Skip to main content Skip to search
09 Nov 2017
2 min 38 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Drolma

གླུ་ཚིག་གི་ནང་དུ་དཔེ་རྒྱན་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནས་བླངས་པའི་རྩེད་རིག་ཅིག་ཡིན་ལ་སྟོན་མོ་ཆེ་མ་ཆུང་གསུམ་གང་ལའང་ལེན་པར་འཚམས།

This metaphorical song can be sung at large or small wedding ceremonies.

这首“则柔”民歌运用比喻的手法来做歌词,适合在各种场合演唱,尤其是在婚宴上。

གླུ་ཚིག་གི་ནང་དུ་དཔེ་རྒྱན་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནས་བླངས་པའི་རྩེད་རིག་ཅིག་ཡིན་ལ་སྟོན་མོ་ཆེ་མ་ཆུང་གསུམ་གང་ལའང་ལེན་པར་འཚམས། རྩེད་རིག་གི་དབྱངས་རྟ་ལ་ལ་སྐྱེས་པ་རྣམས་འཁྲབ་ན་ཡག་པ་དང་ལ་ལ་བུད་མེད་རྣམས་འཁྲབ་ན་ཡག རྩེད་རིག་འདི་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཁྲབ་ན་ཡག་པས་འདི་རུ་ཡང་སྐྱེས་པ་གཉིས་ཀྱིས་འཁྲབ་ཡོད།

This Tserig melody is usually performed by men. The lyrics are an extended metaphor and can be sung at big or small weddings.

这首“则柔”歌词中运用比喻的手法,适合在各种大小宴会上演唱。一般“则柔”的旋律有些适合男士演唱,有些适合女士演唱,此首“则柔”的旋律由于适合男士演唱,一般由两个男士演唱。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0