Skip to main content Skip to search
03 Nov 2014
3 min 48 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

Jikmé Yeshé from Sonak village in Tsekhok tells the story of the origins of the local deity's livestock. 

འདིར་གཞི་བདག་གི་སྒོ་ཟོག་ནི་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་དང་དེའི་གཏམ་རྒྱུད་བརྗོད་ཡོད།

བརྙན་ཐུང་འདིར་གཞི་བདག་གི་སྒོ་ཟོག་ནི་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་དང་དེའི་གཏམ་རྒྱུད་བརྗོད་ཡོད་དེ། སྔོན་སྔགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རེ་ཞིག་སུས་ཁྱེར་འདིས་ཁྱེར་མ་ཤེས་པར་ཁང་ཆེན་ཞིག་ལ་ཐོན་པ་དང་། ཁང་ཆེན་དེའི་ནང་དུ་རྒྱལ་བློན་མང་པོ་བཞུགས་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོ་ལ་ང་ཚོར་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཆག་སྐྱོན་ཤོར་བས་ཁྱོད་ལ་ཐབས་བཀོད་ཡོད་དམ་ཞེས་ནས། སྔགས་པས་དེ་སྔོན་ཇི་བཞིན་དུ་ལས་པ་ན། ཁོ་རང་སྔར་གྱི་ས་གནས་དེར་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རྗེས་ནས་ཀྱང་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། རྗེས་ནས་དེ་ནི་མི་མ་ཡིན་སོགས་ཟོག་ལུག་ལ་སྤྲུལ་པ་ཤེས་ནས་དེ་ལ་ཁ་ཡ་མ་བྱས་པས་དེ་དག་ནི་སྒོ་ཕྱུག་མང་པོར་གྱུར་ཡོད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་བརྗོད་ཡོད། 

这段讲述了山神的家畜是如何而来的故事。

这段讲述了山神的家畜是如何而来的故事。从前有一位禅师在不知情的状况下带到了类似以皇宫的地方,他们有个如意宝变成残缺让他修复,等到他把如意宝修复之后他又不知觉回到了原来的地方。通过了几次类似的事情才知道了一些神鬼在搞怪。之后当禅师不去在意的时候他们变成了很多家畜。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0