Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
8 min 20 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A tangka painter in Lhasa goes to the tailor's shop and picks up a brocade for a tangka he painted for a client.

画师把唐卡画送到裁缝店装裱,对绸缎的选料较为满意后支付了装裱费离开裁缝店。 画师到裁缝店去取唐卡。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཨོ་ལོའེ། ཟེར།
  o lo'e/_zer/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཨོ་ལོའེ།
  o lo'e/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  གོས་ཆེན་དེ་ཚར་སོང་ངས།
  gos chen de tshar song ngas/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འོང་།
  'ong /
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཨ་ལས་་་ འདི་ཡིན་པ་རེད། རེད་པ།
  a las _'di yin pa red/_red pa/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འོང་ལ། ཞལ་ཐང་དེ་ཡིན་ལ།
  'ong la/_zhal thang de yin la/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོང་ད། ཡག་པོ་ཞེ་པོ་ཞིག་བྱུང་ཤག ཞལ་རས་ཁོ་ར་༿ཁོ་རང་༾ཡག་པོ་ཞིག་འདུག་ག་དེ། 
  'ong da/_yag po zhe po zhig byung shag_zhal ras kho ra {kho rang }yag po zhig 'dug ga de/_
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  རྒྱ་གར་དེ་ཚོ་འདི།
  rgya gar de tsho 'di/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འོང་་་ རྒྱ་གར་དེ་ཏིག་ཙ་༿ཏོག་ཙམ་༾ཞིག་གི།
  'ong _rgya gar de tig tsa {tog tsam }zhig gi/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཏོག་ཙ་༿ཏོག་ཙམ་༾དེ་བྱས་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ།
  tog tsa {tog tsam }de byas yod pa'i bzo 'dra/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འདི་་་རྒྱ་མིའི་དེ་ནི་རྦད་དེ་དེ་རེད་ཤག འགྱིག་རྐྱང་རྐྱང་བྱས། ཨེ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾ཟེར་བྱས་བཞག་དུས་འགང་ག་༿ཚང་མ་༾འབྱར་འགྲོ་གིས།
  'di rgya mi'i de ni rbad de de red shag_'gyig rkyang rkyang byas/_e 'dras {'di 'dras }zer byas bzhag dus 'gang ga {tshang ma }'byar 'gro gis/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འདུག་ཟེ་བཞག་བཞག་ག
  'dug ze bzhag bzhag ga
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འོང་་་
  'ong
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོ་ཐུགས་ཆེ། ད་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་བྱས་ཤག
  'o thugs che/_da yin na yag po zhe po byas shag
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཚོས་གཞི་ག་འདྲས་བྱུང་ཡོད་ན། ཚོས་གཞི་མཚུངས་པོ་ཞིག་འདུག་ག
  tshos gzhi ga 'dras byung yod na/_tshos gzhi mtshungs po zhig 'dug ga
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོང་་་ ལན་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་བྱུང་ཤག
  'ong _lan po zhe po cig byung shag
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཨ་ནི་་་ མེ་ཏོག་བཞི་བཞི་བསྒྲིགས་བཞག་ག་བྱས་ཡོད།
  a ni _me tog bzhi bzhi bsgrigs bzhag ga byas yod/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོང་འདུག
  'ong 'dug
