Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
10 min 28 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

An interview on the history of Lamochok.

此章主要讲述了拉木灵寺建立年代及教派,有多少经堂,主要佛像,佛经和佛塔等。 此章主要讲述了拉木灵寺建立年代及教派。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ནི། གསུངས་གནང་དང་།
  a ni/gsungs gnang dang /
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ངག་དབང་བྱང་ཆུབ། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྩ་ཆེན་པོ།འདི་ནི་ཕྱག་བཏབ་མཁན་ནི་བླ་མ་རྗེ་སློབ་དཔོན་འོད་ཟེར་གྲུབ་རྟོགས་རྣམ་པ་རེད་ཟེ།
  ngag dbang byang chub/_lhun gyis grub pa'i rtsa chen po/'di ni phyag btab mkhan ni bla ma rje slob dpon 'od zer grub rtogs rnam pa red ze/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  གྲུབ་མཐའ་ག་རེ་རེད། ལགས།
  grub mtha' ga re red/_lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས།
  grub mtha' dge lugs/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  དགེ་ལུགས་པ་རེད་པས།
  dge lugs pa red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་ལགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་རེད་ལགས།
  red lags/_grub mtha' dge lugs red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  དགེ་ལུགས་པ་རེད་པཱ། གྲུབ་མཐའ།
  dge lugs pa red pA/ grub mtha'/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་ལགས།
  red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས།ལགས། ཨ་ནི། ལྷ་ཁང་ག་ཚོད་ཡོའོ་རེད།
  lags/lags/_a ni/ lha khang ga tshod yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལྷ་ཁང་། ལགས།
  lha khang /_lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོང་ལགས།
  'ong lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལྷ་ཁང་ཁག་གཉིས་ལས་ཡོའོ་མ་རེད།
  lha khang khag gnyis las yo'o ma red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོང་ལགས། གཉིས་ནང་རྟེན་ག་རེ། རྟེན་གཙོ་བོ་ག་རེ་རེད་ལགས།
  'ong lags/_gnyis nang rten ga re/_rten gtso bo ga re red lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རྟེན་གཙོ་བོ་ཚངས་པ་རེད།
  rten gtso bo tshangs pa red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས།
  lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཚངས་པ།
  tshangs pa/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཚངས་པ།
  tshangs pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ། ཇོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་འཕེལ།
  'o/ jo bo byang chub chos 'phel/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས།ལགས། ཚངས་པ་འདི་ག་དུས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། འདིའི་ནང་ལ།
  lags/lags/_tshangs pa 'di ga dus gdan 'dren zhus pa red/_'di'i nang la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྔོན་ལ་ཡ་ཚངས་པའི་སྐུ་རྟེན་མང་པོ་དགོན་པ་ཡོའོ་རེད་པཱ། འོ་འདི་གདུང་རྟེན་སྤུངས་སྐབས་སྦ་རྩ་གཅིག་༼ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གཅིག་༽གི་བཞི་ཡོའོ་རེད།
  sngon la ya tshangs pa'i sku rten mang po dgon pa yo'o red pA/_'o 'di gdung rten spungs skabs sba rtsa gcig (ha cang chen po gcig )gi bzhi yo'o red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས། ལགས།
  lags/ lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ནི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་ལ་གཏོར་པ་རེད་པཱ།
  a ni rig gnas gsar brje'i skabs la gtor pa red pA/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རེད། རེད། ཚངས་པ་དང་བསེ་ཁྲབ་ཆ་རེད་པས།
  red/ red/_tshangs pa dang bse khrab cha red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས།
  lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཚངས་པ་དང་བསེ་ཁྲབ།
  tshangs pa dang bse khrab/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བསེ་ཁྲབ་ཟེར་མཁན་དེ་ཚངས་པའི་ད་ཁོ་ཁྲོས་པའི་གཟུགས། མི་ཁོང་ཁྲོ་ཟ་གྱི་རེད་ཟེར།
  bse khrab zer mkhan de tshangs pa'i da kho khros pa'i gzugs/_mi khong khro za gyi red zer/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས། ལགས།
  lags/ lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདི་བྱས།
  'di byas/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རེད། རེད།
  red/ red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ད། ཚངས་པ་ཁོ་རང་ཞི་བ་ཐོག་ལ་རེད།
  da/ tshangs pa kho rang zhi ba thog la red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རེད། རེད།
  red/ red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ད། ཁོ་རང་ཚངས་པ་ཞི་བ་དེ་ཁྲོས་པ་ཡིན་ཙང་། ཨ་ནི་་བསེ་ཁྲབ་ཡང་ཆགས་པ་རེད་པཱ། སྐུ་དྲག་པོ།
  da/ kho rang tshangs pa zhi ba de khros pa yin tsang /_a ni bse khrab yang chags pa red pA/ sku drag po/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འདིའི་ནང་ལ་བསེ་ཁྲབ་ཡོའོ་རེད་པས།
  'di'i nang la bse khrab yo'o red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཡོའོ་རེད་ལགས།
  yo'o red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འདིའི་ནང་ལོགས་ལ་ཡོའོ་རེད་པས།
  'di'i nang logs la yo'o red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་ལགས། སྐུ་ངོ་མ་གཅིག་རང་རེད་ལགས།ཁོ་རང་
  'o lags/_sku ngo ma gcig rang red lags/kho rang
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  བསེ་ཁྲབ་དེ་གསང་ཕུ་ལ་ཡོའོ་མ་རེད་པས། གསང་ཕུ།
  bse khrab de gsang phu la yo'o ma red pas/_gsang phu/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ག་ས་ག་ལ་ཡོའོ་རེད་ལགས།
  ga sa ga la yo'o red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ག་ས་ག་ལ་ཡོའོ་རེད་པས།
  ga sa ga la yo'o red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཡོའོ་རེད་ལགས།
  yo'o red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ག་པར་ཡོའོ་རེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན།
