Skip to main content Skip to search
31 Jan 2017
1 min 56 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Chophel, Khandu, Lhakpa, Encho Lhamo, Jamyang Lhamo

Galley from Khyime Pang village of Barp gewog narrates an account of a fish-shaped imprint on the rock from the Longrong Devil as found on a bank of the Punatsang River. It is said that after Lam Drukpa Kuenley subdued a demon known as the Dochula Loro Duenmo near Chime Lhakhang, Lam found there was another demon at the place called Longrong, dwelling at the confluence of Toebirong River and Punatsang River and terrifying the local people. Then Lama placed his magic "thunderbolt of wisdom” (yeshi dorji mebarwa) inside the rock, and the demon turned into a fish and ran away into the Punatsang River. As Longrong demon turned to a fish, Drukpa Kuenley transformed into an otter, caught it by the tail and slammed it onto a giant rock, leaving the imprint we see today.

སྤུན་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་འབར་པའི་རྒེད་འོག་ འཆི་མེད་སྤང་ནང་ལས་ དདའ་ལེགས་ཀྱིས་ སྤུན་ན་གཙང་ཆུའི་མཐའ་མར་ཡོད་མི་ ལོ་རོང་བདུད་དང་ རྡོའི་གུ་ ཉའི་དཔར་ཅིག་ མཐོང་གསལ་ཡོད་མི་འདིའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཨིན་པས།  བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་ རྡོ་སྐྱོང་ལའི་བདུདམོ་ཟེར་ བཤད་སྲོལ་ཡོད་མི་ ལོ་རོ་བདུདམོ་འདི་ འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ སའི་དོང་ནང་ཨེབ་ཞིནམ་ལས་ བླམ་གྱིས་ ད་རུང་ སྤུན་ན་གཙང་ཆུ་དང་ སྟོད་པའི་རོང་ཆུ་འཛོམས་སར་ མི་སེར་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་མི་ བདུདམོ་ཅིག་ཡོདཔ་མཁྱེན་ཏེ་ ཁོ་གི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་བ་དེ་ རྡོ་གི་ནང་ན་བཙུགསཔ་ད་ བདུདམོ་འདི་གིས་ ཉ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ བྱོག་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། ལོ་རོང་བདུདམོ་དེ་ ཉ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ སྤུན་ན་གཙང་ཆུ་བདའ་བྱོག་འགྱོཝ་ད་ བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་ སྲངམ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ མོ་གི་མཇུག་མ་ལས་བཟུང་སྟེ་ རྡོ་སྦོམ་ཅིག་གུ་བླུགས་ད་ ད་རེས་ང་བཅས་ཀྱིས་ མཐོང་གསལ་ཡོད་པའི་ ཉའི་དཔར་འདི་ ལུས་ལུསཔ་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དགའ་ལེགས་ Galley
  འ་ནཱི་ཕར་ ལོ་གསར་རྒྱབ་ཀྱི་བདུདམོ་འདི་ ཏེ་ད་མར་ལས་ འ་ནཱེ་སྦེ་ ཉ་ལུ་སྤྲུལ་བྱོག་ ཏེ་བླ་མ་གིས་ སྲམ་ལུ་སྤྲུལ་བདའ་སྟེ་གིས་སྦེ་ བྱོན་པའི་ནམ་དུས་ནང་ལུ་ ད་འ་མར་ལས་ ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ ཏེ་བདུད་དེ་ བྱོག་མ་ཐལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཏེ་འ་མར་ལས་ འཐུཝ་ཅིག་ ཏེ་བླ་མ་གིས་ ཏེ་འ་ནཱ་ལུ་ ད་ལྟོ་པར་ཡོད་མི་འདི་ ཏེ་ཉ་གི་པར་ཨིན་པས་ལགས།
  Here is where the demon of Losarjab manifested as a fish. Then the Lama manifested as an otter and chased the fish. The otter picked the fish up and threw it here, right at this place.
