Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
17 min 46 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A master tangka painter in Lhasa instructs his apprentice on how to paint the background details of a tangka.

背景的山水用点彩过渡,再画主尊周围的莲花座及花卉,湿染和干染的要素要掌握好,描好叶子上的叶纹。 上色过程中应注意的事项。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  དབུ་ཡིག་དེའི་སྤང་དེ་ལ་གཏང་ཞོག། 
  dbu yig de'i spang de la gtang zhog/_
 • དགེ་ཕྲུག
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ཚོས་གར་པོ་ཞེ་དྲག་མ་བྱས་པ་བྱས། 
  tshos gar po zhe drag ma byas pa byas/_
 • དགེ་ཕྲུག
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ཕར་ཏིག་ཙེ་༼ཕྲན༽ཁར་ཏུག་བྱས་སླུགས། ཆུ་ཏིག་ཙེ་སླུགས། རྣོ་པོ་ཡིན་པ་ལ་ཚུར་རྒྱན་རྦད་དེ་བྲད་གཞི་མ་བཏོན་པ་བྱས་བྱས། ཚུར་ཀྲབ་༼སྲབ་༽པོ་ཅིག་གཏང་ཞོག། 
  phar tig tse (phran)khar tug byas slugs/_chu tig tse slugs/_rno po yin pa la tshur rgyan rbad de brad gzhi ma bton pa byas byas/_tshur krab (srab )po cig gtang zhog/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  རྐང་དེ་གས་༼དེ་རྣམས་༽མཉམ་པོ་སྒྲིལ་ཞོག། 
  rkang de gas (de rnams )mnyam po sgril zhog/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ད་མགོ་ནས་རྒྱག་རྒྱུ་རེད། 
  da mgo nas rgyag rgyu red/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  མེ་ཏོག་དྭངས་རྒྱབ་ཚར་པ་རེད་བཞིན། གཞན་ཁ་སིང་དེ་བྱེད་དུས་དེ་བྱས་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། གཞི་ནས་ཡང་དྭངས་རྒྱག་ཡས་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཨ་ནི་མེ་ཏོག་གཅིག་ཡའི་མེད་ཟེར་ནའི་ཚུར་མེ་ཏོག་ཆགས་པ་རེད་པཱ། ཨཱ་ཡང་ཏིག་ཙེ་ཡག་པོ་ཡོའོ་རེད་ཨ། ཧ་་་་་། ད་བྱས་ནའི་གེ་མ་འདུག། ཨ་ལའི་རྒྱབ་པ། རྒྱབ་སྟངས་འདྲ་དེ་ཚོ་དེ་བྱས་ན། 
  me tog dwangs rgyab tshar pa red bzhin/_gzhan kha sing de byed dus de byas pa yin pa yin na/_gzhi nas yang dwangs rgyag yas yo'o red pA/_a ni me tog gcig ya'i med zer na'i tshur me tog chags pa red pA/_A yang tig tse yag po yo'o red a/_ha /_da byas na'i ge ma 'dug/_a la'i rgyab pa/_rgyab stangs 'dra de tsho de byas na/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ཨོའོ་དེ་གས། དེའི་ཁ་ཐུག་དེ་གས་ཚུར་ཚོར་རུ་གཏང་ཞོག་ཨཱ། འདུག་ཟེར་མཐའ་འཁོར་དེ་ཚོར་རུ་གཏང་། དཀྱིལ་དེའི་སྐྱ་འཁོར་གཅིག་བཞག། ཨ་ནི་དེ་ཚོ་ལའི་ཏད་ཙེ་ཁྲ་སྒྲུབ་ཀྱོག་རྒྱག་གོ། མེ་ཏོག་དེ་གས་དང་། སྒང་གོ་ལོག།
  o'o de gas/_de'i kha thug de gas tshur tshor ru gtang zhog A/_'dug zer mtha' 'khor de tshor ru gtang /_dkyil de'i skya 'khor gcig bzhag/_a ni de tsho la'i tad tse khra sgrub kyog rgyag go/_me tog de gas dang /_sgang go log/
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  དེ་བྱས། སྤྲིན་པ་དེ་གས་ཁྲ་སྒྲུབ་ཀྱོག་རྒྱབ། དེ་ནང་བཞིན་ཞིག་སྒྲུབ་གོ་རེད། དེ་ཡག་པོ་ཆགས་འདུག། སྤྲིན་པ་དེ། ཚུར་འདོན་བསྡད་ཀྱོག་འདྲ་ཅིག། 
  de byas/_sprin pa de gas khra sgrub kyog rgyab/_de nang bzhin zhig sgrub go red/_de yag po chags 'dug/_sprin pa de/_tshur 'don bsdad kyog 'dra cig/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ཁྲ་ཞིབ་ཞིབ་ཡག་པོ་སྒྲུབ་གོ་རེད། 