  ga par yo'o red/_dper na cha bzhag na/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བསེ་ཁྲབ་ལོའོ།
  bse khrab lo'o/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་ལགས།
  lags lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དགའ་ལྡན་ལ་ཡོའོ་རེད། ལམ་རྨུ་ཁང་ཡོའོ་རེད། ཕུ་ཟེར་ལ་ཡོའོ་རེད།
  dga' ldan la yo'o red/_lam rmu khang yo'o red/_phu zer la yo'o red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས།
  lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདིའི་སྦུག་དེར་དགོན་པོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་དའི་ལའི་ཡོའོ་རེད།
  'di'i sbug der dgon po gcig yo'o red da'i la'i yo'o red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འདིའི་དགོན་པ་འདིའི་མིང་ལ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་རེད།
  'di'i dgon pa 'di'i ming la ga re zer gyi red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཚེ་བསོད་ལགས།
  tshe bsod lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཚེ་བསོད།
  tshe bsod/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་ཨོ།
  'o o/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། ཚེ་བསོད་དགོན་པ་ལ་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  a las/_tshe bsod dgon pa la yo'o red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་ལགས།
  'o lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ། ལགས་སོ། ཨ་ནི་ཚངས་པ་དང་ལྷ་བབ་དུས་ག་དུས་བབ་ཀྱི་རེད་པས། ལྷ་བབ་གོ་རེད་པཱ།ལྷ་ཕེབས་གོ་རེད་པཱ།
  lags so/ lags so/_a ni tshangs pa dang lha bab dus ga dus bab kyi red pas/ lha bab go red pA/lha phebs go red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལྷ་བབ་དུས་ཙམ་ལ་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་པ་གསུམ་ལ་ཡ་གཅིག་ཕེབས་ཀྱི་རེད།
  lha bab dus tsam la zla ba dang po'i tshes pa gsum la ya gcig phebs kyi red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ཕྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། ད།
  rgyal ba bstan 'dzin rgya mtsho'i zhabs phyi yo'o red pA/_da/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་རེད།
  lags red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་འདི་འདྲས་འདྲ་པོ་གཏང་། གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་བྱེད་ཀྱི་རེད།
  'o 'di 'dras 'dra po gtang /_gtsang bkra shis lhun po nas paNa chen rin po che'i sku tshab byed kyi red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས།
  a las/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨོའོ་དེར་ཚོར་སྐུ་གསུངས་ཞུས། ཚངས་པ་དཀར་པོ་ལ་འབུལ་རྟེན་བརྒྱབ། ཨ་ནི་ཁོ་རང་ཕེབས་ན་འགྲིག་ཀྱི་རེད།
  o'o der tshor sku gsungs zhus/_tshangs pa dkar po la 'bul rten brgyab/_a ni kho rang phebs na 'grig kyi red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ། གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དང་འདི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ག་རེ་ཡིན་ནམ།
  lags so/_gtsang bkra shis lhun po dang 'di bar la 'brel ba ga re yin nam/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདིའི་ཚངས་པ་འདི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ལྷ།
  'di'i tshangs pa 'di paNa chen rin po che'i dbu lha/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། རེད།རེད།
  a las/_red/red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་ལྷ།
  skyes pa'i skye lha/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ། ལགས་སོ། ཨ་ལས།
  lags so/_lags so/_a las/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ།འདུག་བཟོ་རེད་ལགས།
  'o/'dug bzo red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ནི། གཅིག་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྦད་དེ་ཕེབས་ཀྱི་རེད། རེད་པཱ།
  a ni/ gcig paNa chen rin po che rbad de phebs kyi red/_red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཕེབས་ཀྱི་རེད།
  phebs kyi red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལོ་ལྟར་རེ་བཞིན་ཕེབས་ཀྱི་རེད་པས།
  lo ltar re bzhin phebs kyi red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཕེབས་ཀྱི་རེད་ལགས།
  phebs kyi red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། ཨ་ནི་ཕེབས་ནི་ག་པར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  a las/_a ni phebs ni ga par bzhugs kyi yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཡ་གའི་གཟིམ་ཆུང་ཁང་རི་ཡ་གའི་སྒང་ལ་གཟིམ་ཆུང་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  ya ga'i gzim chung khang ri ya ga'i sgang la gzim chung yo'o red pA/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་རེད། ལགས་རེད།
  lags red/ lags red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ད། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོའི་རིང་ལ་ཁང་པ་སྒང་ག་གཏོར་སྐྱོགས་ལོག་༼མེད་པ་བཟོས་པའི་དོན་༽ད་བཞུགས་ས་མ་རེད་པ་ལགས།
  da/ rig gnas gsar brje chen po'i ring la khang pa sgang ga gtor skyogs log (med pa bzos pa'i don )da bzhugs sa ma red pa lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རེད། རེད། རེད། རེད།
  red/ red/ red/ red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ནི། འོ་འདིར་ཡར་བཞུགས་ཀྱི་རེད། ཁྱུག་ཁྱུག་ཙམ་མ་གཏོགས་བཞུགས་ཀྱི་མ་རེད་པ་ལགས།
  a ni/ 'o 'dir yar bzhugs kyi red/_khyug khyug tsam ma gtogs bzhugs kyi ma red pa lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་རེད། ལགས་རེད།
  lags red/ lags red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཁྱུག་ཁྱུག་ཙམ་བཞུགས་ཁྲི་བརྒྱབ་ཨ་ནི་ཕེབས་འགྲོ་གི་རེད།
  khyug khyug tsam bzhugs khri brgyab a ni phebs 'gro gi red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ། ཚངས་པའི་སྐུ་ཁོག་འདི་ག་ནས་ཡོང་གི་ཡོའོ་རེད།