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཨེ་་་མེ་ཏོག་དེ། མེ་ཏོག་འདི་ལ་འདུག་ཟེ་ལྟ་དུས་ཁ་ཤས་འདུག་ཟེ། མེ་ཏོག་ཁ་ཤས་མར་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཡར་ཡོད་པའི་བཟོ་འདུག་ག ད་མེ་ཏོག་དེའེ་རྒྱུགས་ཕྱོགས་དེ།
  e me tog de/_me tog 'di la 'dug ze lta dus kha shas 'dug ze/_me tog kha shas mar yod pa'i bzo 'dra yar yod pa'i bzo 'dug ga_da me tog de'e rgyugs phyogs de/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཨ་་་ འོ་ཐུགས་ཆེ། ད་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་བྱུང་ཤག ཚོས་གཞི་དེ་ཚོ་ཡའི་ཡག་པོ་ཅིག་བྱུང་ཤག ཐང་ཀ་ཐང་ཐང་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་བྱས་ཤག
  a _'o thugs che/_da yin na yag po zhe po cig byung shag_tshos gzhi de tsho ya'i yag po cig byung shag_thang ka thang thang yag po zhe po byas shag
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འོ་ཨོང་་་ ཐང་ཀ་ཆེ་ཆུང་ཡའི་༿ཡང་༾ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་སོང་། 
  'o ong _thang ka che chung ya'i {yang }yag po zhig chags song /_
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  མནོ་་་༿ལགས་སོ༾།
  mno {lags so}/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ད་ལྟ་ཁྲོམ་མར་ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲས་རེད་འདུག་ག
  da lta khrom mar tsho yin na yang chung chung de 'dras red 'dug ga
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོ་དེ་གོས་ཆེན་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾ཆུང་ཆུང་ཞེ་པོ་ཅིག་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག་ག
  'o de gos chen de gyad {de tsho }chung chung zhe po cig chags 'gro gi 'dug ga
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འདི་གྱད་༿འདི་ཚོ་༾མ་གཞི་དེ་ཚོ་འགང་ག་ལོགས་༿ཚང་མ་༾ལྷུག་ཤིག་ཤིག་གཅིག་ཡའི་༿ཡང་༾བརྒྱབ་ཀྱི་མི་འདུག་ག
  'di gyad {'di tsho }ma gzhi de tsho 'gang ga logs {tshang ma }lhug shig shig gcig ya'i {yang }brgyab kyi mi 'dug ga
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོང་ལ།
  'ong la/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཆུང་ཆུང་ཞིག་བརྒྱབ།
  chung chung zhig brgyab/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འཇའ་ཁོ་ར་ཆུང་ཆུང་ཞེ་པོ་ཅིག་དེ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག
  'ja' kho ra chung chung zhe po cig de byed kyi 'dug ga
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཡང་ཨ་ནི་་་རྒྱུགས་པ་དེ་ནི་སྐྱོབ་འབྱར་གཅིག་ཡའི་༿ཡང་༾གློད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾འཚེམ་བུ་བརྒྱབ། འདའི་༿འདིར་༾འཚེམ་བུ་བརྒྱབ། ཨ་ནི་་་འདི་འདྲས་བཏོན་ཆོག་ཆོག
  yang a ni rgyugs pa de ni skyob 'byar gcig ya'i {yang }glod kyi ma red/_de gyad {de tsho }'tshem bu brgyab/_'da'i {'dir }'tshem bu brgyab/_a ni 'di 'dras bton chog chog
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོ་རེད་འདུག་ག་ལ། འོ་ཐུགས་ཆེ། ད་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་ཞིག་བྱུང་ཤག ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཨོང་འོང་་་ ཐུགས་ཆེ་ད་རྒྱབ་ཤ་དེ་ཚོ་ཡའི་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་བྱུང་ཤག
