Skip to main content Skip to search
31 May 2016
4 min 28 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Nyima Choden, a Buddhist nun, recalls her whereabouts and reactions to the 2015 earthquakes, which greatly impacted her home village. Her contribution includes description of damage to village structures, comment on response by relief agencies, and her thoughts about the future. She was interviewed by Jangchuk Sangmo.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • SANG
  ibi taɕi d̪ile
  grandmother namaste
  हजुरआमा नमस्कार!
  Good morning Grandma!
 • NGE
  taɕi d̪ile
  namaste
  नमस्कार!
  Good morning!
 • SANG
  ibi miŋ tɕi lajø
  grandmother name what say-xx
  हजुरआमाको नाम के हो?
  What is your name, Grandma?
 • NGE
  ɲowã tɕʰoɖen
  Nyowa Chhoden
  ङेवा छुट्रेन।
  (My name) is Ngewa Tshuten.
 • SANG
  ɲowã tɕʰoɖen
  Nyowa Chhoden
  ङेवा छुट्रेन
  Ngwa Tshuten?
 • SANG
  lo gadzø ɖojø
  year how.much go - xx
  कति बर्ष भयो?
  How old are you?
 • NGE
  lo dʏn̪tɕu dʏɳɖuk
  year seventy-six
  छैहत्तर बर्ष
  I am seventy-six years old.
 • SANG
  dʏn̪tɕu-dʏɳɖuk ji
  seventy-six xx
  ए छैहत्तर बर्ष
  Seventy-six years old?
 • SANG
  ibi kʰø kesa d̪ja rølaraŋ ke re
  grandmother 2 birthplace here Sama -LOC -EMPH get.birth COP
  हजुरआमा! तपाईँ सामामा जन्मेको हो?
  Were you born in Sama?
 • NGE
  d̪ja ke re
  here get.birth COP
  यहिँ जन्मेको हो
  Yes, I was born here.
 • SANG
  an̪i tɕi lo
  then that
  अनि के भन्छ?
  And.....what?
 • SANG
  d̪ẽ ibi tɕʰø lap ɖo ɲuŋ ã maɲuŋ
  after.that grandmother book learn go get PART NEG- get
  हजुरआमा तपाई पढ्न जानु भएको छ कि छैन?
  Have you had chance to study?
 • NGE
  tɕʰø lab ɲuŋ
  book say get
  पढेको छु।
  Yes, I have studied.
 • SANG
  tɕema gaŋ jen̪i ɕjuɣ re
  small time Ani enter COP
  सानो बेलाम आनि बसेको हो?
  Did you go for Ani while you were small?
 • NGE
  an̪i
  Ani
  आनि
  Yes, for Ani!
 • SANG
  gan̪a gumbala ɕjuɣ
  where Gumba -LOC enter
  कुन गुम्बामा बसेको?
  To which Gumba did you go?
 • NGE
  d̪ja me taɕi d̪oɾdze gumbala
  here grandfather Tashi Dorjee Gumba -LOC
  यता लामा टाशि दोर्जेको गुम्बामा
  In Lama Tashi Dorje's Gumba!
 • SANG
  me taɕi d̪ordze gumbala ji
  grandfather Tashi Dorjee Gumba -LOC xx
  लामा टाशि दोर्जेको गुम्बामा?
  In Lama Tashi Dorje's Gumba!
 • SANG
  lo gadzø n̪i d̪ʏn̪la
  year how.much -ABL seven -LOC
  कति बर्षमा, सात बर्षमा?
  How old were you then?
 • NGE
  lo ge gula ɕjuɣ..a..d̪e
  year eight nine -LOC enter xx sit
  आठ नौ बर्षमा बसेको।
  I went there while I was around 8/9 years old.
 • SANG
  an̪i tɕilo d̪jala jen̪i dʑe re ai
  then that here -LOC Ani do COP PART
  अनि यहिँ आनिमा बसेको हो?
  You lived here as Ani?
 • NGE
  an̪i dʑe
  Ani do
  आनि गरेको।
  Yes, as Ani!
 • SANG
  d̪an̪a d̪a lo gu
  now now year nine
  अहिले यहाँ नौ बर्ष....
  It is nine years now.
 • SANG
  ibi dẽ tɕi lo
  grandmother after.that that
  हजुरआमा अनि केरे...
  Then Grandma.....