 • དགའ་ལེགས་ Galley
  བདུད་དེ་གིས་ ཉ་སེམས་ཨིན་པས་ལགས། བདུད་དེ་གི་ ཏེ་རྡོ་རྗེ་ དེ་ལས་ གཟུགས་དེ་ཚུ་ག་ར་ ད་ཅི་ལས་ ང་གིས་ཞིབ་དཔྱད་ཕུལ་ཚར་ཡི། ད་འ་ནཱི་ ཏེ་ཉ་འདི་ གསེར་ཉ་དེ་གི་ པར་ཨིན་པས་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས་འ་ནཱི། ལོ་གསར་རྒྱབ་ལས་ ལོ་གསར་རྒྱབ་ཀྱི་བདུད་དེ་ ཉ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བྱོག་སྟེ་ ཉ་གི་པར་མས།
  This is the fish's soul print and the mark of the Lama's phallus. I have already told about it. This one is the imprint of the fish, the manifestation of the Losarjab demon.
 • དགའ་ལེགས་ Galley
  ཏེ་བླ་མ་སྲ་མ་སྤྲུལ་བདའ་སྟེ་སྦེ་ ད༌ལྟོ༌ དངོས་སུ་བཟུམ་སྦེ་ མཇལ་ཚུགས་མི་འདི་ ལོ་གསར་རྒྱབ་ཀྱི་བདུད་དེ་གི་པར་ཨིན་པས་ཟེར་ ཞུ་ནི་ལགས། འ་ནཱེ་ཡང་ ད་ལྟོ་ང་བཅས་ཀྱིས་ དངོས་སུ་སྦེ་ མཇལ་ཚུགས་མི་འདི་ཡང་ བླམ་འབྲུགཔ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་ བཀྲིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་སྦེ་ ད་ང་བཅས་ཀྱིས་ འ་ནཱེ་སྦེ་མཇལ་ཚུགས་མི་འདི་ འ་ནཱི་ཨིན།
  And it is due to the Lama's grace that we are able to see it in person even until the present.
 • དགའ་ལེགས་ Galley
  ཏེ་བདུད་དེ་ འ་ནཱེ་སྦེ་བཏུལ་དཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་གིས་སྦེ་ ད་ལྟོ་ ང་བཅས་མི་སེར་གྱི་དགའ་བ་དང་སྐྱིད་པ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཏེ་བླམ་ཁོ་རའི་བཀྲིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་སྦེ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ དངམ་ བླ་མ་གིས་བདུད་བཏུལ་ གཉིསཔ་ཅིག་ ད་ལྟོ་ ཁོ་ར་གིས་མཛད་མི་དེ་གིས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ད་ལྟོ་མཛད་ནང་སྐོར་ལུ་ བདུད་བཏུལ་བཏུལ་བའི་སྒྲུབ་རྟགས་འདི་ཚུ་ཡང་ ང་བཅས་ཀྱིས་མཐོངནི་མེད་མི་དེ་འ་ནཱི་ཨིན།
  The demon was subdued like this, and therefore all the peace and happiness enjoyed by we Bhutanese is thanks to Lam Drukpa Kuenley. And the fact that we don't see the twenty-one types of demons right now is all due to the Lama's grace.
 • དགའ་ལེགས་ Galley
  མི་ག་ར་སྟེ་ མཇལ་བ་འབྱོན་པ་ཅིན་ ཉ་ལྟདམོ་བལྟ་ས་ཟེར་ སླབ་ཨིན་ལགས་ ནཱ་གི་ས་གནས་འདི། འ་ནཱི་ཁར་ལུ་ དང་པ་ར་ཉའི་པར་འདི་མཇལ་ནི་ཨིན། ཉ་ལྟདམོ་བལྟ་ས་དེ་ ཡར་ལྟག་ལཕུ་ཨིན་ལགས། ཏེ་བླམ་ཁོ་ར་གིས་ ཉའི་ལྟདམོ་གཟིགས་ས་ཚུ་ འ་ནཱི་ཚུ་ཡང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མཇལ་ཚུགས༌ཟེར༌ཞུ༌ནི༌ཨིན། ཉའི་པར་འདི་ འ་ནཱི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ལགས་སོ།
  If people will come to see this one, there is a place called Nyatoem Tasa. From there, we can see the imprint of the fish. These are all the places we can see here.