Skip to main content Skip to search
11 Jan 2016
4 min 19 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Shabo Tso from Khengya Village in Chentsa singing a song called "A Mountain's Beauty is its Summit." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་ལ་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་རྫ་མགོ་མཐོན་པའི་སྟེང་དུ་འབྲོང་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ཏེ་བཤར་ན་ཡག་པ་དང་།  རྫ་སྐེད་བདེ་མོའི་སྟེང་དུ་རྟ་མཆོག་མང་པོ་རྒྱགས་ན་ཡག   རྫ་རྟིང་དམའ་མོའི་འདབས་སུ་ཞིང་ལ་ལོ་ལག་རྒྱས་ན་ཡག་པ་བཅས་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0