  lags so/_tshangs pa'i sku khog 'di ga nas yong gi yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཁོང་གི་སྐུ་ཁོག་འདི་སྔོན་མ་འདི་ག་རང་ལ་ཡོའོ་རེད། ལགས།
  khong gi sku khog 'di sngon ma 'di ga rang la yo'o red/ lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འདི་ག་རང་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པས།
  'di ga rang la bzhugs kyi yo'o red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ནི། མཚམས་རེ་གཅིག་ལ་ཁོ་རང་ཕར་ཕེབས་གསུངས་དགོས་རེད་པཱ།
  a ni/ mtshams re gcig la kho rang phar phebs gsungs dgos red pA/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨན། ཚངས་པའི་སྐུ་ཁོག་འདི་ཨ་ཁུ་ཨེ་འདྲས་རེད་གྲྭ་པ་རེད།
  an/ tshangs pa'i sku khog 'di a khu e 'dras red grwa pa red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྐུ་ཁོག་འདི་གདུང་རྒྱུད་རེད། གདུང་རྒྱུད།
  sku khog 'di gdung rgyud red/_gdung rgyud/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  གདུང་རྒྱུད་རེད་པས།
  gdung rgyud red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་ཨོ།
  'o o/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས།
  a las/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཁོ་རང་གི་ཕྲུ་གུའི་ཕྲུ་གུ་་ཕྲུ་གུའི་ཕྲུ་གུ་བྱས་ནས་གདུང་རྒྱུད་མ་གཏོགས་ཡོའོ་མ་རེད་ལགས།
  kho rang gi phru gu'i phru gu phru gu'i phru gu byas nas gdung rgyud ma gtogs yo'o ma red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  གདུང་རྒྱུད་བཞུགས་ས་ག་པར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། སྐུ་ཁོག་བཞུགས་ས་ག་པར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  gdung rgyud bzhugs sa ga par bzhugs kyi yo'o red/_sku khog bzhugs sa ga par bzhugs kyi yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྔོན་མ་ལགས།
  sngon ma lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོ་ལགས།
  'o lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྔོན་མ་འདིའི་འོག་འདིའི་བཞུགས་ས་ཡོའོ་རེད། དགོན་པ་སྦ་ཙ་གཅིག་༼ཆེན་པོ་གཅིག་༽ཡོའོ་རེད།
  sngon ma 'di'i 'og 'di'i bzhugs sa yo'o red/_dgon pa sba tsa gcig (chen po gcig )yo'o red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ནི། དགོན་པ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པས།
  a ni/ dgon pa zer gyi yo'o red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་ལགས། དགོན་པ་རེད།
  red lags/ dgon pa red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  བཞུགས་ས་འདི་མིང་ལ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  bzhugs sa 'di ming la ga re zer gyi yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལ་མོ་བྱང་ཆུབ་ལྕོག། མ་གའི་མར་མ་གཅིག་ལ་མོ།
  la mo byang chub lcog/_ma ga'i mar ma gcig la mo/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལ་མོ་ལྕོག་རེད་པས།
  la mo lcog red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལ་མོ་ལྕོག་མཱ།༼མ་རེད།༽ ལ་མོ་མི་ཡུལ་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་མ་གའི་འོག་མ་གིར།
  la mo lcog mA/(ma red/)_la mo mi yul zer yas gcig yo'o red ma ga'i 'og ma gir/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  གང་ལྟར་སྔོན་མ་རྒྱལ་སྒོ་ཨེ་འདྲས་གཉིས་ཀ་གཉིས་རེད་ལགས།
  gang ltar sngon ma rgyal sgo e 'dras gnyis ka gnyis red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདིའི་འོག་ལ་དགོན་པའི་རྒྱལ་སྒོ་བྱས། འདིའི་འོག་ལ་མ་གིའི་རྒྱལ་སྒོ་བྱས།
  'di'i 'og la dgon pa'i rgyal sgo byas/_'di'i 'og la ma gi'i rgyal sgo byas/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས། ལགས།
  lags/ lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདིའི་འོག་དེའི་རྒྱལ་སྒོ་གཉིས་འདི་འདྲས་ཟེར།
  'di'i 'og de'i rgyal sgo gnyis 'di 'dras zer/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། རེད། རེད། སྐུ་ཁོག་འདིའི་གདུང་རྒྱུད་ཨེ་མི་ཚང་འདིའི་མིང་ལ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པས།
  a las/_red/ red/_sku khog 'di'i gdung rgyud e mi tshang 'di'i ming la ga re zer gyi yo'o red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལ་མོ་གཞུང་རྐྱང་།
  la mo gzhung rkyang /
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས།
  lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལ་མོ་གཞུང་རྐྱང་།
  la mo gzhung rkyang /
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལ་མོ་གཞུང་རྐྱང་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པས། སྐུ་ཁོག་འདི་ལ་མོ་གཞུང་རྐྱང་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པས།
  la mo gzhung rkyang zer gyi yo'o red pas/_sku khog 'di la mo gzhung rkyang zer gyi yo'o red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་ལགས། འོ་འདིའི་སྐུ་ཁོག་འདི་ད་འདི་ང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་སྒང་ན་ས་བཤད་པ་ན་ལྕོག་བཞི་ཡོའོ་རེད་པཱ། བོད་ལྗོངས་ཡོངས་ལ་ལྕོག་བཞི།
  red lags/_'o 'di'i sku khog 'di da 'di nga tsho'i lo rgyus sgang na sa bshad pa na lcog bzhi yo'o red pA/_bod ljongs yongs la lcog bzhi/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རེད། རེད།
  red/ red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལ་མོ་ལྕོག བསམ་ཡས་ལྕོག ཁྲ་འབྲུག་ལྕོག གནས་ཆུང་ལྕོག ཨོ་འདི་ལྕོག་ཁོངས་ལ་ཚུད་ཡོའོ་རེད།   ད་འདི།
  la mo lcog_bsam yas lcog_khra 'brug lcog_gnas chung lcog_o 'di lcog khongs la tshud yo'o red/___da 'di/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རེད། རེད། ཁྲ་འབྲུག་ལྕོག་འདི་ཚངས་པ་རེད། རེད་པཱ།
  red/ red/_khra 'brug lcog 'di tshangs pa red/ red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཚངས་པ་རེད།
  tshangs pa red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རེད། རེད།
  red/ red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདི་བདེ་བ་བཞིའི་ཁུངས་གཏོགས་རེད། དེའི། ལ་མོ་བདེ་བ་ཟེར། ཁང་པ་ཕ་གིའི་གཉིས་དེ་གཉིས་བདག་པོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས།