  'o red 'dug ga la/_'o thugs che/_da yin na yag po zhe po zhig byung shag_thugs rje che/_ong 'ong _thugs che da rgyab sha de tsho ya'i yag po zhe po byung shag
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འོང་་་ རྒྱབ་ལོགས་ལ་ནི་ལྷུག་ཏིག་ཙ་༿ཏོག་ཙམ་༾ཞིག་འདུག་ཟེ་བཞག་ཡོད། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས། ཁ་ས་འདའི་༿འདིར་༾གཅིག་སླེབས་བྱུང་། འདའི་ལྟ་ཙ་༿ལྟ་ཙམ་༾འདྲ་ཞིག་བྱས། འོང་འོང་་་ སྔོན་མའི་འཚེམ་སྟངས་བཙེམས་ཤག་ཟེར་གྱིས།
  'ong _rgyab logs la ni lhug tig tsa {tog tsam }zhig 'dug ze bzhag yod/_yang kha shas kyis/_kha sa 'da'i {'dir }gcig slebs byung /_'da'i lta tsa {lta tsam }'dra zhig byas/_'ong 'ong _sngon ma'i 'tshem stangs btsems shag zer gyis/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོང་ལས་སེ།
  'ong las se/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཧ་ཧ་་་། སྤོ་བོ་ལགས་གཅིག་སླེབས་བྱུང་ང་། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྤོ་བོ་ལགས་གཅིག ཨ་ནི་་་ཁོང་རྣམ་ཚོས་ཞལ་ཐང་ལ་གོས་ཤམ་བསྐྱོན་གནང་གི་ཡོད་པ་འདྲ། འོང་འོང་ཟེར། འདུག་ཟེ་ལྟ་ཙ་༿ལྟ་ཙམ་༾འདྲ་ཞིག་བྱས། འོང་འོང་་་སྔོན་མའི་འཚེམ་སྟངས་བཙམས་ཤག་ཟེར།
  ha ha /_spo bo lags gcig slebs byung nga /_sman rtsis khang gi spo bo lags gcig_a ni khong rnam tshos zhal thang la gos sham bskyon gnang gi yod pa 'dra/_'ong 'ong zer/_'dug ze lta tsa {lta tsam }'dra zhig byas/_'ong 'ong sngon ma'i 'tshem stangs btsams shag zer/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཨོང་་་ ད་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་བྱུང་ཤག འོ་ཐུགས་ཆེ། ད་ཐང་ཀ་དེ་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་ཞིག་དགོ་༿དགོས་༾ཡོད་ཟེར། ཁོང་ཚོས་གོས་ཆེན་དང་གཅིག་གི་ཐང་ཀ་ཁོ་རང་རྦད། ཞེ་པོ་ཅིག་བཟོ་དགོ་༿དགོས་༾ཡོད་ཟེར།
  ong _da yag po zhe po byung shag_'o thugs che/_da thang ka de yag po zhe po zhig dgo {dgos }yod zer/_khong tshos gos chen dang gcig gi thang ka kho rang rbad/_zhe po cig bzo dgo {dgos }yod zer/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ག་གའི་༿ག་པར་༾བསྣམ་ཡས་རས།
  ga ga'i {ga par }bsnam yas ras/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཨོང་་་ འདི་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གཅིག་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད་༾། དེ་འོང་། དེའི་ཡ་དེ་བྱས་འདུག་ག
  ong _'di sman rtsis khang la gcig yo'o red{yod red }/_de 'ong /_de'i ya de byas 'dug ga
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ལས་སེ།
  las se/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོ་དེའི་ཨ་ནི་་་ འོ་ཐུགས་ཆེ་གནང་། སྐུ་ཅི་༿སྐུ་མཁྱེན་༾ ཨ་ནི་་་འདའི་༿འདིར་༾ག་ཚད་ཙ་ཅིག་༿ཙམ་ཞིག་༾འཐོབ་ཡོད་ན། གཅིག་རྩིས་ཤིག་སྐྱོན་རོགས་གནང་། ཆོས་ལགས།
  'o de'i a ni _'o thugs che gnang /_sku ci {sku mkhyen }_a ni 'da'i {'dir }ga tshad tsa cig {tsam zhig }'thob yod na/_gcig rtsis shig skyon rogs gnang /_chos lags/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ལས་སེ།
  las se/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  དེ་གྱད་༿་དེ་ཚོ་༾གོས་ཆེན་དང་། 
