Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
4 min 39 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In this video, two men who are butter sellers from Labrang are talking about business while sipping tea in a tea house in Lhasa.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཡའ།
  ya'/
 • རྨ་ཆེན་ན་མར་གོང་སྒོར་མོ་ཅུག་༼བཅུ༽གཅིག་གཟིག་གཟོ་ཡེ་གོ་དགོས༼ཙོམ་སྟེར་དགོ་གི༽
  rma chen na mar gong sgor mo cug (bcu)gcig gzig gzo ye go dgos(tsom ster dgo gi)
 • ཅུག༼བཅུ༽་གཅིག་ཡེ་གོ་གི༼སྟེར་དགོ་གི༽
  cug(bcu) gcig ye go gi(ster dgo gi)
 • འང་འང་།
  'ang 'ang /
 • དེའི་རྩྭ་རིན་ར་༼རྩྭ་རིན་དང༽་ཆུ་རིན་ར་འཕྱ་རྒྱག་ཨེ་དགོ་གི
  de'i rtswa rin ra (rtswa rin dang) chu rin ra 'phya rgyag e dgo gi
 • སྒྲིག་ལམ་བཙན་གི་གཟེ་ག༼ཟེར་ཀ༽།
  sgrig lam btsan gi gze ga(zer ka)/
 • ཨོ། དེ་མར་འབྲི་མར་ཁོ་ཏག་ཀོ་ཡིན་ནས་རེད། ལྷད་ཡོད་ནི་མ་རེ་མོ༼ལྷད་མེད་ཀ༽།
  o/_de mar 'bri mar kho tag ko yin nas red/_lhad yod ni ma re mo(lhad med ka)/
 • ལྷད་མེད་ཀེ་ཡ༼ལྷད་མེད་རེད༽། བད་ཀི༼ངོ་མ༽་དེ་ནས་མར་ཉོ་ཁ་ར་རྩ་ཀི༼ཉོ་ཁ་ལས་སླ་བ༽། དེ་རི་སྐོར་རི་སྐོར་ནང་ང་༼ནང་ལ༽སོང་ན། དེ་ཁྱིམ་ཚང་ཁེར་གཟིག་གི་ཚང་ནས་བསྡད་དང་ན། དེ་ཚུར་ར དེ་ད་མར་ཉོ་གི་ཡོང་ད་ཀི་གཟེ་བཏང་རེ་གི༼ཟེར་ན༽། གན་གི་གན་གི་ཁྱེར་ཡང་ཡོང་གི
  lhad med ke ya(lhad med red)/_bad ki(ngo ma) de nas mar nyo kha ra rtsa ki(nyo kha las sla ba)/_de ri skor ri skor nang nga (nang la)song na/_de khyim tshang kher gzig gi tshang nas bsdad dang na/_de tshur ra_de da mar nyo gi yong da ki gze btang re gi(zer na)/_gan gi gan gi khyer yang yong gi
 • ཨོ་ཨོ།
  o o/
 • དེ་ཁྱིམ་ཚང་ཁེར་གཟིག་གི་ནང་གི་བསྡད་བསྡད་ན་དེ་གི་ད། རྒྱ་མ་སྟོང་ཙོད་བདུན་བརྒྱད་རེ་གཟོ་འདང་ནི་གི་རེ༼ལོན་པ་ན༽དེ་རང་ཆི་ཁྲད༼རླངས་འཁོར༽་བཏབ་ཡོང་ཡེ་ནང་འ་བརྩེགས་དང་ན། དེ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གཟིག་གི་ནང་དུ་བསྡད་བཞག་ན༼བསྡད་དང་ན༽་དེས་རི་སྐོར་རི་སྐོར་བརྡ་ཡེ་ཡེ༼བརྡ་བརྒྱབ་ལས༽་ཀ་གི་ཀ་གི༼བཀལ་གི་བཀལ་གི༽་ཚུར་ར་བུད་ཡོང་གི