  'di bde ba bzhi'i khungs gtogs red/ de'i/_la mo bde ba zer/_khang pa pha gi'i gnyis de gnyis bdag po gcig yo'o red pA lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་རེད།
  lags red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ། དེར་ལ་མོ་སྡེ་བ།
  'o/ der la mo sde ba/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལ་མོ་སྡེ་བ་ཟེར་གྱི་རེད། རེད་པཱ།
  la mo sde ba zer gyi red/_red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་ཨོ།
  'o o/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ། ཨན། ལྷ་ཕེབས་དུས་གང་འདྲས་ཟེར་ཕེབས་ཀྱི་རེད།
  lags so/_an/ lha phebs dus gang 'dras zer phebs kyi red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལྷ་ཕེབས་དུས་གངས་རིའི་ཡ་གའི་་ཕེབས་ཚར་སོང་ན་སྐུ་ཕྱག་ཞུས། མཇལ་བསྐུར་གནང་། ཨ་ནི་གྲྭ་པས་ཆོས་འཁོར་གཏང་། ཨ་ནི་ཕེབས་ཀྱི་རེད་ལགས།
  lha phebs dus gangs ri'i ya ga'i phebs tshar song na sku phyag zhus/_mjal bskur gnang /_a ni grwa pas chos 'khor gtang /_a ni phebs kyi red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། བཀའ་ལུང་གནང་གི་རེད་པས།
  a las/_bka' lung gnang gi red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བཀའ་ལུང་གནང་གི་རེད་ལགས།
  bka' lung gnang gi red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  བཀའ་ལུང་ག་རེ་ག་རེ་གནང་གི་རེད།
  bka' lung ga re ga re gnang gi red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བཀའ་ལུང་ང་ཚོས་ཧ་གོ་གི་མ་རེད་ང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་རེད་པཱ། ལོ་ཡར་མི་གྲྭ་པའི་མཁན་པོ་དང་ཁོ་རང་མིའི་ཚངས་པའི་སྐུ་ཁོག་གི་ཞབས་ཕྱི་ཏེ་ཞབས་གྲས་ཟེར་མཁན་འདྲ་པོ་མང་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ
  bka' lung nga tshos ha go gi ma red nga tsho chung chung red pA/_lo yar mi grwa pa'i mkhan po dang kho rang mi'i tshangs pa'i sku khog gi zhabs phyi te zhabs gras zer mkhan 'dra po mang gcig yo'o red pA
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་རེད། ལགས་རེད།
  lags red/_lags red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དེ་ཚོས་བཤུས་འགྲོ་གི་རེད།
  de tshos bshus 'gro gi red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། བཤུ་མཁན་དེཨེ་ཞབས་གྲས་ཀྱིས་བཤུ་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པས།
  a las/ bshu mkhan dee zhabs gras kyis bshu kyi yo'o red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་ཨོ་ལགས།
  'o o lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། ལགས་སོ་ལགས་སོ། འདི་བྱས། ལམ་མོ་འདི་དང་གནས་ཆུང་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ག་རེ་ཡོའོ་རེད། གནས་ཆུང་ཆོས་སྐྱོངས་དང་ལ་མོ་ཆོས་སྐྱོངས་བར་ལ།
  a las/_lags so lags so/_'di byas/_lam mo 'di dang gnas chung bar la 'brel ba ga re yo'o red/_gnas chung chos skyongs dang la mo chos skyongs bar la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དེ་འབྲེལ་བ་ཟེར་ཡོའོ་མ་རེད་ལགས།
  de 'brel ba zer yo'o ma red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས།
  a las/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  མ་གིའི་རྨེ་རུ།
  ma gi'i rme ru/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོང་།
  'ong /
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ད་ལྟ་འདིའི།
  da lta 'di'i/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རྨེ་རུ་རྙིང་པ།
  rme ru rnying pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ། འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོའོ་རེད།
  'o/ 'di dang 'brel ba yo'o red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། འདི་དང་འབྲེལ་བ་གང་འདྲས་ཡོད་ནམ།
  a las/_'di dang 'brel ba gang 'dras yod nam/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདིའི་རྨེ་རུ་འདི་ཚངས་པ་རེད་པཱ།
  'di'i rme ru 'di tshangs pa red pA/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོ་རེད།
  'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདོད་པ་གཅིག་པ་རེད་ལགས། བསྐངས་གསོ་བཏང་པ་ཡིན་ན་ཁོའི་་གསོས་ཁ་གཏང་པ་ཡིན་ན་གཅིག་པ་རེད།
  'dod pa gcig pa red lags/_bskangs gso btang pa yin na kho'i gsos kha gtang pa yin na gcig pa red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རྨེ་རུ་རྙིང་པ་ཟེར་ཡས་འདི་རེད་པས།རྨེ་རུ་གསར་པ་རེད། རྨེ་རུ་གསར་པ་འདི་རེད་པཱ། རྨེ་རུ་རྙིང་པ་ཟེར་ན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱབ་ལོགས་འདིའི་ཡོད་པཱ།
  rme ru rnying pa zer yas 'di red pas/rme ru gsar pa red/_rme ru gsar pa 'di red pA/_rme ru rnying pa zer na gtsug lag khang gi rgyab logs 'di'i yod pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨོ། འདི་མ་རེད་ལགས།
  o/ 'di ma red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། ད་ལྟ་འདིའི་དཔེ་ཆ་དཔར་བརྒྱབ་ས་འདི། འདིའི་ནང་ལོགས་ལ།
  a las/ da lta 'di'i dpe cha dpar brgyab sa 'di/_'di'i nang logs la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་ཨོ། འདི་རེད། འོག་ཚེམ་བུ་རྒྱག་ཡས་མདོ་སྦུགས་འོ།
  'o o/ 'di red/_'og tshem bu rgyag yas mdo sbugs 'o/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོ། འདུག། འདུག། འདུག། འདིའི་སྐུ་ཁོག་འདི་མར་འགྲོ་གི་རེད་པས། རྨེ་རུ་ལ་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་པས།
  'o/ 'dug/ 'dug/ 'dug/_'di'i sku khog 'di mar 'gro gi red pas/_rme ru la 'gro gi yo'o red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས།
  lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  སྐུ་ཁོག་འདི། སྐུ་ཁོག་འདི་རྨེ་རུ་ལ་མར་འགྲོ་གི་རེད་པས།
  sku khog 'di/_sku khog 'di rme ru la mar 'gro gi red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འགྲོ་གི་རེད་ལགས།
  'gro gi red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ག་དུས་འགྲོ་གི་རེད་པས།