  khra zhib zhib yag po sgrub go red/_
 • དགེ་ཕྲུག
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ད་ལྟ། འདི། ཚལ་གྱི་མདངས་རྒྱབ་སྟངས་ནང་བཞིན་བྱས་བྱས། འདྲ་ཞིག་རྒྱབ་ཞོག་དང་། ཚུར་ཏད་ཙེ་༼ཙམ་༽འདོན་བསྡད་ཀྱོག་འདྲ་ཅིག། 
  da lta/_'di/_tshal gyi mdangs rgyab stangs nang bzhin byas byas/_'dra zhig rgyab zhog dang /_tshur tad tse (tsam )'don bsdad kyog 'dra cig/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  དེ་གས་ཚོར་གཏང་གོ། འདི་བྱས། འདི་བྱས། འདི་མཐའ་མཐའ་དེ་གས་ཚོར་གཏང་། དཀྱིལ་དེ་གས་ཚུར་སྐྱ་པོ་འདྲ་ཅིག་ཆགས་བསྡད་གོ་རེད་པཱ། 
  de gas tshor gtang go/_'di byas/_'di byas/_'di mtha' mtha' de gas tshor gtang /_dkyil de gas tshur skya po 'dra cig chags bsdad go red pA/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ལི་ཁྲིའི་སྒང་གི་སྤྲིན་པ་དང་དེ་གས་གང་ག་༼ཚང་མ་༽རྒྱབ་ཚར་སོང་ན། ཨཱ་ཐིང་ནག་དེ་ཏིག་ཙེ་༼ཕྲན་༽རྒྱབ་སྒྲིག་རྒྱག། རྒྱབ་ཡོལ་དེ་གས། 
  li khri'i sgang gi sprin pa dang de gas gang ga (tshang ma )rgyab tshar song na/_A thing nag de tig tse (phran )rgyab sgrig rgyag/_rgyab yol de gas/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ད་ལྟ་སྤྲིན་པ་དེ་ནས་ཚུར་མདངས་་རྒྱབ་ཞོག། དེ་གས་ཏད་ཙེ༼ཕྲན་༽ཕྲ་་རུ་འགྲོ་གི། འདིའི་ཁ་ཐུག། འདིའི་ཁ་ཐུག་དེའི། མདངས་་ཏད་ཙེ་༼ཕྲན་༽ཁྲ་སྒྲུབ་གོ། 
  da lta sprin pa de nas tshur mdangs rgyab zhog/_de gas tad tse(phran )phra ru 'gro gi/_'di'i kha thug/_'di'i kha thug de'i/_mdangs tad tse (phran )khra sgrub go/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ཁྲ་སྒྲུབ་དུས་པིར་གྱི་རྩེ་ཀྱང་བཙུགས་དགོས་རེད། པིར་ལེབ་ལེབ་མ་རྐྱང་པ་བྱས། ཨོའོ་འདུག་བཟོ། 
  khra sgrub dus pir gyi rtse kyang btsugs dgos red/_pir leb leb ma rkyang pa byas/_o'o 'dug bzo/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  དེའི་ནང་ལོག་འདིའི་ཏད་ཙེ་སྒྲུབ་དང་། དེ་གས། ད་ལྟའི་འདི་རྒྱབ་ས་འདིའི། དེ་ནས་ཡར་འདུག་ཟེར། ཨོའོ་དེའི། རྒྱབ་ལོག་དེའི། ཚབ་པོ་ཞེ་དྲག་རྒྱབ་དང། འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་གི་རེད་དང་སྤྲིན་པ།
  de'i nang log 'di'i tad tse sgrub dang /_de gas/_da lta'i 'di rgyab sa 'di'i/_de nas yar 'dug zer/_o'o de'i/_rgyab log de'i/_tshab po zhe drag rgyab dang/_'phro brlag 'gro gi red dang sprin pa/
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  པིར་གྱི་རྩེ་ལ་ཧ་ལམ་མེད་ཀྱོག་ཞིག་བྱས། ཚོས་གར་པོ་ཞེ་དྲག་མིན་པ་བྱས། ད་དེའི་ནང་ལོག་དེའི་ཏིག་ཙེ་སྒྲུབ་གོ། 
  pir gyi rtse la ha lam med kyog zhig byas/_tshos gar po zhe drag min pa byas/_da de'i nang log de'i tig tse sgrub go/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  པིར་བསྐོར་རྒྱག་གི་རྒྱག་གི་བྱེད་གོ་རེད། ཨ་ནི་རྩེ་དེ་རྐྱང་འགྲོ་གི་རེད། 
  pir bskor rgyag gi rgyag gi byed go red/_a ni rtse de rkyang 'gro gi red/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  འདི་ཚར་སོང་ན། འདིའི་ནང་ལོག་དེ་གས་རྒྱབ་ཞོག། དེ་གཉིས་གཉིས། ཁྲ་ཅིག་སྒྲུབ་ཀྱོག་ཅིག་རྒྱབ་བྱས། 
