Skip to main content Skip to search
11 Jan 2016
3 min 12 sec
Video Overview
Creators: 
Dradul Dorjay

འདི་ནི་རང་གི་བླ་མ་དང་དཔོན་པོ་ཕ་མ་བཅས་ལ་དད་ཞེན་ཆེ་བར་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་རང་གི་བླ་མ་དང་ཕ་མ་དཔོན་པོ་གསུམ་ལ་དད་ཞེན་ཆེ་བ་དང་བརྩི་མཐོང་ཆེ་བས་ཁོང་ཅག་གི་དོན་དུ་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་དགོས་རུང་ཕངས་མེད་ཡིན་པ་དང་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0