 • SANG
  d̪aŋɕja saŋgul tɕʰjombo lep re ai
  some.days.ago earthquake big come COP PART
  हालसालै ठुलो भुकम्प आयो?
  There was a big earthquake recently, was there not?
 • SANG
  saŋgul tɕʰjombo lep gaŋ ibi gan̪ala jø
  earthquake big come time grandmother where -LOC xx
  ठुलो भुकम्प आउँदा हजुरआमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो?
  Where were you when the earthquake hit?
 • NGE
  ibi d̪jala jø
  grandmother here -LOC xx
  हजुरआमा यहिँ छ।
  I was here.
 • SANG
  d̪jalaraŋ
  here -LOC -EMPH
  यतैतिर?
  Around here?
 • SANG
  d̪ẽ
  after.that
  अनि
  Then...
 • NGE
  gumbala meʔ d̪i u pasaŋ t̪enzin gumgala jø
  Gumba -LOC NEG.xx this DEM Pasang Tenzin Gumba -LOC xx
  गुम्बामा छैन यो पासङ तेन्जिङको गुम्बामा छ।
  I was not in this Guma; I was in Pasang Tenzin's Gumba.
 • NGE
  od̪a gumba sambala
  there Gumba new -LOC
  यो नयाँ गुम्बामा।
  In that new Gumba!
 • NGE
  wo̤ d̪i paŋd̪aŋla d̪en̪i d̪en̪e wo̤ŋ n̪u
  DEM this ground -LOC sit -xx and.then come xx
  त्यो चउरमा बस्दाखेरि आयो।
  The earthquake hit while I was sitting in that open field.
 • NGE
  d̪en̪e ŋa od̪a d̪en̪i ɲøɲø tɕik aruŋ maŋbo d̪eji od̪ala
  and.then 1 there sit -xx awhile one normal many sit -xx there -LOC
  अनि म त्यहाँ बसेँ एकछिन, अलि धेरै बसे त्यहाँ।
  After that, I lived here for some time.
 • SANG
  su su jø ro̤
  who who xx friend
  को को छ साथि?
  Who were you with at the moment?
 • NGE
  ro̤wa ŋaraŋ tɕik t̪ali
  friend.SAMA 1 -EMPH one EMPH.SAMA
  साथि, आफु एक्लैनै।
  I was alone.
 • SANG
  rømesir
  alone
  एक्लै?
  Alone?
 • NGE
  rømesir
  alone
  एक्लै हो।
  I was alone.
 • SANG
  d̪ẽ tɕi lab ji̤n̪
  after.that what say COP
  अनि के भन्यो?
  What did you do?
 • NGE
  d̪en̪e tɕi labke d̪ordze sempa sa n̪em d̪ordze sempa sa n̪en̪ wo̤ d̪i
  and.then what say - xx Dorjee soul land press Dorjee soul land press DEM PART
  अनि के भन्ने दोर्जे सेम्पा सा नेन दोर्जे सेम्पा सा नेन
  What to do? I just uttered "God press the land!"
 • NGE
  od̪a aruŋ maŋbo d̪eji od̪ala d̪en̪e mewoŋ d̪u
  there normal many sit -xx there -LOC and.then NEG- come xx
  अनि अलि धेरै बेर बस्यो आएन।
  I lived there for a sometime; it did not hit again.
 • NGE
  mugul n̪u saŋgul mugul n̪u
  NEG- shake xx earthquake NEG- shake xx
  हल्लेन, हल्लने भुकम्प हल्लेन।
  There were no more earthquakes.
 • NGE
  d̪ẽ lə wo̤ŋ d̪ẽ ŋaraŋ kʰaŋbala lə wo̤ŋ
  after.that come.back come after.that 1 -EMPH house.TIB -LOC come.back come
  अनि फर्केको मेरो घरमा फर्केको।
  Then, I returned back home.
 • SANG
  d̪ẽ kʰaŋpala lok wo̤ŋ gaŋ su su d̪uk kʰimla su gã: me
  after.that house.TIB -LOC return come time who who xx house -LOC who ALSO NEG.xx
  अनि घरमा फर्किँदा खेरि को को थियो? कोहि पनि थिएन?
  Who was at home when you returned?
 • NGE
  ŋaraŋ tɕik t̪ali maraŋ med̪i
  1 -EMPH one EMPH.SAMA never NEG.xx
  म आफै एक्लै हो (म एक्लै त हो-पहिलेदेखि नै कोहि छैन)
  I was alone.
