Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 56 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A doctor at the factory discusses pills that are made from a variety of medicinal materials.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ད་འདི་རིན་ཆེན་གྲང་སྦྱོར་གིས༼གྱི༽སྦྱོར་བ་རེད། རིན་ཆེན་གྲང་སྦྱོར་ནང་ལ་ཡཱ། སྨན་ཁ་ཅིག་ཁཎྜ་བརྒྱབ་ཀྱི་རེད། 
  da 'di rin chen grang sbyor gis(gyi)sbyor ba red/_rin chen grang sbyor nang la yA/_sman kha cig khaN+Da brgyab kyi red/_
 • སྨན་ཁ་ཅིག་ཕྱེ་མ་འཐག་གི་རེད། སྨན་ཁ་ཅིག་ཡང་ལོགས་སུ་ལས་སྣོན་བྱས་ནས་དུག་འདོན་གཡའ་འདོན་བྱེད་ཡས་ཡིན་ནའི་རེད།
  sman kha cig phye ma 'thag gi red/_sman kha cig yang logs su las snon byas nas dug 'don g.ya' 'don byed yas yin na'i red/
 • གཞན་དག་གི་ལས་སྣོན་ད་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པོ་ཡོག་རེད། 
  gzhan dag gi las snon da 'dra mi 'dra mang po yog red/_
 • འདི་གས་བྱས་བྱས་བྱས། ད་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་གས་ཕྱེ་མ་འཐག་ཡས་ཁོངས་གཏོགས་རེད།
  'di gas byas byas byas/_da 'di'i nang la yod pa de gas phye ma 'thag yas khongs gtogs red/
 • དེའི་ནང་ལོགས་ལ་གྲང་སྦྱོར་ནང་སྨན་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོག་རེད་པཱ། དེའི་ནང་ལ་ཡཱ་དཱ། རུ་རྟ་བྱས། ཡུངས་དཀར་དཱ་ཡུངས་ནག ཀོ་བྱི་ལ། བོང་ང་དམར་པོ། ད་བོང་ང་དམར་པོ་དུག་གི་ནང་ལོགས་ལ་ཡཱ། ཕན་ཡས་ཀྱི་ཤུགས་ཆེ་གཅིག་གི་གྲས་རེད་པཱ།
  de'i nang logs la grang sbyor nang sman brgya dang bzhi bcu lhag tsam yog red pA/_de'i nang la yA dA/_ru rta byas/_yungs dkar dA yungs nag_ko byi la/_bong nga dmar po/_da bong nga dmar po dug gi nang logs la yA/_phan yas kyi shugs che gcig gi gras red pA/
 •  ཨ་ནི་མྱང་རྩི་སྤྲས། སུ་མི་སེར་པོ། སུ་མི་དམར་པོ། སྨྱུག་ཅུ་གང་དང་གུར་གུམ་དཱ། པི་པི་ལིང་དཱ། སྲ་འབྲས་དཱ། ཤྭ་བའི་ཁྲག་རྭ་དཱ། འབྲོང་ཁྲག་དཱ། ཨ་རུ་དང་སྐྱུ་རུ་དཱ། གསེར་མེ། ཉ་ཕྱིས། བསེ་ཡབ། སྤོས་དཀར། དཱ་དེ་ནས་འདིའི་ཁོངས་གཏོགས་འདི་གས་གང་ག་༼ཚང་མ་༽སོ་སོའི་བོད་རང་ནས་ཐོན་པའི་སྔོ་སྨན་རྐྱང་རྐྱང་རེད།     
