Skip to main content Skip to search
31 Mar 2015
2 min 18 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Chophel, Dawa Tshering

༉  མགར་ས་རྫོང་ཁག་ ལ་གཡག་ལུང་སྒོ་ལུ་ པ་སངས་ཀྱིས་འབད་འཐེན་མི་གླུ་གཞས་ ཨོཾ་མོ་ཨོཾ་མོ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། །ཨོཾ་དང་ལྷ་ས་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། །ཟེར་བའི་གླུ་གཞས་འདི་ རྫོང་གཞི་དང་ལྷ་ཁང་ ཁང་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པ་བཞེངས་པའི་སྐབས་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ས་འདི་བྱིའུ་གིས་བཅད་པའི་ཉི་མ་ལུ་དང་། འགྱམ་རྡོ་གླང་གི་ལོ་ལུ་བཙུགས་པའི་ཉི་མ་ལུ་ཟེར་བའི་ཚིག་ལས་འགོ་བཟུང་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་འཐེནན་ཨིན་པས། འ་ནཱི་བཟུམ་གྱི་གླུ་གཞས་རྙིངམ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཡོད་རུང་ ད་རེ་ནངས་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་ལུ་སྤྲོ་བ་ཆེ་སུ་ཅིག་འགྱོ་སྟེ་ དང་ཕུ་གི་བོད་སྒྲ་དང་གཞུང་སྒྲའི་རིགས་ཚུ་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་མི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མི་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

This ancient song comments on the difference in times when various phases of house construction take place. The composer is unknown but today this song is sung at the occasion of the construction of temples, monasteries, dzongs and houses in Bhutan. The performer, Pasang from Lungo in Gasa, claims that the song has been passed down for generations without any change to the tune or lyrics. She added that these days many young Bhutanese singers are not interested in learning this kind of song because they are greatly influenced by western pop music. The song has never been documented before. It is common to find old songs with the chorus similar to this one. 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པ་སངས། Pasang
  ཨོཾ་མོ་ཨོཾ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུ། །ཨོཾ་དང་ལ་ས་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །ས་འདི་བྱིའུ་གིས་བཅད་པའི་ཉིན་མ་ལུ། །༢
 • པ་སངས། Pasang
  ཨོཾ་མོ་ཨོཾ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །གཡང་སུ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
 • པ་སངས། Pasang
  འགྱམ་རྡོ་གླང་སྟེ་བཙུགས་པའི་ཉིན་མ་ལུ། བཞེངས་པ་གླང་གི་ལོ་ལུ་བྱོན་དགོ་པས། །
 • པ་སངས། Pasang
  ཟུར་གཅིག་ལྡིང་གི་ཉིན་མ་ཕྲང་ཕྲང་མ། །བྱིའུ་གི་ལོ་ལུ་བཞེངས་མི་རླུང་རྟ་འཕྱར། །
 • པ་སངས། Pasang
  སྒོ་ཕྱི་སྟག་འདི་ལྷོང་མི་ཉིན་མ་ལུ། །སྟག་གི་ལོ་ལུ་བཞེངས་པ༼ལྷོང་པ༽་བྱོན་པ་ཡོད། །
 • པ་སངས། Pasang
  ཀ་ཆེན་འབྲུག་གི་སྒྲེང་མི་ཉིན་མ་ལུ། །འབྲུག་གི་ལོ་ལུ་སྒྲེང་པ་བྱོན་པ་ཡོད། །
 • པ་སངས། Pasang
  ཀྱག་རྡོ་ཕག་གི་བཞེངས་པ་༼བཏོན་པའི་༽ཉིན་མ་ལུ། །ཕག་གི་ལོ་ལུ་བྱོན་མི་བྱོན་པ་ཚུ། །
 • པ་སངས། Pasang
  ཁྱིམ་ཐོག་ལྕགས་ཀྱི་གདིང་མི་ཉིན་མ་ལུ། །བྱ་གི་ལོ་ལུ་བྱོན་པའི་ཉིན་མ་ཡོད། །