  de khyim tshang kher gzig gi nang gi bsdad bsdad na de gi da/_rgya ma stong tsod bdun brgyad re gzo 'dang ni gi re(lon pa na)de rang chi khrad(rlangs 'khor) btab yong ye nang 'a brtsegs dang na/_de khyim tshang gcig gzig gi nang du bsdad bzhag na(bsdad dang na) des ri skor ri skor brda ye ye(brda brgyab las) ka gi ka gi(bkal gi bkal gi) tshur ra bud yong gi
 • ཁུ་ཁྱོ༼ཁོ་ཚོ༽་གཡག་གི་ལ་ཀ༼གཡག་གི་ཐོག་ལ༽་ཀ༼བཀལ༽་ཡོང་ནས་རེད།
  khu khyo(kho tsho) g.yag gi la ka(g.yag gi thog la) ka(bkal) yong nas red/
 • ཨོ།
  o/
 • འང་འང་།
  'ang 'ang /
 • ཨེ་རེད།
  e red/
 • རེད།
  red/
 • ཞེ་གི་འབྲི་མར་ཁོ་ཏག་གོ་རེད། 
  zhe gi 'bri mar kho tag go red/_
 • ཨོ་ལད
  o lad
 • བེད་གི་ལྷད་ཙིག་གཟེ་རྒྱུ་གཟིག་ད་མེད་གི
  bed gi lhad tsig gze rgyu gzig da med gi
 • བདེན་གི ད་ཡར་ཐར་ར་གོང་ཞོང་གི་ད་སྤྱི་ཁྱབ་གི་ད་ཧལ་ཆེར༼ཕལ་ཆེར༽འདྲ་གི
  bden gi_da yar thar ra gong zhong gi da spyi khyab gi da hal cher(phal cher)'dra gi
 • འདྲ་ག
  'dra ga
 • འདྲ་གི
  'dra gi
 • ཨོ་ལད། ཧ་འདེ༼ཚང་མ༽་གཅིག་འདྲ་འདྲ་གཟིག་ཡེ་བསྡ་གེ་ན
  o lad/_ha 'de(tshang ma) gcig 'dra 'dra gzig ye bsda ge na
 • ཨེ་རེད།
  e red/
 • སོག་གོ་ཚ་ཡང་སྐོག་ཡག་གི ཁྱོས་བཤད་ནོ་སྐོག་ཡག་གི 
  sog go tsha yang skog yag gi_khyos bshad no skog yag gi_
 • སྐོག་ཧྲད་གི
  skog hrad gi
 • བདེན་གི་འདི་གི་བཙོང་ཁ་རྩ་གི
  bden gi 'di gi btsong kha rtsa gi
 • ཧིན་ཧིན།
  hin hin/
 • ཡོད་གི་མོ།
  yod gi mo/
 • འང་དེ་གི་ད་དེ་མན་ཆད་ན་ཁར་རེ་མེད་གི དེ་གི་ད་ན་གོར་མོ་རེག་ཚེ་འུ་ཚོ་འཕྱ་རྒྱག་ནས་ཅང་མེད་གི 
  'ang de gi da de man chad na khar re med gi_de gi da na gor mo reg tshe 'u tsho 'phya rgyag nas cang med gi_
 • མེད་གི
  med gi
 • མེད་ཀ་ཁྱོད་ཡོང་རེ་མེད་ཀ
  med ka khyod yong re med ka
 • མེད་གི 
  med gi_
 • མེད་གི
  med gi
 • ང་ན་ནིང་གཞེས་ནིང་གཟོ་ཡོང་རེ་ཐ་ཚོད༼ཡོང་བའི་དུས་སྐབས་སུ༽་ལམ་གི༼ཡོང་བའི་ལམ་བར་དུ༽་ཆི་ཁྲེ༼རླངས་འཁོར༽ནང་གཟོ་སྡུག་རྒྱོ༼ནང་ལ་བ་རྩིགས་པ༽་མང་སོང་ན་དེ་ཡང་་་་་་་
  nga na ning gzhes ning gzo yong re tha tshod(yong ba'i dus skabs su) lam gi(yong ba'i lam bar du) chi khre(rlangs 'khor)nang gzo sdug rgyo(nang la ba rtsigs pa) mang song na de yang
 • འང་འང་་་་་་་
  'ang 'ang
 • དེ་ལམ་རིན་གཟིག་ཆི་་་་་
  de lam rin gzig chi
 • ཡང་ཡང་དེ་ཆི་ཟེར་གོ་ནི་རེད་ཅིག་་་
  yang yang de chi zer go ni red cig
 • དེ་ཨེ་ཡོད་གི།
  de e yod gi/
