Skip to main content Skip to search
11 Jan 2016
4 min 47 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Drolle from Serchen in Amdo singing a song called "Pitch a Tent on the Rocky Mountain." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

Drolle sings a song called "Pitch a Tent on the Rocky Mountain"

འདི་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་མི་འགྱུར་རྟག་བརྟན་ཡིན་པར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་དགུང་གི་ཉི་ཟླ་གཉིས་སྐར་ཚོགས་ཁྲི་མ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་བ་དང་གངས་ཀྱི་སེང་གེ་དང་རྫ་ཡི་འབྲོང་མོ་གཉིས་རི་དྭགས་ཁྲི་མ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་ཡོད་པར་དཔེ་བྱས་ཏེ་དྲིན་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་བུ་ཚ་བོ་མང་བོས་མཐའ་ནས་བསྐོར་ཏེ་གཉོར་སྐྱོང་དང་བརྩི་བཀུར་གང་ལེགས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་འདི་མི་འགྱུར་རྟག་བརྟན་ཡིན་པར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དགུང་ཨ་སྔོན་དཀྱིལ་ནས་གུར་ཞིག་ཕུབ།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • ནངས་སྔ་མོ་གུར་སྒོ་ཕྱེ་དུས་ན།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • དགུང་ཉི་མ་སེར་པོ་སྔུན་ནས་ཤར། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • དགུང་ཕྱི་དྲོ་གུར་སྒོ་བསྟན་དུས་ན།།
 • དུང་ཟླ་བ་དཀར་པོ་གཞུག་ནས་ཚེས།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • དེས་མི་ཚད་སྐར་ཚོགས་ཁྲི་མ་འབུམ།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • ཁྲི་མ་འབུམ་གྱིས་མཐའ་ནས་བསྐོར།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • ངས་ཡང་ཡང་བསྐོར་བའི་སྨོན་ལམ་འདེབས།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • རྫ་ཁྲ་ཡག་དཀྱིལ་ནས་ར་ཞིག་ཕུབ།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • ནངས་སྔ་མོ་ར་སྒོ་ཕྱེ་དུས་ན།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • སེང་གེ་དཀར་མོ་གངས་ན་འགྱིང་།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • དགོང་ཕྱི་དྲོ་ར་སྒོ་བསྟན་དུས་ན།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • བྲེ་སེར་འབྲོང་མོ་རྫ་ནས་འགྱིང་།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • དེས་མི་ཚད་རི་དྭགས་ཁྲི་མ་འབུམ།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • ཁྲི་མ་འབུམ་གྱིས་མཐའ་ནས་བསྐོར།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • ངས་ཡང་ཡང་བསྐོར་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • ས་འབྲོག་གི་ས་ནས་མཁར་ཞིག་རྡུང་།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • ནངས་སྔ་མོ་མཁར་སྒོ་ཕྱེ་དུས་ན།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • ཕ་དང་ཨ་ཁུ་གྲལ་ནས་བཞུགས།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • དགོང་ཕྱི་དྲོ་མཁར་སྒོ་བསྟན་དུས་ན།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་ཡུལ་ན་བཞུགས།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • དེས་མི་ཚད་བུ་ཚ་ཁྲི་མ་འབུམ།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • ཁྲི་མ་འབུམ་གྱིས་མཐའ་ནས་བསྐོར།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽
 • ངས་ཡང་ཡང་བསྐོར་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།། ༼ གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན། ༽