  ga dus 'gro gi red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཟླ་བ་དང་པོའོ་ནང་དུ་པར།
  zla ba dang po'o nang du par/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། ཨ་ནི་མི་གི་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  a las/ a ni mi gi la phebs kyi yo'o red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ནི། མ་གའི་ཨམ་འབྲས་མ་རེད་པཱ་ར་མ་ཇོལ་མོའི་ནང་སྐུ་གསོལ་ཞུས།
  a ni/ ma ga'i am 'bras ma red pA ra ma jol mo'i nang sku gsol zhus/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས། ལགས།
  lags/ lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ནི། ཡ་གའི་ཕེབས་ཀྱི་རེད།
  a ni/_ya ga'i phebs kyi red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། དཱ། ཕ་གི། ཨ་ནི། ད་གིན་ཕ་གིའི་ནང་ལ་ཞགས་པ་གཅིག་འདུག་ག། ཞགས་པ་དེ་ག་རེ་བྱེད་ཡས་རེད།
  a las/_dA/ pha gi/ a ni/ da gin pha gi'i nang la zhags pa gcig 'dug ga/_zhags pa de ga re byed yas red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཞགས་པ་དེ་ཁོ་རང་གི་དཔེ་ཆ་ཁོ་རང་ནང་གི་ཞགས་པ་འདི་འདྲས་གཞན་ཞགས་པ་བྱེད་ཡས་ག་ཡི་༼གང་ཡང་༽མ་རེད།
  zhags pa de kho rang gi dpe cha kho rang nang gi zhags pa 'di 'dras gzhan zhags pa byed yas ga yi (gang yang )ma red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། ཞགས་པ་ནག་པོ་རིང་པོ་གཅིག་འདུག་ག།
  a las/_zhags pa nag po ring po gcig 'dug ga/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་འདི་ཁོ་རང་གི་དཔེ་ཆའི་ནང་ལ་གསལ་བསྡད་ནི་མ་གཏོགས་གཞན་གའི་བྱེད་ཡས་མ་རེད།
  'o 'di kho rang gi dpe cha'i nang la gsal bsdad ni ma gtogs gzhan ga'i byed yas ma red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས། ལགས། ལགས། ཨན། ལྷ་བབ་དུས་ག་ཡའི༼གང་ཡང་༽་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་པཱ།
  lags/ lags/ lags/_an/ lha bab dus ga ya'i(gang yang ) byed kyi ma red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འན་འེ། ༼གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།༽
  'an 'e/ (gang yang byed kyi ma red/)
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  བེད་སྤྱོད་གཏང་གནང་གི་མ་རེད་པས།
  bed spyod gtang gnang gi ma red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོང་། ༼མ་རེད།༽
  'ong / (ma red/)
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། ལགས། ལགས། ལ་མོ་ལྕོག། ལ་མོ་དགོན་པ། ཨན། འདིའི་ལ་མོ་འདིར་ལྷ་ཁང་ག་ཚོད་ཡོའོ་རེད། དགོན་པ་དེའི།
  a las/_lags/ lags/_la mo lcog/ la mo dgon pa/_an/ 'di'i la mo 'dir lha khang ga tshod yo'o red/_dgon pa de'i/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དང་པོ་སྤྱི་ཚོགས་་རྙིང་མའི་སྒང་དེར་ལྷ་ཁང་གཉིས་རེད།
  dang po spyi tshogs rnying ma'i sgang der lha khang gnyis red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྒྲོན་མའི་གསེར་ཟངས་སྐུ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གང་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  sgron ma'i gser zangs sku nyi shu rtsa gcig gang lhag ma dang bcas pa'i nyi shu rtsa gcig yo'o red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དེའི་མདུན་དེར་ཡ་དེ་འདྲས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་ཀྱི་གདུང་རྟེན་དངུལ་དཀར་པོ་སྦ་རྩ་ཅིག་༼ཆེན་པོ་ཅིག་༽གི་བཞི་ཡོའོ་རེད།
  de'i mdun der ya de 'dras kyi sku rten kyi gdung rten dngul dkar po sba rtsa cig (chen po cig )gi bzhi yo'o red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ། དེ་ནས།
  lags so/_de nas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དེའི་འོག་དེར་ཆོས་ཁང་བྱེད་ཀྱི་རེད་པཱ་ལགས།
  de'i 'og der chos khang byed kyi red pA lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོ་རེད།
  'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བྱས་ཙང་ད་ལྟ་འདི་ཚངས་པ་བཞུགས་ས་དང་ཡ་གའི་མགོན་ཁང་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  byas tsang da lta 'di tshangs pa bzhugs sa dang ya ga'i mgon khang gcig yo'o red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  གཞི་ནི་སྔོན་ལ་ནི་རྟ་མགྲིན་ཡོའོ་རེད། འཇིགས་བྱེད་ཡོའོ་རེད། ཚངས་པ། ཨ་ནི་མི་དེ་རེད་པཱ།
  gzhi ni sngon la ni rta mgrin yo'o red/_'jigs byed yo'o red/_tshangs pa/_a ni mi de red pA/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་རེད།
  lags red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དེ་མིན་པའི་ལྷ་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་རེད།
  de min pa'i lha zhe drag yo'o red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས། ལགས། ལྷ་ག་རེ་ག་རེ་ཡོའོ་རེད་འདི་ནང་ལོགས་ལ།
  lags/ lags/_lha ga re ga re yo'o red 'di nang logs la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྐུ་ལྔ་དེ་འདྲས་རིགས།
  sku lnga de 'dras rigs/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རྒྱལ་པོ་སྐུ་ལྔ་ཡོའོ་རེད་པས། འདིའི་ནང་ལོགས་ལ།
  rgyal po sku lnga yo'o red pas/_'di'i nang logs la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཡོའོ་རེད་ལགས།
  yo'o red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། ལགས་སོ་ལགས་སོ།
  a las/_lags so lags so/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྐུ་མཚམས་འདོན་པ་ཡང་འདོན་གྱི་རེད་
  sku mtshams 'don pa yang 'don gyi red
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ་ལགས་སོ།
  lags so lags so/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ད་ག་མདུན་དེར་ཆོས་ཆང་ཞུ་སའི་འདིའི་༼འདི་ལ་༽རྩིག་པ་འདི་ལ་ཡ་ཤིང་འདི་ག་ཙམ་འདི་ག་ཙམ་རྐྱང་འདུག་ག
  da ga mdun der chos chang zhu sa'i 'di'i ('di la )rtsig pa 'di la ya shing 'di ga tsam 'di ga tsam rkyang 'dug ga
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོ་འདུག། འདུག། འདུག།
  'o 'dug/ 'dug/ 'dug/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དེའི་སྒང་ལ་ཡ།གནམ་སྲས་བརྒྱད་ཡོའོ་རེད།
