Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
2 min 3 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Wangchen Tso from Dola, Amdo singing a song called "The Morning Sun Shines on the Rocky Mountain." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་བསྟོད་གླུ་ཞིག་ཡིན།  རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་ལ་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་སྟོད་ན་བྲག་དམར་པོ་མཆོད་ཁྲི་རྩིག་འདྲ་ཡིན་པ་དང་བར་ན་སྤང་སེར་པོ་མར་ཁུ་འཁྱིལ་འདྲ་ཡིན་པ། སྨད་ན་ཆུ་གཙང་པོ་མཆོད་པ་འབུལ་འདྲ་ཡིན་ཞེས་རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་མཛེས་སྡུག་གིས་ཡར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0