  de gyad { de tsho }gos chen dang /_
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  གོས་ཆེན་ད། གོས་ཆེན་འབྲིང་ག་དེ་རེད་པ། མ་གཞི་ཁ་སང་དེས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་གོས་ཆེན། དེ་གོས་ཆེན་ལ་ཡ། ཨོང་་་
  gos chen da/_gos chen 'bring ga de red pa/_ma gzhi kha sang des zhus pa yin/_da gos chen/_de gos chen la ya/_ong
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཁ་ལ་ག་ཚོད།
  kha la ga tshod/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཁ་ལ་ཡ་དེ་རེད་ཤག་ཨེ་་་ ངོ་ཤེས་པ་བརྒྱུད་བྱས། ཁ་ལ་ཡ་བརྒྱ་དང་བཅུ་མེད་ལྔ་ལ་རྒྱབ་པ་རེད།
  kha la ya de red shag e _ngo shes pa brgyud byas/_kha la ya brgya dang bcu med lnga la rgyab pa red/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཨ་ལས།ལས་སེ།
  a las/las se/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  གཞན་དེ་ཚོ་ཁ་གང་ལ་བརྒྱ་དང་ཨེ། བཞི་ཅུ་བྱེད་ཉན་༿མཁན་༾དེ་རེད་འདུག་ག
  gzhan de tsho kha gang la brgya dang e/_bzhi cu byed nyan {mkhan }de red 'dug ga
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཨ་ལས།ལས་སེ། ཨོང་་་འོ་ཐུགས་ཆེ།
  a las/las se/_ong 'o thugs che/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འོང་དེ་རེད་ཤག ཨ་ནི་ཨོང་དེ། སེར་པོ་དེ་ཁ་གསུམ་བྱས། དམར་མོ་༿དམར་པོ་༾ཁ་གང་བྱས།
  'ong de red shag_a ni ong de/_ser po de kha gsum byas/_dmar mo {dmar po }kha gang byas/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ལས་སེ།
  las se/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཨ་ནི་་་ལྷག་མ་ཏིག་ཙ་༿ཏོག་ཙམ་༾ཞིག་བསྡད་སོང་།
  a ni lhag ma tig tsa {tog tsam }zhig bsdad song /
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོང་། ལྷག་མ་ད། དེ་ད་ད་ག་དེ་བྱེད་་་་ འོང་། དེ་ད་དེ་གནང་མི་དགོས། འོ་ཐུགས་ཆེ།
  'ong /_lhag ma da/_de da da ga de byed _'ong /_de da de gnang mi dgos/_'o thugs che/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཡ་ད་ཨ་ནི་་་ ཨོང་་་ འགང་ག་༿ཚང་མ་༾བཙེམ་གླ་དང་འགང་ག་བསྡོམས་ནས་འདི། ཨོང་་་བཞི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ། འཐོབ་ཀྱི་འདུག་ད་ཤིང་དང་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾འགང་ག་ལོགས་༿ཚང་མ་༾བསྡོམས་བྱས།
  ya da a ni _ong _'gang ga {tshang ma }btsem gla dang 'gang ga bsdoms nas 'di/_ong bzhi brgya dgu bcu go gsum/_'thob kyi 'dug da shing dang de gyad {de tsho }'gang ga logs {tshang ma }bsdoms byas/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཨོང་་་ རྒྱབ་ཤ་འདའི་ཡ་༿འདི་ལ་༾ཀུང་ཁྲི་གཉིས་ཡིན་པ་འདྲ་རེད་པས་ལ།
  ong _rgyab sha 'da'i ya {'di la }kung khri gnyis yin pa 'dra red pas la/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འོང་ལ། རྒྱབ་ཤ་ཀུང་ཁྲི་དོ་རེད། འོང་ལ།
  'ong la/_rgyab sha kung khri do red/_'ong la/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཀུང་ཁྲི་རེ་རེར་སྒོར་མོ་ལྔ་ལྔ་བྱས། བཅུ་བྱས་རེད་པ།
  kung khri re rer sgor mo lnga lnga byas/_bcu byas red pa/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  སྒོར་མོ་ལྔ་ལྔ་བྱས། བཅུ་བྱས། སྐུད་མཐའ་སྒོར་མོ། སྐུད་མཐའ་དེ་རེད། དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾ སེ་ཤན་དཀར་པོ་དང་སྔོན་པོ་དེ་རྒྱབ། འོ་དེ་གྱད་བྱས། ཐང་ཤིང་། ཐང་ཤིང་གཉིས། མགོ་དེ་མགོ་ཤིང་དང་འཕྲེད་ཤིང་དེ་བྱས།