 • NGE
  dzoko ŋaraŋ tɕik t̪ali
  now.SAMA 1 -EMPH one EMPH.SAMA
  अहिले म एक्लै हो।
  Now, I am alone.
 • SANG
  ibi rømesir d̪e jø re d̪an̪a
  grandmother alone sit xx COP now
  हजुरआमा एक्लैनै हुनुहुन्छ हो अहिले।
  Are you alone now?
 • NGE
  rømesiri
  alone
  एक्लै।
  I am alone.
 • SANG
  ale
  PART
  Okay.
 • SANG
  d̪ẽ an̪i lã: ɲi lep majĩn̪ja saŋgul tɕʰjombo tɕʰjombo
  after.that then times two come xx - PART earthquake big big
  अनि अब ठुलो ठुलो भुकम्प दुईपटक आएको होइन?
  There were two big earthquakes, were there not?
 • NGE
  tɕʰjombo tɕʰjompo lã: tɕik ɲin̪ja ŋaraŋ d̪oŋla tɕʰjort̪en tɕik jø
  big big times one day 1 -EMPH in.the.front -LOC Stupa one xx
  अर्को ठुलोचाहिँ मेरो अगाडि स्तुपामा हुँदा आयो। (ठुलो ठुलो एकताल
  Next one hit while I was in Chorten.
 • NGE
  wo̤ tɕʰort̪en ɖɛ d̪e jø
  DEM Stupa near sit xx
  यो स्तुपाको छेउमा थियो।
  I was near to this Chorten.
 • NGE
  jaŋ mane korn̪i d̪e jø jaŋ wo̤ŋ n̪u jaŋ tɕik lebsoŋ
  again Mane move -xx sit xx again come xx again one come -xx
  स्तुपाको छेउमा माने घूमाउँदा खेरि फेरि आयो।
  It hit again while I was rolling Mane in Chorten.
 • NGE
  un̪i jaŋ kʰan̪u ɕinu jaŋ kʰim n̪aŋ od̪i kʰim n̪aŋ ŋja̤ld̪i jaŋ tɛtɛ
  after.that again few.days..ago again house inside DEM this house inside sleep -xx again small.SAMA one come -xx
  हिजोअस्ति यो घरमा सुत्दा खेरि फेरि एउटा सानो धक्का आयो।
  Small aftershocks hit again while I was sleeping in this house.
 • NGE
  wo̤ ma t̪ʰo majuŋ
  DEM except know NEG.get
  त्यो बाहेक थाहा भएन।
  I do not know more than this.
 • NGE
  lep mikja lep n̪u sã n̪e n̪u ŋa u ma tsʰor majuŋ
  come man -PL come xx only think xx 1 DEM except feel NEG.get
  मान्छेहरु भन्छन धेरै पल्ट आयो तर मलाई त्यो बाहेक थाहा छैन।
  People say that many aftershocks hit but I do not know more than
 • SANG
  ale
  PART
  ए!
  Okay.
 • SANG
  tɕʰjompo wo̤ŋ gaŋ ibi sem n̪aŋ tɕi n̪edʑoŋ
  big come time grandmother soul inside what think -xx
  ठुलो भूकम्प आउँदाखेरि हजुरआमाको मनमा कस्तो सोच्यो?
  What did you think when the big earthquake hit?
 • NGE
  tɕi n̪oji d̪ẽ tɕi ŋa ɕiso ai n̪ojĩ d̪ẽ
  what think.SAMA -xx after.that what 1 die -xx PART think.SAMA -xx after.that
  अब के सोच्ने अब त म मर्यो होला सोच्यो।
  What to think? I thought I would die.
 • NGE
  u gumba d̪i ŋa la luk woŋ aj n̪odʑoŋ
  DEM Gumba PART 1 up.SAMA fall.down come PART think.SAMA -xx
  गुम्बाचाहिँ मेरो माथि आउँछ कि सोच्यो।
  I thought the Gumba would fall on me.
 • NGE
  pasaŋ t̪enzin gumbala jø
  Pasang Tenzin Gumba -LOC xx
  पासाङ तेन्जिङको गुम्बा
  Pasang Tenzin's Gumba!
 • NGE
  pasaŋ t̪enzin gumba kʰaɾal jød̪i
  Pasang Tenzin Gumba remaining xx
  पासाङ तेन्जिङको गुम्बा आधिनै छ। (बनाउन)
  Pasang Tenzin's Gumba has not been completed yet.
