན་རྒན་རྒོན་དག་གིས་བཤད་པ་ལྟར་ན།གླུ་འདི་ཐེངས་གཅིག་ལ་བླངས་ན་མ་ཎི་དུང་ཕྱུར་གཅིག་གི་ཕན་ཡོན་ཡོད་པར་གྲགས་ལ། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་དོ་སྣང་བྱ་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་ནི།ཡ་རུའི་ཨ་བསོད་ལའང་དད་པ་དང་ཡིད་ཆས་ཤིག་ཡོད་པ་དེའོ།།

这是一首由藏族著名歌手亚热阿索献给阿炯查理寺的赞歌。

这是一首由藏族著名歌手亚热阿索献给阿炯查理寺的赞歌。查理寺位于四川省阿坝州阿坝县查理乡,是当地藏传佛教格鲁派的主要寺庙之一。据会唱这首歌的老人们讲,每唱这首歌所积累的功德相当于念诵一亿次玛尼咒语。这首民歌表现了演唱者亚热阿索是一位有信仰、信念的歌者。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0