Skip to main content Skip to search
29 May 2019
12 min 46 sec
Video Overview
Creators: 
Tsering Gyel, Tibetan and Himalayan Library

How to craft the string used in a horse bridle.

སྲབ་ཐག་ལས་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་བསྟན་ཡོད།

སྲབ་ཐག་འཁེལ་ཚུལ་བསྟན་ཡོད་དེ་འདི་ལ་ཡང་འཁེལ་ཚུལ་གཏན་འཁེལ་ཞིག་ཡོད། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་སྲབ་ཐག་གཅུས་འགྲོ་བ་རེད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྲབ་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གཞན་རྣམས་སྤྲད་ནས་ཆ་ཚང་བོར་བཟོ་ཚུལ་བསྟན།

详细解说马缰的制作方式。

马缰绳索有一种独特的制作方式,不以此方法制作,绳子自然后分散。同时,也介绍了马缰的其他组成部分。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0