 • NGE
  u gumba kʰaɾal gumba tɕi d̪aŋ tɕi me gul n̪u
  DEM Gumba remaining Gumba what xx what NEG.xx shake xx
  यो भूकम्प आधि पर्खाल सबै हल्लिएको छ। (आधा मात्र बनाएकोले)
  The walls have all been affected.
 • NGE
  d̪o d̪i ŋa la̤ le ɦəm n̪o ŋaraŋ t̪ʰaŋka d̪e jø
  stone PART 1 up.SAMA press PROB think.SAMA 1 -EMPH floor sit xx
  पर्खालले चेप्छ भनेर म चाहिँ चउरमै बसेँ।
  I thought the walls would fall on me and, I lived on the open field.
 • SANG
  an̪i wo̤ tsʰɛmo d̪i gan̪a pʰet̪a ɲa̤l ji̤n̪um n̪aŋ kʰim n̪aŋ ɲa̤l
  then DEM night PART where outside sleep DOUBT inside house inside sleep
  त्यो राति चाहिँ बाहिरै सुत्यो कि घरभित्र।
  Where did you sleep that night?
 • NGE
  wo̤ kʰim n̪aŋ ɲa̤l
  DEM house inside sleep
  घरभित्रै सुत्यो।
  I slept in the house.
 • SANG
  kʰim n̪aŋ ɲa̤l
  house inside sleep
  घर भित्रै सुतेको?
  Did you sleep in the house?
 • NGE
  ɲa̤l
  sleep
  सुत्यो
  Yes, I slept.
 • NGE
  pʰet̪a ɣo̤n̪a ɲa̤lke gur med̪ila tɕi
  outside where.SAMA sleep - xx tent NEG.xx -LOC what
  बाहिर कहाँ सुत्ने पाल छैन।
  Where to sleep outside without tents?
 • NGE
  d̪ẽ d̪ja gur lepn̪i ka ŋɛ d̪ja ɲa̤l
  after.that here tent come -xx xx 1PL.SAMA here sleep
  पाल आएपछि त हामि यहिँ सुतेको।
  After we got tents, we slept here.
 • SANG
  gur d̪aŋ kʰan̪up ka lep majĩn̪ja
  tent yesterday day.before.yesterday xx come xx - PART
  पाल चाहिँ हिजो अस्ति पो आईपुग्यो हैन।
  Tents were available here some time ago, were they not?
 • NGE
  d̪i gur d̪aŋ kʰan̪u ka lɛp d̪iriŋ ɕjaɣpa maŋboraŋ menɖo jø ɲɛ u naŋ
  this tent yesterday day.before.yesterday xx come today day many -EMPH NEG- go xx 1PL.SAMA DEM inside sleep -xx
  यो पाल आएर धेरैदिन भएको छैन हामि यहाँ सुतेको।
  It has not been long since we got tents and started sleeping here.
 • SANG
  ŋama ja n̪aŋ t̪ali ɲa̤l d̪e ma
  before xx inside EMPH.SAMA sleep sit xx
  पहिला चाहिँ घरभित्र सुतको?
  Earlier, you slept in the house?
 • NGE
  ŋama n̪aŋ ɲa̤l
  before inside sleep
  पहिला भित्रै सुतको।
  Earlier, I slept in the house.
 • SANG
  d̪ẽ saŋgulki dʑed̪i ibi kʰim
  after.that earthquake -ERG do -CONV grandmother house
  अनि भुकम्पले गरेर हजुरआमाको घर...
  By this earthquake, for Grandma's house...
 • SANG
  od̪ala kʰim ɕiɣ d̪u miɕiɣ d̪u
  there -LOC house fall.down xx NEG- fall.down xx
  उता घर भत्केको छ कि छैन?
  Has the house been damaged or not?
 • NGE
  kʰim d̪i ɕiɣd̪i maɕiɣ n̪u jalajulu seɾka ge d̪e n̪u lo
  house PART fall.down -xx NEG- fall.down xx few crack crack sit xx hearsay
  घर भत्केको त छैन तर अलिअलि चर्केको छ।
  It was not damaged but there are some cracks.
 • SANG
  seɾka ge d̪u ji
  crack crack xx xx
  चर्केको छ।
  There are some cracks!