 • ཡོད་གི ད་ཁ་སང་དེ་རིང་གཟོ་རྒྱ་གི་བཤད་ཁྱེར་ཡོང་ན་ཁྲོལ་བཙལ་ཟེར་ག
  yod gi_da kha sang de ring gzo rgya gi bshad khyer yong na khrol btsal zer ga
 • འང་འང་ཁྲོལ་བཙལ་་
  'ang 'ang khrol btsal
 • ཁྲོལ་བཙལ་་་
  khrol btsal
 • ཨོ་རྒྱ་གི་བཤད་གོ་ནོ་དེ་ཟེར་གི
  o rgya gi bshad go no de zer gi
 • ཨོ་དེ་ཟེར་གི ད་འུ་ཆོ༼ང་ཚོ༽་བོད་གི་ར་ཁར་རེ་དེ་མྱིང་ཅང་མེད་གི
  o de zer gi_da 'u cho(nga tsho) bod gi ra khar re de mying cang med gi
 • ཨོ་ཞོང་ཡིན་རྒྱོ་༼དངོས་ནས་ཡིན་པ༽ལམ་རིན་གཟིག་ཡིན་དགོ་ག
  o zhong yin rgyo (dngos nas yin pa)lam rin gzig yin dgo ga
 • ཨོ་ད་ལམ་རིན་གཟོ་ཁུ་གི
  o da lam rin gzo khu gi
 • ལམ་གི་རིན་པ་གཟིག་ད་ཡིན་དགོ་གི
  lam gi rin pa gzig da yin dgo gi
 • ལམ་གི་རིན་པ་ཡིན་དགོ་གི
  lam gi rin pa yin dgo gi
 • ཡིན་དགོ་ག
  yin dgo ga
 • ལམ་གི་རིན་པ་ཡིན་དགོ་གི
  lam gi rin pa yin dgo gi
 • དེ་ཡེ་བསྡད་ཡོད་གི ད་འདི་རེ་ཅིག་སོས་བཙོང་གཟོ་ར་དུ་མོ་དེ་གེ་ཅིག་ད་ཉི་མ་མང་མོ་འགོར་འདུག་ཆེ་ཐ་གཟེ་ལས་དེ་ལ་ཅིག་འཕྲོ་བརླག་འདྲ་འདྲ་འགྱོ་རྒྱུ་མང་གི
  de ye bsdad yod gi_da 'di re cig sos btsong gzo ra du mo de ge cig da nyi ma mang mo 'gor 'dug che tha gze las de la cig 'phro brlag 'dra 'dra 'gyo rgyu mang gi
 • མང་གི་དེ་ཅིག་སེ་རུ༼སིལ་བུ༽་ཤོར་རྒྱུ་ཁ་འདྲ་འདྲ། ཡང་ལམ་གི་ཆི་ཁྲེ༼རླངས་འཁོར༽་ནང་ང་སྡུག་རྒྱོ་མང་སོང་ན་འཆག་སྡོད་ཁ་འདྲ་འདྲ། སྔོན་པོ་ལོག་སོང་ཁ་འདྲ་འདྲ། ཨེ་རེད། 
  mang gi de cig se ru(sil bu) shor rgyu kha 'dra 'dra/_yang lam gi chi khre(rlangs 'khor) nang nga sdug rgyo mang song na 'chag sdod kha 'dra 'dra/_sngon po log song kha 'dra 'dra/_e red/_
 • དེ་ཡེ་བསྡའ་གི
  de ye bsda' gi
 • ད་དབྱར་ཁ་ཡིན་ན་ར་མར་སོ་མ༼གསར་བ༽་ཡིན་ན། སྐོག་འ་འབུ་རྒྱབ་དང་ཁ་འདྲ་འདྲ།
  da dbyar kha yin na ra mar so ma(gsar ba) yin na/_skog 'a 'bu rgyab dang kha 'dra 'dra/
 • ཨོ་ཡ་དེ་ཡེ་བསྡའ་གི
  o ya de ye bsda' gi
 • ད་དེ་གནས་ཚུལ་འདྲ་འདྲ་གནོག་རྒྱུ༼ལས་རྒྱུ༽་མང་གི
  da de gnas tshul 'dra 'dra gnog rgyu(las rgyu) mang gi
 • མང་གི
  mang gi
 • ཨོ་ལད་དུ་ལས་འདེ་ཡོང་ཡེ་བསྡད་ཚོང་གཟིག་ཡེ་བསྡད་ན་ཧྲ་གི༼བཟང་བ༽་མིན་ད་ཞོང་སོས་ཡེ་གོ་ཅི་ཐ་ཙོད༼བྱེད་པའི་ཚེ༽
  o lad du las 'de yong ye bsdad tshong gzig ye bsdad na hra gi(bzang ba) min da zhong sos ye go ci tha tsod(byed pa'i tshe)