  sgor mo lnga lnga byas/_bcu byas/_skud mtha' sgor mo/_skud mtha' de red/_de gyad {de tsho }_se shan dkar po dang sngon po de rgyab/_'o de gyad byas/_thang shing /_thang shing gnyis/_mgo de mgo shing dang 'phred shing de byas/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  སྒོར་མོ་བདུན་བྱས་རེད་པ།
  sgor mo bdun byas red pa/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འདི་བཙེམ་གླ་དེ་བྱས།
  'di btsem gla de byas/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  བཙེམ་གླ་བཞི་ཅུ་ཐམ་པ་བྱས་རེད་པ། བསྡོམས་པས་དྲུག་ཅུ་བྱས།
  btsem gla bzhi cu tham pa byas red pa/_bsdoms pas drug cu byas/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཨ་ནི་་་གོས་ཆེན་ལ་ཡ། ཨེ་་་བཞི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་བྱས། ཁྱོན་བསྡོམས་ནས། ཁྱོན་བསྡོམས་ནས་བཞི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ་ཐོབ་ཤག
  a ni gos chen la ya/_e bzhi brgya sum cu so gsum byas/_khyon bsdoms nas/_khyon bsdoms nas bzhi brgya dgu bcu go gsum thob shag
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཨ་ལས་་་ལས་སེ།
  a las las se/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འགང་ག་བསྡོམས་ནས། ཁྱོན་བསྡོམས་ཁོ་རང་།
  'gang ga bsdoms nas/_khyon bsdoms kho rang /
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ལགས། འོ་ཐུགས་ཆེ་གནང་། སྐུ་ཅི་༿མཁྱེན༾།
  lags/_'o thugs che gnang /_sku ci {mkhyen}/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  གོས་ཆེན་གི་འདི་ཡིན་ལ།
  gos chen gi 'di yin la/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ལགས། ལགས།
  lags/_lags/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  བཞི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་དེ།
  bzhi brgya sum cu so gsum de/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ལགས། འོ་ཐུགས་ཆེ་སྐུ་ཅི་༿མཁྱེན་༾ ད་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་བྱུང་ཤག ཐུགས་ཆེ། འདི་གཅིག་བསྒྲིལ་རོགས་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་། སྐུ་ཅི་༿མཁྱེན་༾ འོ་ཐུགས་ཆེ།
  lags/_'o thugs che sku ci {mkhyen }_da yag po zhe po byung shag_thugs che/_'di gcig bsgril rogs zhig gnang rogs gnang /_sku ci {mkhyen }_'o thugs che/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  མར་ཕབ་ག་ལགས།
  mar phab ga lags/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  བཞུགས་ཨ། ཕབ་གནང་ནའི་འགྲིག་ག
  bzhugs a/_phab gnang na'i 'grig ga
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཐུགས་ཆེ། 
  thugs che/_
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ད་ལྟ་ཁྲོམ་དེ་ཚོ་ལ་འདི་གྲས་གཅིག་ཡའི་༿ཡང་༾ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད།
  da lta khrom de tsho la 'di gras gcig ya'i {yang }yo'o {yod }ma red/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོ་མི་འདུག་ག་ལ།