  _a ni myang rtsi spras/_su mi ser po/_su mi dmar po/_smyug cu gang dang gur gum dA/_pi pi ling dA/_sra 'bras dA/_shwa ba'i khrag rwa dA/_'brong khrag dA/_a ru dang skyu ru dA/_gser me/_nya phyis/_bse yab/_spos dkar/_dA de nas 'di'i khongs gtogs 'di gas gang ga (tshang ma )so so'i bod rang nas thon pa'i sngo sman rkyang rkyang red/_____
 • རེ་སྐོན་རྩི་དམར་དཱ། སྐྱེར་པའི་་བར་ཤུན་དཱ། འོམ་བུའི་བར་ཤུན་དང་སེ་རྒོད་བར་ཤུན་དཱ། 
  re skon rtsi dmar dA/_skyer pa'i bar shun dA/_'om bu'i bar shun dang se rgod bar shun dA/_
 • ཨ་ནི་ཀྱི་ལྕེ་དཀར་པོའི་མེ་ཏོག་དཱ། ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་དཱ། བ་ལུའི་མེ་ཏོག པྲིང་ཀུ། འོང་། སེར་པོ་རྒུ་དྲུས། འོང་། དབང་ལག་དཱ། དེ་ཚོ་ཚང་མ། རེ་རེ་ཙམ་དེའི་ནང་ལ་བོང་དཀར་འདུག་གཱ བོང་དཀར་དེ་གས་བྱས། 
  a ni kyi lce dkar po'i me tog dA/_ut+pl sngon po dA/_ba lu'i me tog_pring ku/_'ong /_ser po rgu drus/_'ong /_dbang lag dA/_de tsho tshang ma/_re re tsam de'i nang la bong dkar 'dug gA_bong dkar de gas byas/_
 • ད་ཤིང་གི་རིགས་དེ་ཚོ་ལོགས་སུ་གཤགས་བྱས་བྱས་དེ་གས་བྱས། རྡོ་སྨན་གྱི་ཁོངས་ལ་ཡཱ། དེའི་ནང་དངུལ་ཆུ། གཟའ་བདུད། འདི་ཅོང་ཞི། ཅོང་ཞི་གཙོ་བོ་བླུག་ཡས། ཤྭ་བའི་ཁྲག་རྭ་དཱ། ཤྭ་བའི་རྭ་དཀར་པོ་ཧར་བསྲེག་བྱས་པ་དེ་གས་ཚོ་བླུག་གི་ཡོག་རེད།
  da shing gi rigs de tsho logs su gshags byas byas de gas byas/_rdo sman gyi khongs la yA/_de'i nang dngul chu/_gza' bdud/_'di cong zhi/_cong zhi gtso bo blug yas/_shwa ba'i khrag rwa dA/_shwa ba'i rwa dkar po har bsreg byas pa de gas tsho blug gi yog red/
 • དེའི་དམར་པོ་དེ་ཕག་ཁྲག། དེའི་ནག་པོ་དེ་བྱས་ལུག་རུ་སྨུག་པོ། སྐྱེར་པའི་བར་ཤུན། འོང་། རེ་སྐོན་རྩི་དམར། འདིའི་སོབ་སོབ་འདི་འདི་རེད་གང་ཆུང་།༼གཱང་ག་ཆུང་།༽
  de'i dmar po de phag khrag/_de'i nag po de byas lug ru smug po/_skyer pa'i bar shun/_'ong /_re skon rtsi dmar/_'di'i sob sob 'di 'di red gang chung /(gAng ga chung /)
 • དཀར་པོ་དེ། སིལ་ཚུབ་ཚུབ་དེ་བྱས་བ་ལུའི་མེ་ཏོག བོང་དཀར། དེ་དཔའ་བོ་དཀར་པོ་དང་དཔའ་བོ་སེར་པོ་བྱས། གསེར་མེ་བྱས། འུ་སུའི་འབྲུ། འོང་། སེར་པོ་རྒུ་དྲུས། སྤང་རྒྱན་ཁྲ་བོ་བྱས། སླེ་ཏྲེས།  
  dkar po de/_sil tshub tshub de byas ba lu'i me tog_bong dkar/_de dpa' bo dkar po dang dpa' bo ser po byas/_gser me byas/_'u su'i 'bru/_'ong /_ser po rgu drus/_spang rgyan khra bo byas/_sle tres/__