 • NGE
  seɾka ge n̪u lo seɾka raŋsa t̪ali n̪u n̪en̪u
  crack crack xx hearsay crack same EMPH.SAMA xx say.SAMA xx
  चर्केको छ र पहिलाजस्तै छ (त्यो भन्दा बढि चर्केको छैन) भनेको छ।
  There are some cracks with no more damages.
 • SANG
  d̪ẽ ibi tɕi lo pʏn̪ tsʰaŋd̪a d̪aŋ ɲeɲowãja n̪apa
  after.that grandmother that relatives and relatives -PL sick
  अनि हजुरआमा नातागोता (दाजुभाई) र अरु आफन्तहरु बिरामी....
  Has there been any injuries to your relatives?
 • SANG
  tɕik ra medʑe d̪ja
  one like NEG- do xx.QUE
  केहि भएको छैन?
  Has there been anything?
 • NGE
  pʏn̪ d̪a ud̪i bõ̤ pʏn̪ tɕik jød̪i u ma jø.a med̪i
  relative now DEM PART daughter relative one xx DEM except xx.ALSO NEG.xx
  एउटा दिदि मात्र छ अरु कोहि छैन।
  I have only one elder sister of mine; there is none other.
 • NGE
  bu pʏn̪ sa naniŋ raŋ kʰøraŋ tɕʰja jøɖo u taɕi tsʰiriŋ n̪aken tɕi
  son relative last.year REFL 2 -EMPH knowledge xx -POSSIB DEM Tashi Tshiring think.SAMA -NMLZ what
  आफन्त-केटा तपाई थाहा छ नि पहिला काका टाशि छिरिङ भन्ने थियो नि
  You know uncle Tashi Chhiring, my male relative.
 • SANG
  ji̤nɖo
  COP.POSSIB
  होला।
  Maybe!
 • NGE
  d̪i jaŋ wo̤raŋ tokla pʰin̪
  this again 1PL Prok -LOC go.PST
  त्यो हाम्रो पहिला प्रोकमा गयो नि।
  He who went to Prok...
 • NGE
  maɕin̪e ŋɛ pʏn̪ ɲi ma me
  From.the.beginning 1PL.SAMA relative two except NEG.xx
  साँच्चै नै दुईबटा मात्र आफन्त छ।
  From the beginning, I have only two relatives.
 • SANG
  ale
  PART
  ए!
  Okay!
 • NGE
  bõ̤ pʏn̪ tɕik d̪aŋ ŋa ma med̪i
  daughter relative one and 1 except NEG.xx
  एउटा दिदि र म मात्रै छ।
  I have one elder sister and me myself.
 • NGE
  bõ̤ d̪a ŋi ɲi tɕik
  daughter now 1PL two one
  छोरी अव हामी दुईजना..
  There is younger sister also.
 • NGE
  bõ̤ jaŋ sa hau alaɣ d̪e kʰim alaɣ jød̪i
  daughter again little.far separate sit house separate xx
  बहिनि फेरी अलि उता छुट्टै बस्छ, घर अलग्गै छ।
  She has a separate house; she lives separately.
 • SANG
  ibi sempala sa giri tɕi dʑe gul ji̤n̪um n̪e d̪u
  grandmother soul -LOC land all what do shake DOUBT think xx
  हजुरआमाको सोचाईमा चाहिँ यो जमिन किन हल्लेकको जस्तो लाग्छ?
  What do you think the cause of an earthquake can be?
 • NGE
  sa tɕi dʑe ɣul jĩn̪əm n̪edʑoŋ
  land what do shake DOUBT think -xx
  जमिन किन हल्लेको होला सोचेँ।
  I was surprised by the movement of the earth.
 • NGE
  d̪oroŋ un̪i ŋaraŋ aj saŋgul wo̤ŋ jĩ̤n̪əm n̪edʑoŋ
  till.now after.that 1 -EMPH PART earthquake come DOUBT
  त्यसपछि भूकम्प आयो होला सोच्यो।
  Then, I thought it was an earthquake.
 • NGE
  d̪en̪e kʰapd̪uk d̪ordze sempa sa n̪en̪ d̪ordze sempa n̪en̪i
  and.then immediately Dorjee soul land press Dorjee soul say.SAMA -xx
  अनि तुरुन्तै दोर्जे सेम्पा सा नेम दोर्जे सेम्पा दो नेम भनेर...
  Then, I uttered "God press the land!" (lit. by God's hand there was
 • NGE
  laŋma d̪oŋbo d̪i sum d̪e
  a.tree.kind tree PART catch sit
  लाङ्मा रुख समातेर बस्यो।
  I took support of Lamnga tree.
