Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
1 min 52 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Drolle from Serchen, Amdo singing a song called "A Lion Walks on the Snow Mountain." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་བུ་ཚ་བོ་མང་པོས་དྲིན་ཕ་མར་བརྩི་བཀུར་དང་ཁ་ལེན་ཚིག་བརྩི་བྱས་ན་དྲིན་ཕ་མའི་བསམ་དོན་རང་འགྲུབ་ཡིན་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་སེང་ཕྲུག་མང་པོས་སེང་གེ་དཀར་མོའི་མཐའ་ནས་བསྐོར་ཏེ་བསྡད་ན་སེང་དཀར་མོའི་བསམ་དོན་རང་འགྲུབ་ཡིན་པར་དཔེ་བྱས་ཏེ་བུ་ཚ་བོ་མང་པོས་ཕ་དང་ཨ་ཁུའི་མཐའ་ནས་བསྐོར་ཏེ་བརྩི་བཀུར་དང་ཁ་ལེན་ཚིག་བརྩི་བྱས་ན་ཕ་དང་ཨ་ཁུའི་བསམ་དོན་རང་འགྲུབ་ཡིན་པ་དང་རང་སེམས་སྐྱིད་པོ་ཡིན་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0