  'o mi 'dug ga la/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  རྦད་དེ་ཐེར་ཐེར་ཁོ་རང་རེད།
  rbad de ther ther kho rang red/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོང་ལ།
  'ong la/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཚོང་ཐུབ་ཙམ་ཞིག་རེད་ཤག ད་ཕ་གའི།
  tshong thub tsam zhig red shag_da pha ga'i/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཁོང་རྣམས་ཚོ་གཞན་དག་ཚོགས་ལ་ཕེབས་སོང་ངས།
  khong rnams tsho gzhan dag tshogs la phebs song ngas/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འོང་ལ།
  'ong la/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  སྒྲོལ་མ་འབུམ་བདུན་བསགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བསྡད་རེས། ཁོ་ཚོ་བཞི་པོ་དེ་གྱད་བསྡད་རེས་བསྡད་རེས་བྱེད་༿གྱིས་༾ཟེར།
  sgrol ma 'bum bdun bsags kyi yod red/_bsdad res/_kho tsho bzhi po de gyad bsdad res bsdad res byed {gyis }zer/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཨ་ལས། ལས་སེ།
  a las/_las se/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འཕྲེད་ཐང་དང་དེ་གཉིས་གཉིས་ལའི་༿ལ་ཡང་༾གོས་ཆེན། ཨེ་་་འགྲོ་ཡས་ཀྱི་མང་ཉུང་ཁྱད་པར་ཡོའོ་༿ཡོད་༾རེད་པས་ལ།
  'phred thang dang de gnyis gnyis la'i {la yang }gos chen/_e 'gro yas kyi mang nyung khyad par yo'o {yod }red pas la/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཨོང་་་ སྤྱིར་བཏང་འཕྲེད་ཐང་འགྲོ་ཆེ་བའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད༾།
  ong _spyir btang 'phred thang 'gro che ba'i bzo 'dra zhig yo'o red {yod red}/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཨ་ལས། ལས་སེ།
  a las/_las se/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འཕྲེད་ཐང་ཆེན་པོ་ཡིན་བཞིན། འགྲོ་ཆེ། འགྲོ་ཆེ་བ་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཏིག་ཙ་༿ཏོག་ཙམ་༾གཞུང་ཐང་ལས།
  'phred thang chen po yin bzhin/_'gro che/_'gro che ba yo'o red {yod red }tig tsa {tog tsam }gzhung thang las/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཨོང་་་ ད་ལྟ་ཡངའཕྲེད་ཐང་གཅིག་ཡོད་པ་ལ།
  ong _da lta yanga'aphreda thang gcig yod pa la/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ལས་སེ།
  las se/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོ་དེ་ཡ། ཁ་ཏི་འདའི་༿འདིར་༾ག་ཚོད་རེད་འདུག་ལ། གོས་ཆེན།
  'o de ya/_kha ti 'da'i {'dir }ga tshod red 'dug la/_gos chen/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཨོང་་་ ཁ་ཏི། ཟེར་ཡས་བྱས་ན། དེ་ཟག་༿ཟེར་༾མ་རེད་པས། ཁ་ལ་བརྒྱ་དང་བཞི་ཅུ་ཟག་༿ཟེར་༾མ་རེད་པས། ཏིག་ཙ་༿ཏོག་ཙམ་༾ཡང་ཏིག་ཡོད་ཟེར།
  ong _kha ti/_zer yas byas na/_de zag {zer }ma red pas/_kha la brgya dang bzhi cu zag {zer }ma red pas/_tig tsa {tog tsam }yang tig yod zer/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  དེ་འདྲས་འདྲ་ཞིག་གཅིག་ཟེར་ནི་ཟེར། བརྗེད་ཤག་ད།
  de 'dras 'dra zhig gcig zer ni zer/_brjed shag da/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཙ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་མེད་འགྲོ།
  brgya dang nyi shu tsa zhig byed kyi med 'gro/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ལས་སེ།
