Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
2 min 30 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Drolle from Serchen, Amdo singing a song called "A Man Needs a Brother." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་སྟག་ཤར་རང་ལ་རྒྱ་སྟག་དང་འདྲ་བའི་སྤུན་ཞིག་དགོས་པ་དང་སྨན་ཤར་རང་ལ་དྲིན་ཆེན་གྱི་མ་ལོ་རྩིབ་ན་ཡོད་དགོས་པར་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་སྟག་ཤ་ར་ཞིག་ལ་སྤུན་རྒྱ་སྟག་འདྲ་བ་ཞིག་དགོས་པ་དང་དེས་དགྲ་ལ་འཐབ་རོགས་བྱེད་མི་དགོས་རུང་ཡོད་ན་སེམས་བསམ་པ་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པ་དང་བདེ་བ་བརྗོད་པ་དང་།   མ་བུ་མོ་ཞིག་ལ་དྲིན་ཆེན་གྱི་མ་ལོ་རྩིབ་ན་ཡོད་དགོས་པ་དང་ལག་ལས་ཀར་རོགས་བྱེད་མི་དགོས་རུང་སེམས་བསམ་པ་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པར་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ༼ཡེ་་་་ཡ་རེ་དབྱངས་ཀྱིས་ལེན། གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན༽
 • རྟ་འདོ་བ་དགོས་དགོས་ཤ་ཞིག་དགོས། ། ༼གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན༽
 • ཤ་གྲུ་གུ་འདྲ་ཞིག་གྲུག་ན་དགོས། ། ༼གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན༽
 • རྒྱུགས་ལྷག་པ་མེད་རུང་བསམ་པ་རེད། ། ༼གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན༽
 • སྟག་ཤ་ར་དགོས་དགོས་སྤུན་ཞིག་དགོས། ། ༼གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན༽
 • སྤུན་རྒྱ་སྟག་འདྲ་ཞིག་རྩིབ་ན་དགོས། ། ༼གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན༽
 • དགྲ་ལྷག་པ་མེད་རུང་བསམ་པ་རེད། ། ༼གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན༽
 • མ་བུ་མོ་དགོས་དགོས་མ་ཞིག་དགོས། ། ༼གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན༽
 • མ་དྲིན་མོ་ཆེ་ཞིག་རྩིབ་ན་དགོས། ། ༼གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན༽
 • གཡུག་ལྷག་པ་མེད་རུང་བསམ་པ་རེད། ། ༼གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན༽
 • གླུ་ཤེས་ཁུལ་བྱེད་ལ་དགོད་ཁ་སློངས། ། ༼གྲལ་སུམ་འཛོམས་ཁྲོམ་པས་ཚུར་ལ་ཡང་གིས་ཉོན༽