Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
3 min 32 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་ཨ་མ་འདྲེ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་བུ་དགུ་བོ་ལས་བརྒྱད་བཟས་ཚར་བ་ན་མནའ་མའི་བློ་དང་བརྟེན་བུ་ཨ་མ་འདྲེ་མོ་ལས་ཐར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་སྔོན་ཨ་མ་འདྲེ་མོ་ཞིག་ལ་བུ་དགུ་ཡོད་པར་བརྒྱད་མོས་བཟས། མཐར་བུ་དགུ་བ་ལ་ཐུག་དུས་ཆུང་མས་ཨ་མ་འདྲེ་མོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཀྱང་བུས་སྔོན་ལ་མ་རློམ། དེ་ནས་ཆུང་མས་བཤད་པ་ལྟར་བརྟག་དཔྱད་ཅིག་བྱས་པས་ཨ་མ་དེ་ནི་དངོས་གནས་ལྕགས་ཀྱི་མཆུ་ཏོ་ཅན་གྱི་འདྲེ་མོ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁོ་ཆུང་མའི་བློ་ལ་བརྟེན་ཨ་མ་འདྲེ་མོའི་ལག་ནས་ཐར་ཡོད།

这是一则关于女妖妈妈吃掉了她九个儿子中的八个,女妖的儿媳妇想办法解救了最后一个儿子的故事。

这则故事主要讲述了从前一位妖女妈妈有九个儿子,但是九个儿子中的八个都被她吃掉了。当她准备吃掉第九个儿子的时候,妖女的媳妇告诉她的老公说婆婆是个妖女。但她的老公起初没有相信妻子的话。后来,第九个儿子照妻子所说的办法做了一些调查,结果发现母亲真的是一个铁嘴妖女。最终,按照妻子的办法,第九个儿子终于逃脱了妖女母亲的魔爪。

The story of a the demon mother who eats eight of her nine sons and how the ninth is saved by his wife.

A demon mother has nine sons, but she eats eight of them without them realizing she is a demon. When it is time for her to eat the ninth son, the son’s wife tells her husband that his mother is a female demon, but he does not believe her words. Later, the ninth son carries out an investigation according to his wife's words, during which he finds out that his mother is really an iron-mouthed demon. At last, with the help of his wife, the ninth son finally escapes from his demon mother.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0