  las se/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཅོག་ཁྱེད་རང་གི་མཇལ་དར་དེ།
  cog khyed rang gi mjal dar de/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ལགས། འོ་ཐུགས་ཆེ།
  lags/_'o thugs che/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ད་གའི་སྒང་ནས་ཚུར་བཏུམ་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་བྱས་བཞག་དགོས་མན་འགྲོ། ཨ་ལས་་་འདུག་ཟེ་བྱས་བྱས། འོ་ད་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་བྱུང་ཤག་ལ། བརྩེམས་་་ གཞན་དེ་ཚོ་གཅིག་ད། འདའི་ད་ག་ཟེར་དེ་བྱས་བཞག་གི་འདུག་ག་ལ། ད་ད་རེས་དེ།
  da ga'i sgang nas tshur btum pa'i bzo 'dra zhig byas bzhag dgos man 'gro/_a las 'dug ze byas byas/_'o da yag po zhe po cig byung shag la/_brtsems _gzhan de tsho gcig da/_'da'i da ga zer de byas bzhag gi 'dug ga la/_da da res de/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ད་ཁུངས་མཐུག་ལ། ཁ་ས་སྤོ་བོ་ལགས་དེས་ལྟ་ཙ་༿ཙམ་༾འདྲ་ཞིག་བྱས། འོང་འོང་སྔོན་མའི་བརྩེམས་སྟངས་བརྩེམས་ཤག ཟེར་ག་བྱེད་ཀྱིས།
  da khungs mthug la/_kha sa spo bo lags des lta tsa {tsam }'dra zhig byas/_'ong 'ong sngon ma'i brtsems stangs brtsems shag_zer ga byed kyis/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  ཁྲོམ་གྱི་དེ་གྱད་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག་ལ། ཨོང་་་ རྦད་་་ནང་ལོགས་རྒྱབ་ཤ་དེ་རྦད་ཡུག་གཅིག་ཁོ་རང་རྒྱབ།
  khrom gyi de gyad a 'dras {'di 'dras }byed kyi 'dug ga la/_ong _rbad nang logs rgyab sha de rbad yug gcig kho rang rgyab/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོ་རེད་ཤག ཨ་ནི་་་འདིའི་དཀྱིལ་དེ་ནས་མར་དབྲལ་ཙ་༿ཙམ་༾བྱས།
  'o red shag_a ni 'di'i dkyil de nas mar dbral tsa {tsam }byas/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  རྒན་ལགས་འདི་ཕར་ཙ་ཞིག་འཐེན་རོགས་གནང་།
  rgan lags 'di phar tsa zhig 'then rogs gnang /
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཐུགས་ཆེ། ད་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་བྱུང་སོང་།
  thugs che/_da yin na yag po zhe po cig byung song /
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོ་ཐུགས་ཆེ། ད་འགྲིག་སོང་། རྩེ་གྲ་༿ཡག་ཤོས་གྲས་༾བྱས།
  'o thugs che/_da 'grig song /_rtse gra {yag shos gras }byas/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  དཀྱིལ་འདའི་༿འདིར་༾རས་བསེ་ ཕྱག་མ་འཆང་ལ།
  dkyil 'da'i {'dir }ras bse _phyag ma 'chang la/
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འོང་། ལས་སེ་ འོང་། ཐུགས་ཆེ། ད་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་བྱུང་། འོ་ཐུགས་ཆེ་གནང་སྐུ་ཅི་༿མཁྱེན་༾།
  'ong /_las se _'ong /_thugs che/_da yin na yag po zhe po byung /_'o thugs che gnang sku ci {mkhyen }/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འོང་།
  'ong /
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  ཨ་ལེ་བཞུགས་ཨོའོ།
  a le bzhugs o'o/
 • ཐང་ཁ་འཚེམ་མཁན།
  འོང་།
  'ong /
 • ཐང་ཁའི་སྦྱིན་བདག
  འགྲོ་གི་ཡིན་ད། ཨ་ལས་འདི་ཅིག་དེ་བྱས།
  'gro gi yin da/_a las 'di cig de byas/