Skip to main content Skip to search
27 Sep 2016
3 min 31 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan and Himalayan Library

This filling for tsö ma (momo or dumpling) is made of potato mixed with onion and salt.

ཞོག་ཁོག་དང་ཙོང་། གཡིས། ཚྭ་སོགས་བསྲེས་ནས་ཞོག་ཁོག་མོག་མོག་གི་ནང་སྙིང་གྲ་སྒྲིག་བྱས་འདུག

洋芋、葱、油和盐混合而成的洋芋包子内馅。

མོག་མོག་གམ་ཡང་ན་ཨ་མདོའི་ས་ཆ་ལ་ལར་ཚོད་མ་རུ་འབོད་པའི་ནང་སྙིང་ལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དེ། ཞོག་ཁོག་ནང་སྙིང་བྱས་པའི་མོག་མོག་ནི་ཆེ་རྒྱུན་མཐོང་གི་ཟ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ།དེ་ནི་ཞོག་ཁོག་ཕྲ་ཞིབ་ཅིག་གཙབས་རྗེས་དེའི་ནང་དུ་གཡིས་དང་ཙོང་སོགས་འོས་འཚམས་ཤིག་བླུགས་ནས་བཟོས་པ་ཡིན།

在安多地区人们制做包子的馅料有很多种,洋芋馅儿包子是其中最常见的一种包子。其内馅的制做方法是把洋芋切成细丝后放入适当的油、葱、盐等调料后调制而成。