Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
2 min 24 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Khyungdo from Garu Village in Tsekhok singing a song called "Pity the Motherless Orphan." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་དྲིན་མ་ལོ་མེད་པའི་དྭ་ཕྲུག་གི་སྐྱོ་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཕྱུགས་ཟོག་མང་པོ་རྫ་ན་འཚོ་དུས་མ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ངུར་བུ་ངུར་དང་མ་འབའ་བུ་འབའ་བྱས་ཏེ་མ་བུ་མཉམ་དུ་རྩྭ་ཆུ་ལ་རོལ་བ་དང་མ་མེད་པ་རྣམས་མིག་མཆི་མ་འཁོར་བཞིན་སེམས་སྐྱོ་བས་གདུང་བཞིན་ཁེར་འགྲོ་ཁེར་འདུག་གིས་མ་དྲན་པའི་ངུ་ངུར་དང་ཁེར་འབའ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།   ཁྱིམ་བཟའ་མི་ཚང་མ་ལྷན་དུ་འཛོམས་དུས་དྲིན་ཕ་མ་དང་ནང་བུ་ཕྲུག་ཅན་ཚང་མ་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་ཡིན་པ་དང་ཕ་མ་མེད་པའི་དྭ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་མིག་མཐར་མཆི་མ་འཁོར་རེ་སྙིང་རྗེ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0