Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 56 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

This title is part of a series of short (2-5 minute) dramatic enactments of contemporary life in Lhasa in the early 2000s. A wife complains about how difficult home life is, and how little the husband helps out with the kids and domestic chores. He objects that he is very busy at the office, but she rejects this and they quarrel. The couple are the parents of Dadrön, who is in the broader dramatic series is involved in a romantic dilemma involving her best friend and boy friend, though this issue is not directly addressed herein. 

该片讲述了,妻子为这个家忙里忙外,而她的丈夫整天忙着自己的工作。妻子实在忍不住就跟丈夫理论,说小孩儿的家长会和交电费的事这次无论如何都要让他去,可丈夫说实在对不起单位上的工作太忙等忙完这阵子再说,两人就这样争论着。 因为丈夫毫无兴趣照看孩子,只是一心扑在工作上,这对拉萨的藏族夫妻为此打起架来。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པཱ་ལགས
 • ཨ་མ་ལགས
  འོ་ཙི། ཁྱེད་རང་ནི་གཞི་ནས་ལོག་ཕེབས་བྱས།
  'o tsi/_khyed rang ni gzhi nas log phebs byas/
  Oh, you're just getting back now?!
 • པཱ་ལགས
  ཟ་ཡག་ར་ཅིག་༿འདྲ་པོ་ཅིག༾འདུག་གས་ལགས།
  za yag ra cig {'dra po cig}'dug gas lags/
  Is there anything to eat?
 • ཨ་མ་ལགས
  ཁྱེད་རང་གི་བསམ་བློའི་ནང་འདི་མགྲོན་ཁང་ར་ཅིག་༿འདྲ་ཅིག་༾རེད་བསམ་་གནང་གི་འདུག་གས།
  khyed rang gi bsam blo'i nang 'di mgron khang ra cig {'dra cig }red bsam gnang gi 'dug gas/
  Do you think this house is a hotel?!
 • པཱ་ལགས
  ཨ་ཙི་་་ད་ཞག་༿དེང་སང་༾ལས་ཁུངས་ལ་བྲེལ་བ་ཞེ་པོ་ཅིག་འདུག
  a tsi da zhag {deng sang }las khungs la brel ba zhe po cig 'dug
  Geez. These days it's very busy at the office.
 • པཱ་ལགས
  བྱས་ཙང་ག་ཨ་ནི་་་ཁྱེད་རང་ལ་ཏོག་ཙམ་ཅིག་བྲེལ་བ་བྲེལ་བ་ཆེ་ཙམ་ཅིག་ཡོད་རེད་ད།
  byas tsang ga a ni khyed rang la tog tsam cig brel ba brel ba che tsam cig yod red da/
  So, you'll be a little busy too.
 • ཨ་མ་ལགས
  ལས་ཁུངས་ལས་ཁུངས་ལས་ཁུངས་ཟེ་རྟག་པར་རེ་བཞིན་ཁྱེད་རང་ལས་ཁུངས་ཟེར་བྱས་ནང་འདིའི་སྦུག་ལ་ཡ་ ང་གཉིས་མ་བུ་གཉིས་ལ་ཡང་ཇུས་གཏོགས་ཁོ་རང་གནང་གི་མི་འདུག་ག ཁྱེད་རང་གིས།
  las khungs las khungs las khungs ze rtag par re bzhin khyed rang las khungs zer byas nang 'di'i sbug la ya nga gnyis ma bu gnyis la yang jus gtogs kho rang gnang gi mi 'dug ga_khyed rang gis/
  It's always "office, office, office". Always talking about the office. You're not getting involved at home, with me and our son.
 • པཱ་ལགས
  ཐུགས་ཁག་མེད་ཐུགས་ཁག་མེད།
  thugs khag med thugs khag med/
  I'm sorry, it's my fault.
 • པཱ་ལགས
  ད་ཉིན་མ་གཉིས་ཙ་༿ཙམ༾ཅིག་རེད།
  da nyin ma gnyis tsa {tsam}cig red/
  It'll only be two more days.
 • པཱ་ལགས
  ཉིན་མ་གཉིས་ནས་འདི་ཚར་སོང་ན་ལས་ཀ་འདི་ཚར་སོང་ན་ཨ་ནི་་་ངས་རོགས་པ་ཞུས་ཆོག  སྣང་དག་མི་དགོས།
  nyin ma gnyis nas 'di tshar song na las ka 'di tshar song na a ni ngas rogs pa zhus chog__snang dag mi dgos/
  In two days, when I've finished this work, then I'll help you. No worries.
 • ཨ་མ་ལགས
  ཉིན་མ་གཉིས་ཉིན་མ་གཉིས་ཟེར
  nyin ma gnyis nyin ma gnyis zer
  It's always "two days, two days".