 • NGE
  u gumpa pasaŋ t̪enzin̪ gumba ɖɛla laŋma d̪oŋbo tɕik n̪u
  DEM Gumba Pasang Tenzin Gumba near -LOC a.tree.kind tree one xx
  त्यो पासाङ तेन्जिन गुम्बाको छेउमा लाङ्मा-रुख एउटा छ।
  Near to Pasang Tenzin's Gumba, there is Langma tree.
 • NGE
  d̪ẽ u sum d̪e
  after.that DEM catch sit
  अनि त्यो समातेर बसेको।
  I took support of that tree.
 • NGE
  un̪i n̪i d̪ẽ kʰja n̪u od̪a aruŋ maŋbo d̪e si̤ŋ maɕi
  after.that PART after.that cold xx there normal many sit finish sure
  भुकम्प रोकिएपछि पनि धेरै बेर म त्याहिँ बसेँ।
  I lived there for a long time after the earthquake stopped.
 • NGE
  d̪ẽ tɕʰjasoŋ ŋaraŋ lok wo̤ŋ
  after.that stop -xx 1 -EMPH return come
  अनि रोकेपछि म (घर) फर्केँ।
  After it stopped, I returned back home.
 • NGE
  u paŋd̪aŋ maɕi ŋe geŋun̪d̪o paŋd̪aŋ udzu d̪e ɖo jø
  DEM ground sure 1PL.SAMA old.women -PL.SAMA ground like.this sit go xx
  यो चउरमा प्राय बुढाबुढीहरु बस्नेगरि जान्छ।
  Those elder ones went to live in this field.
 • NGE
  mo u gaŋ jṳl jød̪i
  3SG.FEM DEM time village xx
  त्यतिखेर उ त गाउँमै थियो।
  At that time, you were in the village.
 • NGE
  ŋa kʰim udzu udzu wo̤ ɲin̪i kʰim n̪aŋ n̪iŋguŋ wo̤ŋji̤n̪
  1 house like.this like.this DEM day.xx house inside day come COP
  मेरो घर यस्तो यस्तो हल्लेको, त्यो दिन दिउँसो घरभित्र आएँ।
  Actually, I was about to come back home at that time.
 • NGE
  ɖokoŋ wo̤ŋ d̪u go d̪i
  morning come xx head PART
  बिहान आयो टाउको चाहिँ (भुकम्प)
  It hit in the morning.
 • NGE
  tɕʰəwãbo tɕik
  big one
  ठुलो एउटा!
  That big one!
 • SANG
  u le ŋala ŋama lo gjatɕu-gjaɲi ŋala tɕʰjombo wo̤ŋ re lab go ɲuŋ jɛ̃
  DEM COMP before before year eighty-two before big come COP say hear get QUE
  बयासि बर्ष अगाडि ठुलो भुकम्प आयो तपाईँले त्यो सुन्नुभएको थ्यो?
  One big earthquake hit eighty-two years ago; do you know about that?
 • NGE
  go ɲuŋ maoŋ
  hear get NEG- come
  सुनेको छैन।
  I have not heard about that.
 • NGE
  sa naniŋ ɕin̪iŋ lo tɕik tɕʰjombo wo̤ŋ re lo
  many.years.ago year one big come COP hearsay
  पहिला पोहोर-परार एक बर्षमा ठुलो आएको रे।
  Some time ago, it was told that the big earthquake will hit in the
 • NGE
  jaŋ ŋi gorum jelokla d̪e jø
  again 1PL house.around yard -LOC sit xx
  हामी आँगनमा बसेको थियो।
  We were sitting in the courtyard.
 • NGE
  re u gaŋ ŋi jṳl d̪e jø
  COP DEM time 1PL village sit xx
  त्यतिखेर हामी गाउँमै थियो।
  We were in the village then.
 • NGE
  gumbala ke me
  Gumba -LOC move NEG.xx
  गुम्बामा सारेको थिएन।
  Gumba had not been moved to new place.
 • NGE
  jṳl d̪e ŋi tɕjap t̪ale gur puk jelok d̪e
  village sit 1PL all PART tent fix yard sit
  गाउँमा बसेको हामिसबै पालटाँगेर आँगनमा बसेकको।
  We lived in the village; we fixed tent and lived in the courtyard.
