Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
40 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Jangbu, a modern Tibetan poet from Amdo, reads the poem "Many Hands" from his book Poetic Compositions: The Nine-eyed Zi Stone.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལྗང་བུ
  ལག་པ་མང་པོ།
  lag pa mang po/
 • ལྗང་བུ
  ལག་པ་མང་པོས་བྲེལ་བྲེལ་ཟིང་ཟིང་ངང་ནས
  lag pa mang pos brel brel zing zing ngang nas
 • ལྗང་བུ
  འཕྲོག་རེས་རྒྱག་གིན་འདུག གསོད་རེས་བྱེད་ཀྱིན་འདུག
  'phrog res rgyag gin 'dug_gsod res byed kyin 'dug
 • ལྗང་བུ
  ལག་པ་མང་པོས བཟོས་ཤིང་སླར་ཡང་གཏོར་གྱིན་འདུག
  lag pa mang pos_bzos shing slar yang gtor gyin 'dug
 • ལྗང་བུ
  ལག་པ་མང་པོས གྲིབ་མའི་ནང་ལ་བསྲིངས་འདུག
  lag pa mang pos_grib ma'i nang la bsrings 'dug
 • ལྗང་བུ
  ལག་པ་མང་པོ་གྲིབ་མའི་ནང་ནས་ཚུར་བསྲིངས་འོངས
  lag pa mang po grib ma'i nang nas tshur bsrings 'ongs
 • ལྗང་བུ
  ཁ་ནང་ནས བྲང་ཁ་ནས མ་བསམ་ས་ཞིག་ནས་ཚུར་བསྲིངས་འོངས
  kha nang nas_brang kha nas_ma bsam sa zhig nas tshur bsrings 'ongs
 • ལྗང་བུ
  ལག་པ་མང་པོའི་བདག་པོ་སུ་ཡིན་ནམ ཡ་མཚན་པ་ནི
  lag pa mang po'i bdag po su yin nam_ya mtshan pa ni
 • ལྗང་བུ
  ཕན་ཚུན་གྱི་གདོང་ལ་ལྷ་ཙམ་བྱས་ཀྱང་ཁས་ལེན་མཁན་མ་བྱུང
  phan tshun gyi gdong la lha tsam byas kyang khas len mkhan ma byung