Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
3 min 21 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Tsering Jyi from Yonru Village in Chentsa singing a song called "The Lama Is like a Sandalwood Tree." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།  ཕ་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་རྒྱུའི་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་བཀོད་པ་ཡང་ཡང་སྐྱིད་པ་དང་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཕ་བླ་མའི་བྱམས་བརྩེ་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཡོད་པ་དང་དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཉི་ཟླ་དང་ཀུན་ལ་སྙན་པའི་ཁུ་བྱུག་གི་སྐད།  ཀུན་ལ་མཁོ་བའི་ནས་འབྲུ་སོགས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་མཁོ་ཉག་གི་བར་ཁ་དུས་རྒྱུན་ཆོད་པའི་སྨོན་འདུན་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།  

Transcript search
No results found for this search
0 of 0