Skip to main content Skip to search
02 Nov 2014
2 min
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

Jikko from Meshül village in Tsekhok tells a story about the origin of a Tibetan proverb.

འདིར་སྡུག་མི་ཉན་ཀོའུ་སྡེའི་དཔོན་པོ་རེད། ཐུག་མི་ཉན་མཁར་སྒང་ཨ་ཡེ་རེད། ཟེར་བའི་གཏམ་དཔེའི་འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་ཡོད།

འདིར་ས་གནས་ཤིག་གི་གཏམ་དཔེའི་བྱུང་ཚུལ་བཤད་ཡོད་དེ། སྔོན་ཀོའུ་སྡེའུ་དཔོན་པོ་མཆུ་ནག་ཟེར་བའི་དཔོན་པོ་བཙན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཁོས་བློ་ལ་བབས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་དང་སོག་ལུག་ཅིག་ཡིན་ཚེ་ངེས་པར་དུ་ཁོ་ལ་སྤྲོད་དགོས་པ་རེད། རེད་ཀྱང་རེ་ཞིག་རེབ་གོང་མཁར་སྒང་གི་སྐྱེས་མ་ཞིག་ལ་མཛོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་གོའུ་སྡེའུ་དཔོན་པོས་བློ་ལ་བབས། འོན་ཀྱང་སྐྱེས་མ་དེས་མ་བྱིན་པར་ཁོ་ལ་་སྡུག་མི་ཉན་ཀོའུ་སྡེའི་དཔོན་པོ་རེད། ཐུག་མི་ཉན་མཁར་སྒང་ཨ་ཡེ་རེད་ཅེས་བཤད། དེས་རྗེས་ནས་དཔོན་པོས་བཙན་གྱིས་མོའི་ལག་གི་མཛོ་དེ་བླངས་པ་རེད། འདི་ནི་གཏམ་དཔེ་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་ནོ། སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན་ཉམ་ཆུང་ལ་བརྙས་བཅོས་དང་བླ་མ་དཔོན་པོ་ལ་གུས་གུས་ཞུམ་ཞུམ་བྱེད་པ་ནི་དཔེ་རུ་གྱུར་ཡོད་པའི་མིན་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཡང་མཐོང་ཐུབ། 

这段视频讲述了一段故事,说明一则地方寓言的起源。

这段视频讲述了一则地方寓言的起源。古德官员一向自私严厉,只要是他喜欢的东西人们都必须送给他。有一次他看上了一位妇女的牦牛,但是妇女没给他还送了一句话,那句话之后成了民间流传的寓言。当时就是有势有财当主,欺负弱小群体的社会。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0