 • ཨ་མ་ལགས
  ངས་རྟག་པར་རེ་བཞིན་ཞོགས་གས་༿ཞོགས་པ་༾ཡར་ལངས་པ་ནས་བྱས་པུ་གུ་༿ཕྲུ་གུ་༾ཡར་ལངས་ཁ་ལག་སྟེར་་་སློབ་གྲྭར་བསྐྱལ་སློབ་གྲྭ་ནས་བསུས་་་
  ngas rtag par re bzhin zhogs gas {zhogs pa }yar langs pa nas byas pu gu {phru gu }yar langs kha lag ster slob grwar bskyal slob grwa nas bsus
  Every day I wake up and then wake the kids, feed them, and take them to school pick them up from school
 • ཨ་མ་ལགས
  ནང་ལ་ཡོང་བྱས་ཡང་ཁ་ལག་བཟོས། འགང་ག་༿ཚང་མ་༾ཚང་མ་ང་མི་གཅིག་གིས་བྱེད་དགོས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་བསམ་བློ་ཏིག་ཙ་༿ཏོག་ཙམ་༾བཏང་གནང་མ་བཞིན།
  nang la yong byas yang kha lag bzos/_'gang ga {tshang ma }tshang ma nga mi gcig gis byed dgos kyis khyed rang bsam blo tig tsa {tog tsam }btang gnang ma bzhin/
  come back home, and then cook. I do everything by myself.If only you'd think just a little bit.
 • པཱ་ལགས
  མ་གཞི་ནས་ཁྱེད་རང་ནང་གི་ཨ་མ་ཡིན་པའི་ཁུལ་རེད་པ།
  ma gzhi nas khyed rang nang gi a ma yin pa'i khul red pa/
  Actually, you're supposed to be the mother, aren't you?
 • པཱ་ལགས
  ཨ་ནི་་་པུ་གུའི་༿ཕྲུ་གུའི་༾ཐད་ལ་ཡང་ནང་གི་ཨ་མས་ཏོག་ཙམ་ཅིག་གི་ཐུགས་འཁུར་གནང་ཡག་༿ཡས་༾དེ་ཨ་མའི་འོས་འགན་རེད། མ་རེད་པས།
  a ni pu gu'i {phru gu'i }thad la yang nang gi a mas tog tsam cig gi thugs 'khur gnang yag {yas }de a ma'i 'os 'gan red/_ma red pas/
  It's the mother's responsibility to take care of the kids, isn't it?
 • ཨ་མ་ལགས
  རེད་རེད་རེད། ཨ་མས་ཐུགས་འཁུར་བྱེད་ཡག་༿ཡས་༾ཨ་མའི་འོས་འགན་སོང་ཙང་ངས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  red red red/_a mas thugs 'khur byed yag {yas }a ma'i 'os 'gan song tsang ngas byed kyi yod red/
  Yes, yes, yes. Because it's the mother's responsibility - that's why I do it.
 • ཨ་མ་ལགས
  ཡིན་ནའི་ཁྱེད་རང་ཇུས་གཏོགས་ཅི་ཡའི་༿ཅི་ཡང་༾མ་གནང་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་འདུག་གས།
  yin na'i khyed rang jus gtogs ci ya'i {ci yang }ma gnang na tag tag bsdad kyi 'dug gas/
  But if you don't get involved, Is that ok?
 • པཱ་ལགས
  ད་འདི་འདྲས་གསུང་དགོས་མ་རེད་།
  da 'di 'dras gsung dgos ma red /
  You shouldn't talk like that.
 • པཱ་ལགས
  ལས་ཁུངས་ལ་ལས་ཀ་མེད་པ་ཡིན་ན་བྲེལ་བ་མེད་པ་ཡིན་ན་ངས་སྣང་དག་མེད་པ་རོགས་པ་ཞུ་གི་རེད།
  las khungs la las ka med pa yin na brel ba med pa yin na ngas snang dag med pa rogs pa zhu gi red/
  If I didn't have any work at the office, if I wasn't busy, it wouldn't be a problem for me to help you.
 • ཨ་མ་ལགས
  ཁྱེད་རང་རྟག་པར་རེ་བཞིན་སྣང་དག་མེད་སྣང་དག་མེད།
  khyed rang rtag par re bzhin snang dag med snang dag med/
  You're always saying "no problem, no problem".
 • ཨ་མ་ལགས
  ད་བཀའ་མོལ་མང་པོ་མི་འདུག འདའི་༿འདིར་༾གཟིགས་དང་།
  da bka' mol mang po mi 'dug_'da'i {'dir }gzigs dang /
  Now there's not much point in saying anything. Look here.
 • ཨ་མ་ལགས
  འདི་པུ་གུའི་ཁྱིམ་བདག་ཚོགས་འདུའི་བརྡ་ཐོ་རེད།
  'di pu gu'i khyim bdag tshogs 'du'i brda tho red/
  This is a flier for the parent teacher meeting.
 • ཨ་མ་ལགས
  འདའི་༿འདིར་༾འདི་གློག་རིན་བསྐྱལ་དགོས་ཀྱིས་ ད་འདི་ཁྱེད་རང་གིས་གནང་ཨ་དེ་རིང་།
  'da'i {'dir }'di glog rin bskyal dgos kyis _da 'di khyed rang gis gnang a de ring /
  Here, this is the electricity bill. We have to go pay it. Today you do this.
