Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
1 min 59 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library, 叶旦才让

This is a video of Drolle from Serchen, Amdo singing "On the Long Road to Mongolia." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་ཕ་ཨ་ཁུའི་རྣ་ལ་སྙན་པའི་གླུ་བླངས་པར་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་རྟ་ཤེའུ་ཁྲ་གོམ་པ་ཅན་དེ་ཕ་ཨ་ཁུའི་མིག་ལ་ཡག་པ་དང་།  གལ་ཏེ་རང་ལ་ཡང་རྟ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ཚེ་གྲལ་འདིར་རྒྱགས་ཀྱིན་ཡོད་རྒྱུ་རེད་སྙམ་པ་དང་།  གྲལ་འདིར་གླུ་བ་གླུ་མ་མང་པོས་གླུ་ལེན་བྱེད་ཚུལ་ཡག་པ་དང་གལ་ཏེ་རང་ལ་ཡང་དེ་འདྲའི་སྐད་ངག་དང་གླུ་རེ་ཡོད་དེ་ཚང་མས་སྙན་དབང་རེ་གསོ་ཐུབ་ན་དགའ་བ་ལ་ཞེས་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0