  de'i sgang la ya/gnam sras brgyad yo'o red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། ལགས་སོ།
  a las/_lags so/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདི་ག་ཙ་༼ཙམ་༽གཅིག་གི་བརྒྱད།
  'di ga tsa (tsam )gcig gi brgyad/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ་ལགས་སོ།
  lags so lags so/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ནི། ཨེ། འདིར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་ཡོའོ་རེད་པས།
  a ni/ e/ 'dir rnam par snang mdzad dang rgyal ba rigs lnga dang nye ba'i sras chen brgyad yo'o red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདི་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད།
  'di 'dras yo'o ma red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འདི་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད་པས།
  'di 'dras yo'o ma red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད། ཡོད་ནམ།
  nye ba'i sras chen brgyad/_yod nam/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡོའོ་རེད་པས།
  nye ba'i sras chen brgyad yod kyi red/_yo'o red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་སྐོར་ཆོས་མཇལ་ཞུ་ཡས་ཨེ།
  nye ba'i sras chen brgyad skor chos mjal zhu yas e/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨོ་ལགས།
  o lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདི་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད།
  'di 'dras yo'o ma red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཡོའོ་མ་རེད་པཱ།ལྷ་ཁང་རྣམས་ལ་འདི་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད་པཱ།
  yo'o ma red pA/lha khang rnams la 'di 'dras yo'o ma red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཡོའོ་མ་རེད།
  yo'o ma red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། རེད། རེད། རེད། ཨ་ནི། ཐོག་མ་འདི་བྲག་ཕུག་ཅིག་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  a las/_red/ red/ red/_a ni/ thog ma 'di brag phug cig red zer gyi yo'o red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས།
  lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཐོག་མ་ཐོག་མ་ཐོག་མ་འདི་ལྷ་ཁང་འདི་ཀླུ་མིས་མ་བཞེངས་གོང་ལ་བྲག་ཕུག་རེད་པས། བྲག།
  thog ma thog ma thog ma 'di lha khang 'di klu mis ma bzhengs gong la brag phug red pas/_brag/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བྲག་རེད་འདི།
  brag red 'di/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས།
  a las/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བྲག་རེད་ལགས།
  brag red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཆུང་ཆུང་གཅིག
  chung chung gcig
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བྲག་སྒང་ལ་ཆགས་ཡོའོ་རེད།
  brag sgang la chags yo'o red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས་ལས།
  a las las/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདིའི་ཕར་ས་དེ་ལ་བྲག་བི་ཙམ་གཅིག་འདུག་ག ལགས།
  'di'i phar sa de la brag bi tsam gcig 'dug ga_lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོ་འདུག འོ་འདུག་འདུག
  'o 'dug_'o 'dug 'dug
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བྲག་སྒང་ལ་ཆགས་བསྡད་ཡོའོ་རེད།
  brag sgang la chags bsdad yo'o red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། ལགས་སོ། རེད། རེད། ཕ་གི་ལྷ་ཚངས་པའི་བཞུགས་ཁྲི་རེད་པས།
  a las/_lags so/_red/ red/_pha gi lha tshangs pa'i bzhugs khri red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  མ་རེད་ལགས།
  ma red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་འོང་། ཨ་ནི་ག་རེ་རེད།
  lags 'ong /_a ni ga re red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཕ་གི་མ་རེད། ཕ་གི་ང་ཚོས་ཆོས་བྱེད་ཡས་ཀྱི་རེད།
  pha gi ma red/_pha gi nga tshos chos byed yas kyi red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། ལགས་སོ། སྦྱིན་སྲེག་བཀྲག་༼བསྲེག་༽ས་མིན་འགྲོ།
  a las/_lags so/_sbyin sreg bkrag (bsreg )sa min 'gro/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་ཨོ། རེད་ལགས།
  'o o/ red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ག་དུས་བཀྲག་༼བསྲེག་༽གི་རེད། སྦྱིན་སྲེག
  ga dus bkrag (bsreg )gi red/_sbyin sreg
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཁ་ཟིན་༼སྔོན་༽ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་བཀྲག་༼བསྲེག་༽པ་རེད་ལགས།
  kha zin (sngon )zla ba gsum pa'i nang la bkrag (bsreg )pa red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། དེ་འཆམ་འཁྲབ་ཀྱི་རེད་པས་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པའི་སྒང་ལ།
  a las/_de 'cham 'khrab kyi red pas spyi tshogs rnying pa'i sgang la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  མཚམས་རེ་འཁྲབ་ཀྱི་རེད་ལགས། ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཉི་ཤུ་ལྔ།དྲུག།བདུན་འདི་བར་ལ་སྔོན་མ་ཡིན་ན།
  mtshams re 'khrab kyi red lags/_zla ba bcu pa'i nyi shu lnga/drug/bdun 'di bar la sngon ma yin na/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  བོད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཉི་ཤུ་ལྔ་དང་དྲུག བདུན་འདི་བར།
  bod zla bcu pa'i nyi shu lnga dang drug bdun 'di bar/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་ཨོ། ལྔ་། དྲུག བདུན།
  'o o/_lnga / drug bdun/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ། འཆམ་གྱི་གཞུང་ག་རེ་འཁྲབ་ཀྱི་རེད་ལགས།
  lags so/_'cham gyi gzhung ga re 'khrab kyi red lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  གཞུང་ཁོ་རང་དཔེ་ཆ་གཞིར་བཟུང་རེད་ལགས།
  gzhung kho rang dpe cha gzhir bzung red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། ག་རེ། ལྷ་ག་རེ་ག་རེ་དོན་གྱི་རེད། འཆམ་འཁྲབ་དུས།