 • སོས་བཙོང་ཡེ་ན་ད་་་
  sos btsong ye na da
 • ཨོ་ཡ་དཀའ་དགེ་ན
  o ya dka' dge na
 • ད་ཞོང་གི་ཉིན་ད་མྱི་གཉིས་རེ་གསུམ་རེ་མེད་ཚེ་མྱི་ཁར་རེ་གི་སོས་བཙོང་ཡེ་བསྡད་ཡེ་མི་བ་གི༼མི་ཐུབ་གི༽
  da zhong gi nyin da myi gnyis re gsum re med tshe myi khar re gi sos btsong ye bsdad ye mi ba gi(mi thub gi)
 • དུ་དཀའ་མོ་གཟིག་རེད། ད་ཁ་སང་དུ་རིང་བད་གི་ཞོང་མར་འགྱོ་ར་མི་འགྱོ་གི
  du dka' mo gzig red/_da kha sang du ring bad gi zhong mar 'gyo ra mi 'gyo gi
 • མི་འགྱོ་གི
  mi 'gyo gi
 • ཨོ་ལད། ངེད་གི་གཟོ་གན་ན་ཅིག་རང་གི་བཙོང་དགོ་ནི་རེ་ར
  o lad/_nged gi gzo gan na cig rang gi btsong dgo ni re ra
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • ད་ཉིན་ཚིགས་ཀ༼ཉིན་གཅིག་ལ༽ཧ་ལས་ན་རྒྱ་མ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ། ད་ལྔ་བཅུ་བུད་སོང་ན་དགའ་དགོ་གི
  da nyin tshigs ka(nyin gcig la)ha las na rgya ma sum cu bzhi bcu/_da lnga bcu bud song na dga' dgo gi
 • ཨོ་ད་དེ་རེད་འ ད་ཁང་གླ་ར་ཅིག་རང་གི་ཟས་སོང་ལ་དེ་དུ་མོ་གཟིག་གི་ལ་ཀ་་
  o da de red 'a_da khang gla ra cig rang gi zas song la de du mo gzig gi la ka
 • ཨོ་ཡ དུ་གི་དེང་སང་ད་ཞོང་གཞུང་གི་ར་ད་འཕྱ་དེ 
  o ya_du gi deng sang da zhong gzhung gi ra da 'phya de_
 • ཡང་ཁང་གླ་རེ་དེ་་་་་
  yang khang gla re de
 • ཡང་རྫ་ཙིག་འ༼ཟླ་བ་གཅིག་ལ༽་་་་རྫ་ཙིག་འ་ཨེ་ར།
  yang rdza tsig 'a(zla ba gcig la) rdza tsig 'a e ra/
 • རེད། 
  red/_
 • སྒོར་མོ་དྲུག་ཅུ་་་
  sgor mo drug cu
 • རེད་་་་
  red
 • དྲུག་ཅུ་་་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གཟིག་ཡིན་དགོ་ག
  drug cu drug cu lhag gzig yin dgo ga
 • རེད་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་ར་མོ་ཆ་ཙིག༼སྒོར་ཟུར་འགའ༽་ལེན་དགོ་གི
  red drug cu re bzhi ra mo cha tsig(sgor zur 'ga') len dgo gi
 • ཨོ་དུ་མོ་གཟིག་ལེན་དགོ་གི་མོ།
  o du mo gzig len dgo gi mo/
 • ཨོ་དུ་མོ་གཟིག་ལེན་དགོ་གི
  o du mo gzig len dgo gi
 • ཨོ་དུ་ཡེ་དང་རེ་ཐ་ཙོད་ད་མར་གི་ཐོག་འ་ཙི་འེ་གཟིག་བཅུམ་རྒྱུ་ད་མང་གི་ར་ད
  o du ye dang re tha tsod da mar gi thog 'a tsi 'e gzig cin'gyo da mang gi ra da
 • བདེན་གི
  bden gi
