Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 10 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Jangbu, a modern Tibetan poet from Amdo, reads the poem "The Lamb" from his book Poetic Compositions: The Nine-eyed Zi Stone.

ལྗང་བུ་ནི་བོད་ཀྱི་ཨམ་བདོ་ས་ཁུལ་ནས་དེང་དུས་ཀྱི་སྙན་ང་ཞིག་རེད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལྗང་བུ་ཏཧེ་རིང་རྡོ་རྗེ
  ང་། ད་ང་རང་ཚོ་སྙན་ངག་གསར་པ་ཡིན་ན་སྤྱིར་བཏང་གཏམ་རྒྱུད་བཟོ་འདྲ་འབྲི་ཡས་འདི་འདྲས་ཅིག། སྒྲུང་བཟོ་འདྲ་འདི། སྙན་ངག་གི་ལམ་ནས་འབྲི་ཡས་འདི་ཞེ་དྲག་ཉུང་ཉུང་རེད་ཟེར། སྙན་ངག་གསར་པའི་ནང་ལ། བྱས་ཙང་ཨ་ནི་་་་ངའི་དེ་སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་འདི་འདྲས་མཉམ་དུ་སྦྱར་བྱས་གཏམ་རྒྱུད་བཟོ་འདྲ་འདི་འདྲས་ཅིག ཨཱ། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་འདི་འདྲས་ཁག་ཅིག་བྲིས་ཡོད་ཟེར། དེའི་ནང་གི་དང་པོ་དེ་གཅིག་ཀློག་གི་ཡིན།
  nga /_da nga rang tsho snyan ngag gsar pa yin na spyir btang gtam rgyud bzo 'dra 'bri yas 'di 'dras cig/_sgrung bzo 'dra 'di/_snyan ngag gi lam nas 'bri yas 'di zhe drag nyung nyung red zer/_snyan ngag gsar pa'i nang la/_byas tsang a ni nga'i de sems can gyi srog chags kyi 'di 'dras mnyam du sbyar byas gtam rgyud bzo 'dra 'di 'dras cig_A/_srog chags kyi gtam rgyud 'di 'dras khag cig bris yod zer/_de'i nang gi dang po de gcig klog gi yin/
 • ལྗང་བུ་ཏཧེ་རིང་རྡོ་རྗེ
  ལུ་གུ། འོ་མ་སྟེར་མཁན་ཐམས་ཅད་ཨ་མ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གི་གཏམ་དཔེ། ཁྱོད་སྐྱེས་པའི་ཉིན་དེའི་ཞོགས་པར། སྤྱང་མོ་ཞིག་མངོན་སུམ་འཛེམ་མེད་ངང་འོངས་དེ། མངོན་སུམ་འཛེམ་མེད་ངང་ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་མ་བཟས་སོང་།
  lu gu/_'o ma ster mkhan thams cad a ma yin/_rgya nag gi gtam dpe/_khyod skyes pa'i nyin de'i zhogs par/_spyang mo zhig mngon sum 'dzem med ngang 'ongs de/_mngon sum 'dzem med ngang khyod kyi a ma bzas song /
 • ལྗང་བུ་ཏཧེ་རིང་རྡོ་རྗེ
  སྤྱང་མོ་དེ་ཡང་ཨ་མ་ཞིག་ཡིན་མྱོང་པས་ན། སྤྱང་མོ་རང་གི་འོ་མས་ཁྱོད་རང་གསོ་སྐྱོང་བྱེད། མ་འོང་པར་ཁྱོད་ནི་སྤྱང་ཀི་ཡིན་ནམ་ལུག་ཡིན། ཡང་ན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། རང་གི་རིགས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟའ་ཨེ་སྲིད།
  spyang mo de yang a ma zhig yin myong pas na/_spyang mo rang gi 'o mas khyod rang gso skyong byed/_ma 'ong par khyod ni spyang ki yin nam lug yin/_yang na srog chags kyi rigs gsar pa zhig yin nam/_rang gi rigs su skyes pa yang khyod kyis bza' e srid/