Skip to main content Skip to search
11 Jan 2016
2 min 11 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Drolle from Serchen in Amdo singing a song called "The Lama is the Golden Tree." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་ཕ་བླ་མ་དང་དཔོན་ཆེན་པོ་མ་བུ་མོ་བཅས་གསེར་དངུལ་དུང་གསུམ་གྱི་སྡོང་བོར་དཔེ་བྱས་ཏེ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཕ་བླ་མ་དང་བན་ཆུང་ཆོས་ཀུན་རིག་གསུམ་དང་།  དཔོན་ཆེན་པོ། ནང་བུ་ཚ། གཏམ་ཁ་ལྕེ་གསུམ།   མ་བུ་མོ་དང་ནང་བུ་ཕྲུག  ལས་བསོད་ནམས་གསུམ་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ནི་སྡོང་བོ་དང་སྡོང་བོའི་ལོ་མ།  འབྲས་བུ་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལྟར་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0