Skip to main content Skip to search
29 May 2019
13 min 21 sec
Video Overview
Creators: 
Tsering Gyel, Tibetan and Himalayan Library

This explains the use of a horse bridle.

རྟ་སྲབ་ཀྱི་བྱ་བ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

སྲབ་ནི་རྟའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བྱེད་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཐོད་ཐག མགོ་ཐག ཨོག་སྒྲོག སྲབ་དཀྱོགས། གདོང་སྲབ། སྲབ་མདའ། ཁ་ལྷུ་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན།  སྲབ་རྟའི་ཁ་ནང་དུ་བཞག་ནས་རང་ཉིད་གང་སར་འགྲོ་བསམ་ན་དེ་སར་འཐེན་དགོས་ལ་གང་སར་འཐེན་ན་རྟ་དེ་སར་འགྲོ་བ་ཡིན། 

详细解说马缰的用途。

缰绳包括龙套、口衔、缰绳等部分,是用来掌控马儿前进的方向,

Transcript search
No results found for this search
0 of 0