Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
4 min 9 sec
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

Karma Wangmo and friends from Bayling in Tashiyangtse district sing a song about a man going to war. He cannot stand the pain that his wife and parents feel. His parents' eyes were full of tears when he left and so he believes he cannot return. There is no escape from the war. This sad song shows commitment, love and faith.

༉  བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་སྦས་གླིང་ལས་ ཀརྨ་དབང་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་འཐེན་ཏེ་ཡོད་མི་བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ ལྷ་ས་ཇོ་བོ་གི་རི་ལ་ཟེར་མི་ཅིག་འཐེན་ཏེ་འདུག གླུ་གཞས་འདི་གི་ནང་དོན་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ དམག་མི་ཅིག་གིས་དམག་རྐྱབ་པར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་འཐེན་པའི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིནམ་འོང་ནི་མས། དེ་ཡང་ རང་གི་གཟུགས་ཁ་ལུ་ མཚོན་ཆ་ཀྲོབ་མདའ་དང་དཔའ་རྟགས་ལ་སོགས་པ་བཏགས་པའི་སྐབས་ སེམས་སྐྱོ་བའི་སྐྱོ་སྣང་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ འདི་བཟུམ་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་འདི་ འབྲུག་རྟེན་འབྲེལ་ལ་མངའ་བརྙེས་པ་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཉེན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་སོགས་པའི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་དང་ དགའ་བའི་དགའ་སྤྲོ་བཏོན་ས་ལས་ཕར་ རྐྱབ་ནི་དང་འཐེན་ནི་མི་ཆོག་ནི་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ སྡུག་བསྔལ་མྱོང་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ དགའ་བའི་གླུ་དང་སྐྱིད་པའི་བྲོ་ལ་སོགས་པ་འཁྲབ་མ་བཏུབ་ཚུ་ཡང་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་པའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པོའི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ སྭོ་ ལྷ་ས་ཇོ་བོ་གི་རི་ལ་ཡ་དམག་ཁྲི་(འཁྲུག་)ལང་། །བུ་ཆུང་དམག་ལ་མ་འགྲོ་ཡ་བྱ་ཐབས་མེད། །
  Karma Wangmo & Friends:c The war had aroused in the mount of Lhasa Jowo, There is no way for me, a son, to escape.
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  སྭོ་ ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་གཅེས་གཅེས་ཡ་ཕངས་ཕངས་འདྲ། །གཅེས་གཅེས་ཕངས་ཕངས་འདྲ་རུང་ཡ་ལོག་ནི་མེད། །
  Even though I am like a small kid to my the father, I cannot return
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  སྭོ་ ཡུམ་ཆེན་ཨ་མའི་སྙིང་གི་ཐག་པ་འདྲ། །སྙིང་གི་ཐག་པ་འདྲ་རུང་ཡ་ལོག་ནི་མེད། །
  Even though I am like mother's (heart-rope), I can not return.
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  སྭོ་ ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་མིག་ཆུ་ཡ་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ། །མིག་ཆུ་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་རུང་ཡ་ལོག་ནི་མེད། །
  The tears of my father and mother filled the ocean, but then I can not return.
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  སྭོ་ ཀྲོབ་མདའ་གཡས་ལ་བཏགས་སེ་ལན་གཅིག་སྐྱོ། །མཚན་དི་(མདེའུ་ཚང་)གཡོན་ལ་བཏགས་སེ་ཡ་ལན་གཉིས་སྐྱོ། །
  When I hang the gun from rightside I was saddened once, When I hang the bullets from the left, I was saddened twice.
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  སྭོ་ མགུ་ཞྭ་མོ་མཐོང་ཚེ་ཡ་ལན་གསུམ་སྐྱོ། །རྐང་ལ་ལྷམ་བུ་མཐོང་ཚེ་ཡ་ལན་བཞི་སྐྱོ། །
  When I saw the hat on the head, I was saddened thrice, And when I saw the shoes on legs, I was saddened four times.
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  གདོང་ལ་ལ་མོ་ (name of moutain) བརྒལ་སེ་ཡ་ལན་ལྔ་སྐྱོ། །འགྲོ་དགོ་འགྲོ་དགོ་བསམ་ན་འགྱོ་བའི་ལམ་བུ་མིན་འདུག །
  When I cross the Dongla Mountain, I was saddened five times.
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  སྭོ་ སྡོད་དགོ་སྡོད་དགོ་བསམ་ན་སྡོད་བའི་(པའི་)ཕ་ཡུལ་མིན་འདུག །
  Thought of going but I can not find the way, Thought of staying but I do not have a house.
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་འཛོམས་ Sangay Chozom
  ལགས་སོ།། །།
  thank you.