Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
1 min 43 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Zungbum Thar from Badzong, Amdo singing a song called "In Lake Manasarovar." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་ཆང་བདུད་རྩི་བསིལ་མར་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་རེད། མི་མང་པོ་མཉམ་དུ་འདུ་དུས་དང་རྟགས་སྟོན་མོའི་ྐབས་སུ་ཆང་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་པས་བོད་ཀྱི་དམངས་གླུ་དང་བཤད་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆང་ལ་བསྟོད་པ་ཧ་ཅང་མང་།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་ནི་མི་མང་པོ་འདུ་སའི་ཁྲོམ་པའི་གྲལ་དུ་ཆང་བདུད་རྩི་བསིལ་མ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་པ་དང་དེ་བཞིན་དུ་དཔེ་མཚོ་ལ་ཉ་མོ་འཁོར་ན་མཚོ་མོའི་རྒྱན་ཡིན་པ་དང་ནགས་སུ་རི་དྭགས་མང་ནགས་དེའི་རྒྱན་པ་ཡིན་དེ་བཞིན་ནོ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0