  a las/_ga re/_lha ga re ga re don gyi red/_'cham 'khrab dus/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལྷ་ཕེབས་དུས་ཙམ་ལ། དགོན་ཐོག་འབའ་ནི་ཕྱག་བཏབ་མཁན་འདི་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས།
  lha phebs dus tsam la/_dgon thog 'ba' ni phyag btab mkhan 'di gcig yo'o red pA lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོ་རེད།
  'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ།འདིས་དང་པོ་འདོན་གྱི་རེད།
  'o/'dis dang po 'don gyi red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། དེ་ནས་།
  a las/ de nas /
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དེ་ནས་ཡིན་ན། ཞིང་སྐྱོང་བཞི་ཡོའོ་རེད་ལགས།
  de nas yin na/_zhing skyong bzhi yo'o red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ།
  a/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དུར་བདག་བཞི།
  dur bdag bzhi/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རེད། རེད། རེད། རེད།
  red/ red/ red/ red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དེ་དུས་ཨ་ནི། ཚངས་པས་འཁོར་འདི་འདྲས་མཐོང་གི་རེད་ལགས།
  de dus a ni/_tshangs pas 'khor 'di 'dras mthong gi red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས། ལགས། ལགས།
  lags/ lags/ lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ནི་ཚངས་པ་མཐོང་གི་རེད་པཱ་ལགས།
  a ni tshangs pa mthong gi red pA lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རེད། རེད། ཚངས་པའི་འཁོར་ག་རེ་ག་རེ་ཡོའོ་རེད།
  red/ red/_tshangs pa'i 'khor ga re ga re yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཚངས་པའི་འཁོར་ཞེ་དྲག
  tshangs pa'i 'khor zhe drag
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ནོའོ།༼ལགས།༽ ག་རེ་ག་རེ་ཡོའོ་རེད།
  no'o/(lags/)_ga re ga re yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྤྲུལ་པ་རྣམ་པ་དྲུག
  sprul pa rnam pa drug
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས།
  a las/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྤྲུལ་པ་རྣམ་པ་དྲུག ཁོང་རང་ཚངས་པར་སྤྲུལ་པ་རྣམ་པ་དྲུག་བསྟན་རྒྱུ་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  sprul pa rnam pa drug khong rang tshangs par sprul pa rnam pa drug bstan rgyu yo'o red pA/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རེད། རེད། རེད། རེད།
  red/ red/ red/ red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དེ་ནས་རྒྱལ་ཆེན་སྐུ་ལྔ།
  de nas rgyal chen sku lnga/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས།
  a las/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་འདི་འདྲས་ཟེར།
  'o 'di 'dras zer/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས། ལགས། དཔེ་ཧར་་ཡོའོ་རེད་པས།
  lags/ lags/_dpe har yo'o red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  གཡས་དཔེ་ཧར་་རྒྱལ་པོ།
  g.yas dpe har rgyal po/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོང་།
  'ong /
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དཔེ་ཧར་རྒྱལ་པོ་འོ་འདིའི་སྒང་ལ་གཤམ་དེ་ནས་མར་ཁ་གཙང་གཅིག་ལངས་འདུག་གོ
  dpe har rgyal po 'o 'di'i sgang la gsham de nas mar kha gtsang gcig langs 'dug go
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོང་་་་།
  'ong /
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་འདི་རེད་ལགས།
  'o 'di red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  དཔེ་ཧར་རྒྱལ་པོ།
  dpe har rgyal po/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ་ཨོ།
  'o o/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རྩེ་དམར་པོར་ཡོའོ་རེད་པས།
  rtse dmar por yo'o red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས།
  lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རྩེ་དམར།
  rtse dmar/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོ། འདི་དཔེ་ཧར་རྒྱལ་པོ་ཟེར་མཁན་འདི་རྩེ་དམར་ཟེར་མཁན་འདི་དང་གཅིག་རེད་ལགས།
  'o/ 'di dpe har rgyal po zer mkhan 'di rtse dmar zer mkhan 'di dang gcig red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས་ལས། དེ་གཉིས་ངོ་བོ་ཅིག་བརྩིས་ཀྱི་རེད་པས།
  a las las/ de gnyis ngo bo cig brtsis kyi red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་ལགས།
  red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས་ལས།
  a las las/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ངོ་བོ་གཅིག་རེད་ལགས།
  ngo bo gcig red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  དེ་ཕེབས་ཀྱི་རེད་པས་འདིར།
  de phebs kyi red pas 'dir/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བསྡད་ཡོའོ་མ་རེད། ཕ་གའི།
  bsdad yo'o ma red/_pha ga'i/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  དེ་ཕེབས་ཀྱི་མ་རེད་པས།
  de phebs kyi ma red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨོང་འོང་།༼མ་རེད།༽
  ong 'ong /(ma red/)
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། ལགས། ལགས འདི། ལྷ་མོ་འཆམ་འཁྲབ་དུས་འདིའི་༼འདི་ལ་༽ཡོའོ་རེད་པས། འཆམ་ནང་ལོགས་འཁྲབ་དོན་ཡོང་གི་རེད་པས།
  a las/_lags/ lags_'di/ lha mo 'cham 'khrab dus 'di'i ('di la )yo'o red pas/_'cham nang logs 'khrab don yong gi red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས།
  lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འཆམ་ནང་ལོགས་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  'cham nang logs yo'o red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དཔེ་ཧར་རྒྱལ་པོ་ཨས།
  dpe har rgyal po as/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་ལགས།
  lags lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཡོའོ་རེད་ལགས།
  yo'o red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རྩེ་དམར་པོར་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  rtse dmar por yo'o red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རྩེ་དམར་པོར་ཡོའོ་རེད་ལགས།
  rtse dmar por yo'o red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས།
