Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 39 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A caretaker gives a brief description of Songtsen Gampo's meditation cave in the Potala.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨོང་་་ ངའི་མིང་ལ་ཡ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟེར་གྱི་ཡོད། ང་འདི་སླེབས་ནས་ལོ་གཉིས་དང་ལོ་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་འགྲོ་གི་ལགས། ཨོང་་་ བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས། ཨོང་་་ ཕ་ཡུལ་འཕན་པོ་ཡིན། ཕན་པོ་ནས། ཨོང་་་ ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་ཡིན་ལགས།
  ong _nga'i ming la ya blo bzang tshul khrims zer gyi yod/_nga 'di slebs nas lo gnyis dang lo phyed lhag tsam 'gro gi lags/_ong _blo bzang tshul khrims/_ong _pha yul 'phan po yin/_phan po nas/_ong _lo nyi shu rtsa dgu yin lags/
  Well...My name is Lobsang Tsultrim. It has been two and half years since I came here. Yes, Lobsang Tsultrim [is my name]. And, I am from Phenpo. And, I am 29 years old.
 • བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།
  འདི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་རེད་ལགས། ཨོང་་་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཐོག་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་པ། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་བྱས། འདི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་། འདི་སྲས་གུང་རི་གུང་བཙན། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྲས་གུང་རི་གུང་བཙན་རེད་ཤག འདི། འདི་སློབ་དཔོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རེད་ཤག་ལགས། ཨོང་་་་འདི་ཐུ་མི་སམ་བྷོ་ཊ། བོད་ཡིག་གསར་གཏོད་མཛད་མཁན་དེ། ཐུ་མི་སམ་བྷོ་ཊ་རེད་ཤག
  'di chos rgyal srong btsan sgam po red lags/_ong _bod kyi rgyal thog sum cu so gsum pa/_chos rgyal srong btsan sgam po byas/_'di spyan ras gzigs phyag stong spyan stong /_'di sras gung ri gung btsan/_chos rgyal srong btsan sgam po'i sras gung ri gung btsan red shag_'di/_'di slob dpon gu ru rin po che red shag lags/_ong 'di thu mi sam b+ho Ta/_bod yig gsar gtod mdzad mkhan de/_thu mi sam b+ho Ta red shag
  This is Dharma King Songtsen Gampo, sir. He was the 33rd king of Tibet. So, that is Dharma King Songtsen Gampo. This is Avalokitesvara with One Thousand Arms and One Thousand Eyes. This is Prince Gungri Gungtsen. He was son of Dharma King Songtsen Gampo. And this is Guru Padmasambhava, sir. And this is Thumi Sambhota, the one who invented Tibetan scripts.
 • འདི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་བྱས། འདི་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་རེད་ལགས། ཨོའོ་་་འདི་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་རེད་ཤག ཨོའོ་་་འདི་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་དཀར་བྱས། ད་འདི་ཨོང་་་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་རེད་ཤག་ལགས། ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། སྒང་གི་འདི་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་རེད་ཤག་ལགས། ད་འདི་ཨ་ཅེ་རྒྱ་བཟའ་རེད་ཤག་ལགས། ཨ་ཅེ་རྒྱ་བཟའ་བྱས། འདི་བལ་བཟའ་རེད་ཤག་ལགས། བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན། བལ་བཟའ་བྱས། འདི་བློན་པོ་མགར་བ་རེད་ལགས། བློན་པོ་མགར་བ།
  'di ston pa shAkya thub pa byas/_'di rgyal ba sku phreng bdun pa skal bzang rgya mtsho red lags/_o'o 'di rgyal ba byams pa red shag_o'o 'di sgrol ma sgrol dkar byas/_da 'di ong rgyal ba sku phreng lnga pa red shag lags/_ngag dbang blo bzang rgya mtsho/_sgang gi 'di rgyal mchog lnga pa chen po red shag lags/_da 'di a ce rgya bza' red shag lags/_a ce rgya bza' byas/_'di bal bza' red shag lags/_bal bza' khri btsun/_bal bza' byas/_'di blon po mgar ba red lags/_blon po mgar ba/
  {note: the first sentence can go up to the previous section.} And this is the Buddha Sakyamuni. This is Kalsang Gyatso, the Seventh Dalai Lama. And this is Maitreya. And this is the White Tara. And this is Ngawang Lobsang Gyatso, the Fifth Dalai Lama. And the one above this is the Great Fifth. And this is Gyaza, [King Songtsen Gampo's Chinese wife]. And this is Balza Tritsun, [King Songtsen Gampo's Nepalese wife]. This is Minister Garpa.
