Skip to main content Skip to search
17 Feb 2017
3 min 34 sec
Video Overview
Creators: 
Penchela
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མ
  ཧེ་མ་རང་ ཨ་ནཱི་ ཆན་ཟེར་མི་འདི་ ཆན་འདི་ ཧེ་མ་ གེ་ཟ་མ་ཁུགཔ་ལས་འཐུ་སྦེ་བཞག་དགོ་ལགས། ཨ་ནཱི་བསྡུཝ་སྦེ་ བཙོ་སྦེ་ དེ་ལས་ ཨ་ནཱི་ སྐམ་སྦེ་བཞག་དགོ་ལགས།
 • དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མ
  དེ་ལས་ ཤུལ་ལས་བཟའ་རནམ་ད་འདི་ ཨ་ནཱི་བརྡུངས་སྦེ་ དེ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ བཙོ་སྦེ་བཟའ་དགོ་ལགས།
 • དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མ
  དེ་ལས་ བཙོཝ་ད་འདི་ བཙོ་སྦེ་ ད་རུང་ལོག་བརྔོ་སྦེ་ དེ་ལས་ ཨ་ནཱི་ ཟ་ཆོགཔ་འགྱོ་འོང་ལགས་ ཨ་ནཱི་གེ་ཟ་འདི་ གེ་ཟ་གི་ཨ་ནཱི་ཆན་འདི།
 • དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མ
  བླུགས་ནི་འདི་ ས་སྒ་ ཨེ་མ་ ག་ཅི་ རང་གིས་ ཨ་ནཱི་དགའཝ་ཅིག་བླུགཔ་ད་བཏུབ་ལགས་ ཨ་ནཱི་འདི་ཚུ་འདི།
 • དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མ
  འོད་སི་འདི་ཚུ་ སྒོགཔ་ བླམ་བན་ད་ ག་ཅི་ རང་ཟཝ་ཅིག་ རང་ག་དགའ་མི་འདི་ བཟོ་སྦེ་་་་ བླུགས་སྦེ་ཟཝ་ད་བཏུབ་ལགས་ ཨ་ནཱི་འདི།
 • དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མ
  དུས་ཚོད་འབད་བ་ཅིན་ ཧ་ལམ་འགོར་འོང་ལགས། དུས་ཚོད་འབད་བ་ཅིན་ ཏེ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་བཞི་དེ་ཅིག་ན་རྐྱངམ་ཅིག་ཚོ་འོང་ལགས་ ཨ་ནཱི་ཀ་ལ་ནང་བཙོ་བ་ཅིན། བཙོ་རྫམ་ནང་འདི་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ནང་ ཚོ་འོང་ལགས་ཚོ་ནི་འདི།
 • དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མ
  ཏེ་ ཀ་ལ་ནང་བཙོཝ་ད་ར་ ཞིམ་མས་ལགས་ཞིམ་ནི་འདི་ ཧེ་་་་ ཞིམ་ནི་འདི།། །།