Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
4 min 14 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་མ་བུ་གཉིས་ཡོད་པར་ཨ་མས་དྲུབས་པའི་མེ་ཏོག་སྟོར་སོང་བས་བུ་མེ་ཏོག་དང་ལྷ་མོ་ཞིག་རྙེད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་སྔོན་རྒན་མོ་མ་བུ་གཉིས་ཡོད་པར་རྒན་མོ་དེས་ཐང་ལ་མེ་ཏོག་ཤིན་ཏུ་ཡག་པོ་ཞིག་དྲུབས་པ་ཡལ་སོང་བས་རྒན་མོ་ན་བྱུང་། བུས་ཨ་མ་སྐྱོབ་ཆེད་མེ་ཏོག་བཙལ་ནས་སོང་སོང་བ་ན་ལྷ་མོ་འགས་མེ་ཏོག་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་དྲུབས་པ་མཐོང་། དེ་ནས་ལྷ་མོ་ཆེ་དག་ནམ་མཁར་འཕུར་བ་དང་ལྷ་མོ་ཆུང་བས་མེ་ཏོག་ད་དུང་དྲུབས་ཚར་མེད་པས་ཁོས་ལྷ་མོ་དེ་དང་མེ་ཏོག་བཅས་ཡུལ་དུ་ཁྲིད་འོངས་པས་ཨ་མའི་ནད་སོས་པ་དང་ལྷ་མོ་དེ་ཁོའི་ཆུང་མ་བྱས་ནས་འཚོ་བ་སྐྱིད་པོ་རོལ་ནས་བསྡད།

这是一则关于一对母子的故事。有一天,母亲编织的花儿消失不见了,儿子去寻找花儿,结果找回了花儿与一位仙女。

这则故事讲述了一对母子的故事。有一天,老太太在地面编织了一朵非常美丽的鲜花。不料,那朵花消失不见了,而后老太太久思成病生。为了拯救母亲,儿子去寻找那朵花儿。他走着走着,看见许多仙女在编织同样的花儿。 过了一会儿,仙女们织完花后飞走了,一位小仙女因没有织完而留在了原地。于是,他把小仙女与花儿带回家。最后,母亲的病痊愈了,儿子也娶了那位仙女为妻,他们过上了幸福的生活。

The story of a mother who becomes sick after dropping her woven flower, and how her son saves her with the help of fairies.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0