  a las/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཡོའོ་རེད་ལགས།
  yo'o red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རེད། རེད། རེད། རེད། ཨ་ལས། ཨ་ནི། གནས་ཆུང་ལ་འགྲོ་གི་མ་རེད་པཱ། དཔེ་ཧར།
  red/ red/ red/ red/_a las/ a ni/ gnas chung la 'gro gi ma red pA/ dpe har/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  གནས་ཆུང་ལ་འགྲོ་གི་མ་རེད་ལགས།
  gnas chung la 'gro gi ma red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  གནས་ཆུང་དང་འདི་གཉིས་བར་ར་༼དབར་ལ་༽འབྲེལ་བ་ཟེར་གལ་ཡོའོ་མ་རེད།
  gnas chung dang 'di gnyis bar ra (dbar la )'brel ba zer gal yo'o ma red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཡོའོ་མ་རེད།
  yo'o ma red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཡོའོ་མཱ།
  yo'o mA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ད་འདི་ཁོངས་ལ་དགོན་པ་གསུམ་ཡོའོ་རེད། །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཆུང་ཆུང་གཅིག་བྱས་འདི་བྱས། འོ་འདི་གས་གསུམ་པོ་གཅིག་རེད་ལགས།
  da 'di khongs la dgon pa gsum yo'o red/_/ /_chung chung gcig byas 'di byas/_'o 'di gas gsum po gcig red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདིའི་དཀྱིལ་ནས་མ་དགོན་འདི་རེད་ལགས།
  'di'i dkyil nas ma dgon 'di red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ་ལགས་སོ།
  lags so lags so/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  མ་དགོན་འདི།
  ma dgon 'di/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ད། ང་ཚོ་སེ་རྭ། འབྲས་སྤུངས། དགའ་ལྡན་བྱས་པ་རེད་པཱ་ལགས།
  da/ nga tsho se rwa/_'bras spungs/_dga' ldan byas pa red pA lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོང་རེད།
  'ong red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དགའ་ལྡན་འདི་འདྲས་ལ་མ་དགོན་རེད་པཱ་ལགས།
  dga' ldan 'di 'dras la ma dgon red pA lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོ་རེད་ལགས། རེད། རེད། སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་དགའ་ལྡན་འདི་མ་དགོན་རེད་རེད། རེད་པཱ། འདི་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་མ་རེད་པས། དགོན་པ་འདི།
  'o red lags/_red/ red/_se 'bras dga' gsum dga' ldan 'di ma dgon red red/ red pA/_'di 'bri gung bka' brgyud ma red pas/ dgon pa 'di/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས།
  lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འབྲི་གུང་མ་རེད་པས།
  'bri gung ma red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདི་ལགས།
  'di lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  འོ་ཨོ།
  'o o/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བཀའ་བརྒྱུད་མ་རེད།
  bka' brgyud ma red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། དགེ་ལུགས་པ་རང་རེད། རེད་པཱ།
  a las/ dge lugs pa rang red/_red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད། རེད། དགེ་ལུགས་པ་རེད།
  red/ red/_dge lugs pa red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ལས། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་དེ་ནས་འགྱུར་བ་མིན་འགྲོ། དགེ་ལུགས་པ། རྒྱལ་བའི་ལྔ་པའི་གོང་ལ་ཕལ་ཆེར་འབྲི་གུང་གི་ཡིན་པ་ཡོད་། བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན་གྱི་རེད།
  a las/ rgyal dbang lnga pa de nas 'gyur ba min 'gro/_dge lugs pa/_rgyal ba'i lnga pa'i gong la phal cher 'bri gung gi yin pa yod /_bka' brgyud pa yin gyi red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན་གྱི་རེད་པཱ་ལགས།
  bka' brgyud pa yin gyi red pA lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  རེད། རེད། ཀླུ་མེད་སྐབས་ལ་བཀའ་གདམས་པ་རེད་པཱ།
  red/ red/_klu med skabs la bka' gdams pa red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ངག་དབང་མི་ནག་རྗེས་ལ་ཨ་ནི་ཚུར་བསྒྱུར་གནང་པ་གང་པཱ།
  ngag dbang mi nag rjes la a ni tshur bsgyur gnang pa gang pA/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨ་ནི། བཀའ་རྒྱུད་ཡིན་པ་བྱས་བཀའ་རྒྱུད་ནས། རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་སྐབས་ལ་ཕལ་ཆེར་འགྱུར་བ་ཡིན་གྱི་རེད། རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པའི་སྐབས་ལ་ཕལ་ཆེར་འགྱུར་པ་ཡིན་གྱི་རེད། རེད། རེད། རེད།
  a ni/ bka' rgyud yin pa byas bka' rgyud nas/_rgyal ba lnga pa'i skabs la phal cher 'gyur ba yin gyi red/_rgyal mchog lnga pa'i skabs la phal cher 'gyur pa yin gyi red/_red/ red/ red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པའི་དུས་མཚམས་ཡིན་གྱི་རེད་པཱ།
  rgyal mchog lnga pa'i dus mtshams yin gyi red pA/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  བཙུན་མ་ཟེར་ཡས་འདི། གང་། བཙུན་མ་གཙོ་བོ་ག་རེ་རེད། བཙུན་མ། བཙུན་མོ་ཚལ།
  btsun ma zer yas 'di/_gang / btsun ma gtso bo ga re red/_btsun ma/ btsun mo tshal/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བཙུན་མ་གཅིག་པ་རེད་ལགས། གཅིག་པ་རེད་ལགས།
  btsun ma gcig pa red lags/_gcig pa red lags/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  གཅིག་པ་རེད་ལགས། ཚངས་པ་རེད་པས།
  gcig pa red lags/ tshangs pa red pas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོང་།
  'ong /
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ཨོ་འོ། ཕ་གི་ལྕོག་འདི་ག་རེ་རེད། རི་ཕ་གའི་སྒང་ལ་ལྕོག་གཅིག་འདུག་ག
  o 'o/ pha gi lcog 'di ga re red/_ri pha ga'i sgang la lcog gcig 'dug ga
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདི་གི་ང་ཚོའི་ལུང་པ་འདིའི་སྐྱེ་་ལྷ་རེད།
  'di gi nga tsho'i lung pa 'di'i skye lha red/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  སྐྱེས་ལྷ་མིང་ལ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་རེད།
  skyes lha ming la ga re zer gyi red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དྲག་པོ་པ།
  drag po pa/
 • དགོན་པའི་དཀོར་གཉེར།
  ལགས། ཨོའོ།
  lags/_o'o/