  'di tshar song na/_'di'i nang log de gas rgyab zhog/_de gnyis gnyis/_khra cig sgrub kyog cig rgyab byas/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ཁྲ་ཞིབ་ཞིབ་སྒྲུབ་ཨ། ཁྲ་ཞིབ་ཞིབ་མ་སྒྲུབ་དང་ཡང་། ཁྲ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་དང་ཨ་ནི་ནོར་བུ་ཡང་འབར་ཚག་དེ་འདྲས་ཆགས་འགྲོ་གི་རེད་དཱ། 
  khra zhib zhib sgrub a/_khra zhib zhib ma sgrub dang yang /_khra chen po sgrub dang a ni nor bu yang 'bar tshag de 'dras chags 'gro gi red dA/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  དེའི་མེ་ཏོག་དེ་གས་ཏད་ཙེ་སྒྲུབ་ཀྱོག་༼ཡང་སྐྱར་༽རྒྱག་གོ། 
  de'i me tog de gas tad tse sgrub kyog (yang skyar )rgyag go/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  མདངས་དཀར་མདངས་ཟེར་འདི་རྒྱག་དུས་ཙམ་པར། ཧྲབ་ཧྲབ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོའོ་མ་རེད། ཕར་འཇམ་པོ་ཡག་པོ་ཞིག་ཐེབས་བསྡད་ཀྱོག་ཅིག་གོ་རེད། མདངས་རློན་མདངས་རྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་ཅིག་བཟོ་གོ་གི་ཡོའོ་རེད། 
  mdangs dkar mdangs zer 'di rgyag dus tsam par/_hrab hrab rgyag rgyu yo'o ma red/_phar 'jam po yag po zhig thebs bsdad kyog cig go red/_mdangs rlon mdangs rgyab pa nang bzhin cig bzo go gi yo'o red/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ང་རང་ཚོ་ཤིང་ཚོན་གཏང་དུས་ཙམ་པར་མདངས་རློན་མདངས་ཅིག་རྒྱག་གི་འདུག་གང་། ཨོའོ་དེ་ནང་བཞིན། 
  nga rang tsho shing tshon gtang dus tsam par mdangs rlon mdangs cig rgyag gi 'dug gang /_o'o de nang bzhin/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ཚུར་སྔོག་ཙེསྔོག་ཙེ་བྱས། ཚང་ཁུང་ནང་ནས། 
  tshur sngog tsesngog tse byas/_tshang khung nang nas/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ཨཱ་ད་གཅད་ཏིག་ཙེ་རྒྱབ་ག། གཅད་ཏིག་ཙེ་རྒྱབ་ག། ཨོའོ་འདི།
  A da gcad tig tse rgyab ga/_gcad tig tse rgyab ga/_o'o 'di/
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  སྲིང་པོ་གཅིག་འཁྱེར་ཤོག་དང་འཇམ་དཔལ། དེའི་རྒྱབ་ལོག་དེའི་བརྟེན་ཡས། 
  sring po gcig 'khyer shog dang 'jam dpal/_de'i rgyab log de'i brten yas/_
 • ཆེ་མོ་བ་ལགས
  ལོ་མའི་གསེབ་རྒྱག་དུས། ཨོའོ་ཨེ་འདྲས་ཟེར་རྒྱག་དགོས་རེད། མཐའ་དེའི་སྦོམ་པོ་ཞིག་རྒྱབ། ཨ་ནི་ནང་ལོག་དེའི་གསེབ་དེ་གས་རྒྱག་དུས་ཙམ་པར། མེ་ཏོག་ལོ་མ་དེ་གས་ཕ་པོ་༼ཕྲ་པོ་༽ཅིག་རྒྱབ་དགོས་རེད། གསེབ་ཅིག། ཁོ་རའི་འཁིར་༼འཁོར༽་ས་དེ་ཚོའི་ནང་ལོག་དེའི་ཡཱ། ལོ་མ་དེ་སླུགས་ཞོག་དང་ཨ་ནི་སྙིང་རྗེ་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་རེད། ལོ་མ་བཅོལ་རིལ་རྒྱབ་ཏད་ཙེ་ཨེ་འདྲས།
  lo ma'i gseb rgyag dus/_o'o e 'dras zer rgyag dgos red/_mtha' de'i sbom po zhig rgyab/_a ni nang log de'i gseb de gas rgyag dus tsam par/_me tog lo ma de gas pha po (phra po )cig rgyab dgos red/_gseb cig/_kho ra'i 'khir ('khor) sa de tsho'i nang log de'i yA/_lo ma de slugs zhog dang a ni snying rje po chags yong gi red/_lo ma bcol ril rgyab tad tse e 'dras/