Skip to main content Skip to search
09 Nov 2017
2 min 47 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Drolma

གླུ་ད་རེ་མི་ལེན་ནམ་རེ་ལེན་ཞེས་གླུ་ལེན་པ་དང་གར་ལ་རོལ་དགོས་པ་བསྟན་ཡོད་ལ། ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་དུ་ལེན།

Sung during happy occasions, this tserig suggests, "If we don't sing now, then when will we sing?" Best to seize the opportunity now!

这首“则柔”民歌告诉人们要珍惜美好时光,一般在欢庆的场合演唱。

གླུ་ད་རེ་མི་ལེན་ནམ་རེ་ལེན་ཞེས་གླུ་ལེན་པ་དང་གར་ལ་རོལ་དགོས་པ་བསྟན་ཡོད་ལ། ལྷན་འཛོམས་ཁྱིམ་མི་ལྷན་འཛོམས་དང་གྲོགས་པོ་ལྷན་འཛོམས། ཡང་ན་ཡུལ་སྡེ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་དུ་ལེན། མི་ཞིག་ཚེ་ལས་འདས་སོང་ན་དེའི་ཁྱིམ་མི་དང་ཤ་ཉེ་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་ལེན་གར་རྩེད་མི་བྱེད་པས། ཚེ་འདས་མེད་པ་དང་ན་ཚ་མེད་པའི་ལོ་ལ་གླུ་འདི་འདྲ་ལེན། ད་དུང་མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ཡན་ལ་སོན་ཚེ་སྐད་ངག་གིས་མ་ཐུབ་པར་གླུ་ཡག་པོ་ལེན་མི་ཐུབ་པས། དེའི་སྔོན་ལ་གླུ་འདི་འདྲ་བླངས་ནས་མི་རྣམས་ལ་གླུ་ལེན་གར་རྩེད་བྱེད་པར་སྐུལ་མ་བྱེད།

As the title suggests, 'If we don't sing now, when should we sing?' This folk song is sung during happy occasions and celebrates the moment. Usually following a death in the family, Tibetans don't sing and dance for a year, so the times that they can sing should be cherished. Also, as voices can change as people age, the song also encourages people to sing and dance while they can.

这首“则柔”一般在家族聚会或好友相聚时演唱。如家中有人逝世或者生病时,不会进行歌舞聚会,因此在无人逝世或生病时才会演唱这首民歌。人一过花甲之年由于听力等的下降而无法进行演唱,也无法听清别人的歌声,因此人们平时演唱这首“则柔”意在鼓励人们要把握、珍惜好时光。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0