Skip to main content Skip to search
05 Sep 2018
3 min 16 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye

An old Boedra song called "Samling Drak Gi Phodrang" describes the sanctity of a cliff called Samling Phodrang. Thoug the lyrics describes the Samling cliff, it is left unclear where the cliff is located and who had discovered the rock as a sacred place. It only speaks of the sanctity of the cliff and of a cave in the cliff face where one can witness turquoise and hundreds, if not thousands of doors.

 

༉  ལྷུན་རྩེ་ཆ་འོག་ རྟ་སྦིས་ལས་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་འཐེན་ཏེ་ཡོད་མི་ བསམ་གླིང་བྲག་གི་ཕོ་བྲང་ཟེར་མི་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་འདི་ ཡོགས་གྲགས་གནམ་མེད་ས་མེད་ མེད་མི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན་མས། བསམ་གླིང་ཕོ་བྲང་ཟེར་མི་བྱག་རྩ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡོད་མི་དེའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ བྱག་གུ་ལུ་ སྒོ་མོ་ཤར་སྒོ་བརྒྱ་དང་ནུབ་སྒོ་སྟོང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཨིན་རུང་ ཕྱོགས་དང་ས་གནས་ག་ཏེ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་འབད་དེ་མེདཔ་མ་ཚད་ གླུ་གཞས་འདི་གི་ནང་དོན་ཡང་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ བསམ་གླིང་བྲག་གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་སྡོད་པའི་བར་ན་རང་ ང་བཅས་ར་སྐྱེས་པའི་ཕམ་གི་བསམ་པ་བཟང་ངན་གྱི་སྐོར་ལས་ཡང་འཐོན་ནི་འདུག གླུ་གཞས་འདི་གི་ནང་དོན་ངོ་མ་ར་ བསམ་གླིང་བྲག་གི་ཕོ་བྲང་ནང་ རྡོ་གཅལ་གཡུ་ཡི་རིན་འཛིན་དེ་མཇལ་བར་འགྱོ་འགྱོཝ་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ Sonam Peldron
  བསམ་གླིང་བྲག་གི་ཕོ་བྲང་ཡ་ལ་སྟེང་དུ་ནང་ལ། །རྡོ་གཅལ་གཡུ་ཡི་རིན་འཛིན་ཡ་ལ་མཇལ་དུ་འགྲོ། ། རྡོ་གཅལ་གཡུ་ཡི་རིན་འཛིན་ཡ་ལ་མཇལ་དུ་འགྲོ། །
  On the top of Samling Drak, turquoise Rinzin courtyards inside. If traveled travel through turquoise pavements.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ Sonam Peldron
  སྒོ་མོ་ཤར་སྒོ་བརྒྱ་དང་ཡ་ལ་ནུབ་སྒོ་སྟོང་། །རང་གི་སྐྱེ་བའི་གཞུང་དུ་ཡ་ལ་ཕྱིན་འགྲོ། །རང་གི་སྐྱེ་བའི་གཞུང་དུ་ཡ་ལ་ཕྱིན་འགྲོ། །
  Hundred of doors to the east and thousand to west, Is the kingdom, where I was born.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ Sonam Peldron
  ཕ་མ་ལ་བྱམས་སེམས་གཅིག་དང་ཡ་ལ་སྡུག་སེམས་གཉིས། །རང་གི་སྐྱེ་བའི་ཕ་མ་ཡ་ལ་[བརྩི་དུ་?]འགྲོ། །རང་གི་སྐྱེ་བའི་ཕ་མ་ཡ་ལ་[བརྩི་དུ་?]འགྲོ། །
  Parents have kindness and evil thoughts, Even then consider as our parents and go for that.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ Sonam Peldron
  གནས་ཡང་གངས་རི་བཀོད་པའི་ཡ་ལ་སྐེད་པ་ནང་། །སྐེད་པ་ཡས་ལ་དར་ཅོག་ཡ་ལ་སྣེ་ལྔ་འཕྱར། །སྐེད་པ་ཡས་ལ་དར་ཅོག་ཡ་ལ་སྣེ་ལྔ་འཕྱར། །
  In the mid of lofty holy place, there flag five varieties of flags.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ Sonam Peldron
  རླུང་པོ་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་ཡ་ལ་གཡབ་ས་མེད། །སྐྱི་སེར་རླུང་པོ་ཅིག་གིས་ཡ་ལ་གཡབ་ནས་བཞག །སྐྱི་སེར་རླུང་པོ་ཅིག་གིས་ཡ་ལ་གཡབ་ས་རེད། །
  There’s no way to wave by other winds, Is waved only by breezy wind.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ Sonam Peldron
  ཡ་ལགས་སོ་ཕཊ་ལགས།། །།
  Thank you,