Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
4 min 31 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་བུ་ཞིག་བུ་མོ་ཡིད་འཕྲོག་མ་ཞིག་ཐོབ་པ་དོན་དུ་འདྲེ་མོ་ཞིག་ཡིན་པར་བླ་མ་ཞིག་གིས་སྦྱིན་སྲེག་ལ་བསྲེགས་ནས་བཏུལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་སྔོན་བུ་ཞིག་བུ་མོ་ཡིད་འཕྲོག་མ་ཞིག་ལ་འཕྲད་ཅིང་དེས་ཁོ་ལ་དུད་ཁུག་ཡག་པོ་ཞིག་སྦྱིན། ཉིན་ཞིག་ཁོ་བླ་མ་ལ་མོ་ལུང་ཞུ་རུ་འགྲོ་སྐབས་བླ་མས་དུད་ཁུག་དེ་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་པས་ཁོས་དུད་ཁུག་བླ་མར་ཕུལ། དེ་ནས་ཕྱིར་འོང་པ་ན་བུ་མོ་དེ་ནི་དོན་དུ་འདྲེ་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བླ་མ་ཕེབས་ནས་འདྲེ་མོ་དེའི་མཐའ་རུ་མེ་ཡིས་བསྐོར་ཅིང་སྦྱིན་སྲེག་་བྱས་ནས་བཏུལ་ལོ། །

这则故事讲述了一位青年男子得到了一位美丽的妻子,可是发现她是个女妖,最后,活佛通过做火供仪轨降服了她。

这个故事主要讲述了一位青年男子遇见一位美丽的姑娘,姑娘给男子送了一个好看的烟袋。有一天,男子去活佛家里求神算卦时活佛赞叹那只烟袋做得好看,于是他把烟袋献给了那位活佛。等他回到家里,发现那位姑娘是个女妖。最后,活佛来到那位男子的家里用火供围住女妖并把她烧死了。

The story of a young man whose beautiful wife is actually a female demon that must be destroyed with the help of a lama.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0