 • ད་འདི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་འདའི་༿འདི་ལ་༾གྲུབ་པ་བསྐྱོན་བྱས་བཞུགས་དུས། གསོལ་ཐབ་ཨོའོ་་་འདི་རེད་ཤག། གསོལ་ཇ་དང་ཞལ་ལག་འདིའི་སྒང་ལ་བཟོ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟག༿ཟེར༾། ཨོའོ་་་ད་འདི། མོང་བཟའ་ཁྲི་ལྕམ་ཨོའོ་་་འདི་རེད་ལགས། དཀྱིལ་གྱི་སྲས་པང་ག་བཏབ་༿ཉར་༾བཞུགས་པ་འདི། མོང་བཟའ་ཁྲི་ལྕམ་རེད་ལགས། གཤམ་གྱི་འདི་རྒྱ་བཟའ་བྱས། ཐོད་ཀྱི་འདི་བལ་བཟའ་བྱས། དཀྱིལ་གྱི་སྲས་པང་གར་བཏབ་༿ཉར་༾བཞུགས་པ་འདི། ཨོང་་་ མོང་བཟའ་ཁྲི་ལྕམ་རེད་ཤག་ལགས། སྲས་གུང་རི་གུང་བཙན་གྱི་ཡུམ། ཨོང་། འདི་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་རེད་ཤག་ལགས། རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ། ཨོའོ་་་འདི་ཐུ་མི་སམ་བྷོ་ཊ་བྱས། ཨོའོ་་་འདི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་རེད་ལགས། འདི་བློན་པོ་མགར་བ་བྱས། འདི་སྤྱན་རས་གཟིགས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་རེད་ལགས།
  da 'di chos rgyal srong btsan sgam po 'da'i {'di la }grub pa bskyon byas bzhugs dus/_gsol thab o'o 'di red shag/_gsol ja dang zhal lag 'di'i sgang la bzo gi yo'o red zag{zer}/_o'o da 'di/_mong bza' khri lcam o'o 'di red lags/_dkyil gyi sras pang ga btab {nyar }bzhugs pa 'di/_mong bza' khri lcam red lags/_gsham gyi 'di rgya bza' byas/_thod kyi 'di bal bza' byas/_dkyil gyi sras pang gar btab {nyar }bzhugs pa 'di/_ong _mong bza' khri lcam red shag lags/_sras gung ri gung btsan gyi yum/_ong /_'di rgyal ba tsong kha pa red shag lags/_rgyal ba tsong kha pa/_o'o 'di thu mi sam b+ho Ta byas/_o'o 'di chos rgyal srong btsan sgam po red lags/_'di blon po mgar ba byas/_'di spyan ras gzigs bcu gcig zhal red lags/
  {note: the first sentence can go up in the previous section.} This was his kitchen when Dharma King Sontsen Gampo meditated here. Meals and tea were made on this. And this is Mongza Tricham, [King Songtsen Gampo's Tibetan wife]. See that one in the middle with a baby in her lap, that is Mongza Tricham. The one below is Gyaza. The one above is Balza. The one in the middle with a baby in her lap is Mongza Tricham. She was Prince Gungri Gungtsen's mother. And this is Tsongkhapa. And this is Thumi Sambhota. And this is Dharma King Songtsen Gampo. And this is Minister Garwa also. This is Eleven-Headed Avalokitesvara.
 • ད་འདི། དེ་ཚོ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་རེད་ཤག་ལགས། ཨོང་་་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག 
  da 'di/_de tsho gnas brtan bcu drug red shag lags/_ong gnas brtan bcu drug_
  And these are the Sixteen Arhats. Right, the Sixteen Arhats.