 • ཨ་མ་ལགས
  ང་ཇུས་གཏོགས་བྱེད་ཀྱི་མིན་ད།
  nga jus gtogs byed kyi min da/
  I'm not going to get involved.
 • པཱ་ལགས
  ཨ་ནི།
  a ni/
  And...
 • ཨ་མ་ལགས
  རྟག་པར་རེ་བཞིན་ངས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་པ།
  rtag par re bzhin ngas byed kyi yod red pa/
  I always do everything, don't I?
 • པཱ་ལགས
  འདི་ པུ་གུའི་༿ཕྲུ་གུའི་༾ཁྱིམ་བདག་གི་ཚོགས་འདུ་འདའི་༿འདིར་༾ཡ་བདེ་སྐྱིད་ཕྱིན་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་པས།
  'di _pu gu'i {phru gu'i }khyim bdag gi tshogs 'du 'da'i {'dir }ya bde skyid phyin na 'grig gi ma red pas/
  Isn't it ok if Dekyi goes to the parent teacher meeting?
 • ཨ་མ་ལགས
  ལགས། འདའི་༿འདིར་༾གཟིགས་དང་། ཕ་མ་གཉིས་ཟེར་འདུག་ག
  lags/_'da'i {'dir }gzigs dang /_pha ma gnyis zer 'dug ga
  Look at this. It says 'both parents', you see?
 • པཱ་ལགས
  འདི་འདི་འདི་འདི་་་བདེ་སྐྱིད་་་བདེ་སྐྱིད་བཏང་གནང་་་་
  'di 'di 'di 'di bde skyid bde skyid btang gnang
  S - s - s - s - send Dekyi.
 • པཱ་ལགས
  འོང་་་་བདེ་སྐྱིད་ཁྱིམ་བདག་རྐུབ་༿རྗེས་༾ལ་
  'ong bde skyid khyim bdag rkub {rjes }la
  Have Dekyi go to the meeting.
 • ཨ་མ་ལགས
  ་་་་་་་་འདི་ཡོང་གི་མ་རེད་ད།ཡོང་གི་མ་རེད། ཨ་ནི་་་ཁྱེད་རང་གློག་རིན་གྱི་རྐུབ་༿རྗེས་༾ལ་་་་་
  'di yong gi ma red da/yong gi ma red/_a ni khyed rang glog rin gyi rkub {rjes }la
  That won't do. No way. And you go pay the electricity bill.
 • པཱ་ལགས
  ཡང་མིན་ན་གློག་རིན་རྐུབ་༿རྗེས་༾ལ་ཁྱེད་རང་ཐད་་་་
  yang min na glog rin rkub {rjes }la khyed rang thad
  Either you go pay the electricity bill,
 • པཱ་ལགས
  ཡང་མིན་ན་ཁྱིམ་བདག་རྐུབ་ལ་ཁྱེད་རང་ཐད་་
  yang min na khyim bdag rkub la khyed rang thad
  Or you go to the meeting,
 • པཱ་ལགས
  གློག་རིན་འདི་བདེ་སྐྱིད་ལ་་་་་་་་་བརྩིས་སྤྲད་གནང་
  glog rin 'di bde skyid la brtsis sprad gnang
  And give the electricity bill to Dekyi.
 • ཨ་མ་ལགས
  ་་་་་་་་ད་གང་ལྟར་འགང་ག་ལོགས་༿ཚང་མ་༾ང་ང་ཟེར་གྱི་རེད་པ། ཁྱེད་རང་ག་རེ་གནང་ག
  da gang ltar 'gang ga logs {tshang ma }nga nga zer gyi red pa/_khyed rang ga re gnang ga
  In any case, I've got to do everything, you see? What are you going to do?
 • པཱ་ལགས
  ད་གང་ལྟར་ང་འགྲོ་ཡག་༿ཡས་༾ཡིན།ད་་་ང་་་ང་་་ང་འགྲོ་ཐུབ་མ་སོང་།ཐུགས་རྗེ་གཟིགས།
  da gang ltar nga 'gro yag {yas }yin/da nga nga nga 'gro thub ma song /thugs rje gzigs/
  In any case, I have to go now. I can't do this now.I am sorry.
 • ཨ་མ་ལགས
  ད་གཟིགས་དང་། ཁྱེད་རང་ཇུས་གཏོགས་མ་གནང་ན་ང་ཡའི་༿ཡཎ་༾བྱེད་ཀྱི་མིན་ད།
  da gzigs dang /_khyed rang jus gtogs ma gnang na nga ya'i {YaNa }byed kyi min da/
  Look, now. If you are not going to be involved, I am not going to be involved either.
 • པཱ་ལགས
  ང་བྲེལ་བ་ད་ག་འདྲ་པོ་ཡོད་ད། དགོངས་པ་མ་འཚོམས།
  nga brel ba da ga 'dra po yod da/_dgongs pa ma 'tshoms/
  I am so busy. I am sorry.