Skip to main content Skip to search
19 Jun 2013
30 min 8 sec
Video Overview
Creators: 
Norbu Dradul, Tibetan & Himalayan Library

This video presents some insights into the normal and yet exceptional life of Ader the nomad.

ཨ་སྡེར་ནི་སྡེ་བའི་ནང་གི་འབྲོག་པ་དཀྱིལ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོ་རང་ཆུང་དུས་ནས་ཚན་རིག་དང་ཆོས་ལུགས་སོགས་སློབ་པར་དགའ་བས། རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་ཀུན་ལ་མཁས་པའི་མི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཟད་སྡེ་བའི་ནང་ལ་མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་མི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཁོ་རང་གི་མི་ཚེ་གང་བོར་སྡེ་བར་ཕན་པའི་བྱ་བ་སྒྲུབ་ནའང་ཁོ་རང་ད་ལྟ་སྡེ་བའི་ནང་གི་ཆེས་དབུལ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

阿德尔是一个普通牧民,虽然他从未有过上学的机会但从小时候对学习很感兴趣,完全通过自学掌握了很多知识和工巧。本片讲述他普通而与众不同的生活。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0