 • SANG
  ibi kjopso ra raksɛ̃ d̪i saŋgulki dʑɛd̪i
  grandmother relief.aid like get -xx this earthquake -ERG do -CONV
  यो भुकम्पले गर्दा तपाईँले केहि राहत पाउनु भएको छ?
  Have you got any relief aid for this earthquake?
 • NGE
  d̪ẽ saŋgulki lã: kjobso ra wo̤d̪i ɕɛn̪ tɕi wo̤ŋke ai
  after.that earthquake -ERG Lamas relief.aid like DEM this other what come - xx PART
  अनि राहात चाहिँ लामाको राहातहरु त्यहि हो, अरु के आउने है?
  This is the relief aid!
 • SANG
  kjopso t̪e dʑjã
  relief.aid give get.QUE
  राहात दियो?
  Did they get relief aid?
 • NGE
  kjopso ra wo̤ŋ n̪u tɕĩ mun̪i
  relief.aid like come xx what down -ABL
  तलबाट राहात हरु आईरहेछ।
  We are getting relief aid.
 • NGE
  ɖɛ ra wo̤ŋ n̪u tɕi
  rice like come xx what
  चामल हरु आईरेहिको छ।
  They are sending us rice etc.
 • NGE
  d̪e gurn̪i wo̤ŋ n̪u
  sit tentxx come xx
  पालहरु पनि आईरहेछ।
  They are providing us tents as well.
 • SANG
  d̪an̪a dʑi d̪u midʑi d̪u d̪a saŋgul
  now fear xx NEG- fear xx now earthquake
  अझै डर लागेको छ कि छैन भुकम्पको।
  Are you frightened by this earthquake now?
 • NGE
  d̪a dʑi n̪u
  now fear xx
  डर लागेको छ।
  I am frightened.
 • SANG
  d̪a lep me ɦəm n̪e d̪u le ɦəm n̪e d̪u
  now come NEG.xx PROB think xx come PROB think xx
  अब आउँदैन जस्तो लाग्छ कि आउँछ जस्तो लाग्छ?
  Whether it will hit again or not? what do you think?
 • NGE
  le wo̤ŋ n̪on̪i dʑi n̪u
  come come think.SAMA -xx fear xx
  आउँछकि भनेर डर लाग्छ।
  It may hit again; so, I am frightened.
 • NGE
  d̪a uguk reka tɕjap t̪ali n̪em
  now this.corner hill all EMPH.SAMA press
  अब त्यो कुनाको पहाड सबै नै थिचेर...
  These surrounding hills may kill us.
 • NGE
  n̪en̪ wo̤ ŋiraŋ ɕi ɖo ɦəm n̪e n̪u
  press DEM 1PL -EMPH die go PROB think xx
  चेपेर हामी मर्छ कि भनेर सोच्छ।
  We may be crushed to death.
 • SANG
  saŋgul labken̪ d̪i tɕi dʑɛ ji̤n̪əm tɕi dʑɛ gul jø re sa
  earthquake say -NMLZ PART what do DOUBT what do shake xx COP land
  भुकम्पले चाहिँ किन जमिन हल्लायो होला?
  Why do you think the earthquake moves the earth?
 • NGE
  tɕjatɕi tɕi dʑɛ gul ud̪i ŋi ɕɛtɕi med̪i wala tɕi jø jĩ̤n̪əm tɕjatɕi
  xx what do shake DEM PART 1PL say -INF NEG.xx under -LOC what xx DOUBT xx
  खै के हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, तल के छ होला खै!
  It may be movement of earth; there might be something, I do not know.
 • NGE
  u kʰøraŋ ka ɕɛtɕi jøɖo ɲi wala tɕi jø tɕi jø ɕɛtɕi lɛoŋ ji̤
  DEM 2 -EMPH xx say -INF xx -POSSIB 1PL under -LOC what xx what xx say -INF come -xx xx
  त्यो तिमीहरुलाई पो थाहा छ होला, हामी तल के छ के छ थाहा कहाँ हुन्छ र?
  You may know what is there under the ground; we do not know.
 • SANG
  ə̃ ibi ɦoɾtɕʰɛ
  ah! grandmother thank.you
  अँ हजुरआमा धन्यवाद!
  Thank you Grandma!
 • NGE
  ɲi tɕi wo̤ ɕɛtɕi med̪i
  1PL what DEM say -INF NEG.xx
  हामि यो थाहा छैन।
  We do not know about this!