Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
3 min 19 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་ཁྱིམ་ཚང་གི་བུ་ཞིག་ལ་ཁྱི་གུ་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་ཉིན་ཞིག་ཁོ་གངས་སྲུབས་སུ་ལྷུང་བས་ཁྱི་གུས་བསྐྱབས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་སྔོན་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་བུ་ཞིག་ཡོད་པར་གྲོགས་པོ་ཁྱི་གུ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད། ཉིན་ཞིག་ཁོ་གངས་སྲུབས་སུ་ལྷུང་ནས་ཕྱིར་འོང་མ་ཐུབ། དེ་ནས་ཁྱིམ་མི་དག་གིས་དུས་ཡུན་རིང་བོ་ཞིག་ལ་བཙལ་ཡང་མ་རྙེད། དེ་ནས་ཉིན་ཞིག་ཁྱི་དེས་ཁྱིམ་མི་དག་ཁྲིད་ནས་གངས་སྲུབས་སུ་སོང་ནས་བལྟས་པ་ན། བུ་དེ་མ་ཤི་བར་ཡོད།

这是一则关于一个男孩拥有一只小狗朋友,小男孩不小心跌落雪山缝中,而他的小狗朋友想办法搭救他的故事。

这个故事主要讲述了,一个男孩如何被他的小狗朋友解救。从前,一户人家有个男孩,这个男孩有一个很好的小狗朋友。有一天,男孩因不小心跌落雪山缝而没能回家。家人们纷纷赶来到处寻找也没有找到男孩。突然有一天,小狗跑到家里,带着家人找到了那个雪山缝。家人们发现男孩还没有死,于是很快把他救了出来。

The story of a boy who has a dog friend. One day, the boy accidentally falls into a snow mountain cleft, and his dog friend saves him.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0