Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 6 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Lobzang recommends several important Tibetan historical and religious sites in Lhoka to a couple of foreign tourists.

བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་སྐོར་བ་གཉིས་ལ་ལྷོ་ཁའི་གནས་མཇལ་གཙོ་བོ་འགའ་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བློ་བཟང
  ཁྱེད་རང་ཚོ་བོད་ལ་ཕེབས་འདོད་ཡོད་པས།
  khyed rang tsho bod la phebs 'dod yod pas/
  Do you want to go to Tibet?
 • ར་ཤལ
  ང་བོད་ལ་འགྲོ་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད།
  nga bod la 'gro 'dod chen po yod/
  Yes, I really want to go to Tibet.
 • ལོ་རང
  ང་ཡའི་༿ཡང་༾འགྲོ་སྙིང་འདོད་གྱིས།
  nga ya'i {yang }'gro snying 'dod gyis/
  I also want to go.
 • ལོ་རང
  ཡིན་ནའི་༿ཡང་༾ཆོག་མཆན་རག་ཁག་པོ་རེད།
  yin na'i {yang }chog mchan rag khag po red/
  But it's difficult to get permission.
 • བློ་བཟང
  གལ་སྲིད་བོད་ལ་ཐེངས་གཅིག་ཕེབས་ཐུབ་ན་ལྷོ་ཁར་གནས་མཇལ་ལ་ཐད་དགོས་རེད།
  gal srid bod la thengs gcig phebs thub na lho khar gnas mjal la thad dgos red/
  If you are able to go to Tibet one day, you should go to the lho kha pilgrimages.
 • ར་ཤལ
  ལྷོ་ཁར་གནས་མཇལ་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་རེད་པས།
  lho khar gnas mjal rgyu mang po yod red pas/
  Are there lots of pilgrimage sites to visit in lho kha?
 • བློ་བཟང
  མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད།
  mang po zhe drag yod red/
  There are very many indeed.
 • བློ་བཟང
  བོད་ཀྱི་མཁར་གྱི་ཐོག་མ་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་་་ཡོད་རེད།
  bod kyi mkhar gyi thog ma yum bu bla sgang yod red/
  There's the first castle of Tibet, yum bu bla sgang.
 • བློ་བཟང
  བོད་ཀྱི་དགོན་པ་རྙིང་ཤོས་བསམ་ཡས་ཡའི་༿ཡང་༾ལྷོ་ཁར་ཡོད་རེད།
  bod kyi dgon pa rnying shos bsam yas ya'i {yang }lho khar yod red/
  Tibet's oldest monastery, bsam yas, is also in lho ka.
 • ལོ་རང
  དེ་ཚོ་བརྒྱབ་ནས་ལོ་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་རེད།
  de tsho brgyab nas lo ga tshod phyin yod red/
  How long has it been since they were built?
 • བློ་བཟང
  བསམ་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལོ་་་ཆིག་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙ་༿ཙམ་༾ཕྱིན་པ་དང་།
  bsam yas la cha bzhag na lo chig stong nyis brgya lhag tsa {tsam }phyin pa dang /
  In the case of bsam yas, over 1,200 years.
 • བློ་བཟང
  ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཉིས་སྟོང་ལྷག་ཙ་༿ཙམ་༾ཕྱིན་པ་རེད།
  yum bu bla sgang la cha bzhag na nyis stong lhag tsa {tsam }phyin pa red/
  As for Yumbulakang castle, more than two thousand years.
 • ར་ཤལ
  དེ་མིན་པ་ཡོད་རེད་པས།
  de min pa yod red pas/
  What else is there?
 • བློ་བཟང
  ད་དུང་འཕྱོངས་རྒྱས་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བང་སོ་དང་།
  da dung 'phyongs rgyas la bod kyi rgyal po'i bang so dang /
  In addition to those, in 'phyong rgas, there are the tombs of the Tibetan kings,
 • བློ་བཟང
  རི་བོ་བདེ་ཆེན་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾དགོན་པ་དང་།
  ri bo bde chen zer nyan {mkhan }dgon pa dang /
  the monastery called "ri bo bde chen", and
 • བློ་བཟང
  གྲ་ཕྱི་ལ་སྨིན་སྒྲོལ་གླིང་ཟེར་མཁན་དགོན་པ་ཆེན་པོ་ཅིག་ཡོད་རེད།
  gra phyi la smin sgrol gling zer mkhan dgon pa chen po cig yod red/
  in gra phyi, there's also a big monastery called "smin sdrol gling".
 • བློ་བཟང
  དེ་མིན་ག་༿གང་༾ས་ག་༿གང་༾ལ་དགོན་པ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད།
  de min ga {gang }sa ga {gang }la dgon pa mang po zhe drag yod red/
  Apart from that there are many monasteries everywhere,
 • བློ་བཟང
  ཡིན་ནའི་ཚང་མ་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད།
  yin na'i tshang ma ngas shes kyi med/
  but I don't know them all.