Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
4 min 10 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Kelsang Kyi from Nyingshuk Township in Chentsa singing a song called "In the Land of the Chinese." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་ཡང་བསྐོར་བར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་དབུས་ལྷ་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་ནི་ལྷ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདན་ས་ཡིན་པ་དང་གནས་འདིར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་ཡང་བསྐོར་བར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་།  སྨད་རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་ནི་ལྷ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་གདན་ས་ཡིན་པ་དང་གཟུངས་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་ཆོས་འཁོར་ཡང་ཡང་བསྐོར་བར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0