Skip to main content Skip to search
03 Nov 2014
1 min 18 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

Namlha Tsering from Ujé village in Tsekhok recites the lyrics to a traditional song that praises the local environment. 

གླུ་ཚིག་འདིར་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་ཚུལ་དུ་གནམ་སྔོན་པོ་དང་། རྩྭ་རྩི་ཏོག ཆུ་གཙང་བོ། ཉ་གསེར་མིག་སོགས་ལ་བསྟོད་པ་བྱས་ཡོད། 

བརྙན་འདིར་ཨ་མདོའི་དམངས་ཁྲོད་གླུ་ཚིག་གནམ་སྔོན་པོ་ཤེལ་གྱི་ཁང་བ་རེད་ཟེར་བ་དེ་བཀོད་ཡོད་ལ། རྫ་ཕྲ་ཡག་ཤེལ་གྱི་ཁང་པ་རེད། འབྲོང་དྲེད་ལོ་ཤེལ་གྱི་སྒོ་ཟོག་རེད། རྩྭ་རྩི་ཏོག་ཤེལ་གྱི་འདབ་བརྒྱ་རེད། ཞེས་གནམ་སྔོན་པོ་དང་། རྩྭ་རྩི་ཏོག ཆུ་གཙང་བོ། ཉ་གསེར་མིག་སོགས་ལ་བསྟོད་པ་བྱས་ཡོད། 

本视频简述了一段民间歌词,用比喻的手段赞颂了蓝天白云,青山绿水等故乡的风景。

本段视频讲了一段安多地区的藏族民间歌词。藏族的民间文化丰富,民歌也是主要的组成那部分,分类有很多种。这里讲的歌词用比喻的手段赞颂了蓝天白云,青山绿水等故乡的风景。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0