 • ད་ཞོང་འུ་གཟོ་མར་གི་ལ་ཀ་ལྷད་ཙོ་ཡོད་ནི་ཟེར་གི་ར་ད་ད་ལྷད་ཡོད་ཅོ་དཔེ་མེད་ནོ་ད་་་་
  da zhong 'u gzo mar gi la ka lhad tso yod ni zer gi ra da da lhad yod co dpe med no da
 • ལྷད་གཟོ་ད་དུ་གཟོ་རང་འ་ཁ་ནས་བཤད་སོ༼བཤད་སྲོལ༽་གཟིག་རེ་པད།
  lhad gzo da du gzo rang 'a kha nas bshad so(bshad srol) gzig re pad/
 • ཨོ་ལད་ཧ་་་་་
  o lad ha
 • ད་འུ་ཁྱོས་མེད་ཟེར་གོ་ནི་རེད་མིན་ད་ད་དེ་ཅིག་ཁུ་ཚོས་ཡོད་གི་ཟེར་དགོ་ནོ་འདྲ་མོ།
  da 'u khyos med zer go ni red min da da de cig khu tshos yod gi zer dgo no 'dra mo/
 • ད་འ་གཟོ་ཡུལ་གི་ད་མར་ཉོ་གི་སོ་ན་དཀའ་ནོ
  da 'a gzo yul gi da mar nyo gi so na dka' no
 • འ་ཙི།
  'a tsi/
 • ཡ་ད་ལམ་གི་འཕྱ་ལེན་ཁང་གི་དཀའ་ནོ དེ་འབྲི་མར་ངོ་མ་ཨོ་ཡིན་ནོ།
  ya da lam gi 'phya len khang gi dka' no_de 'bri mar ngo ma o yin no/
 • དུ་ཡེ་བསྡད་གི་ར
  du ye bsdad gi ra
 • ཨེ་རེད།
  e red/
 • དུ་རེད་མོ།
  du red mo/
 • ད་འདེ་ཡོང་ཡེ་ད་བལྟ་སོ༼ལྟ་ཚུལ༽་མང་བ་མང་བ་གཟིག་བཤད་དང་ཐ་ཙོད༼བཤད་པའི་ཚེ༽་འུ་གཟོ་ར༼ང་ཚོས་ཀྱང༽་ཆི་གཟིག་ཡེ་གོ་ནོ༼ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ༽་མི་ཤེས་གི་ན།
  da 'de yong ye da blta so(lta tshul) mang ba mang ba gzig bshad dang tha tsod(bshad pa'i tshe) 'u gzo ra(nga tshos kyang) chi gzig ye go no(ci zhig byed dgos pa) mi shes gi na/
 • རེད་རེད།
  red red/
 • ཨོ་ཡ། ཞོང་དུ་གི་ད་འཕྱ་འདི་གཟོ་ལ་ཀ་གི་ར་ཙི་འེ་གཟིག་ཅིག
  o ya/_zhong du gi da 'phya 'di gzo la ka gi ra tsi 'e gzig cig
 • ཨོ་ལད། ཨོ་ལད།
  o lad/_o lad/
 • ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གི་ར་ཅིག་ལྟོས་ལས་ཡ་ད་ཡུལ་གི་རྩྭ་རིན་ཡོད་གི ཚོད་ཡན་གོན་ལས་ཧྥེ་གཟེ་དགོ་ག་རྒྱ་གི
  yang rgyal khab gi ra cig ltos las ya da yul gi rtswa rin yod gi_tshod yan gon las h+phe gze dgo ga rgya gi
 • ཨོ་ད་རྒྱ་སྐད་ར་བཤད་ཡོང་ན་ཚོད་ཡན་གོན་ལས་ཧྥེ་བདོག་གོ༼ཟེར་བ་དེ་འདྲ༽་ཅིག་དུ་མེ་མང་འ་གཟིག་བཤད་རྒྱུཨུ་ཡོད་གི
  o da rgya skad ra bshad yong na tshod yan gon las h+phe bdog go(zer ba de 'dra) cig du me mang 'a gzig bshad rgyuu yod gi
 • མང་འ་གཟིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་གི 
  mang 'a gzig bshad rgyu yod gi_
 • ཨོ་དུ་རེད་མོ།
  o du red mo/
 • དྲེག་གི་ཟེར་དགོ་གི་ར་ད་ལམ་ཁ་གི་འཕྱ་འདི་གཟོ་ཧིན་གི་ལྗི་གི ད་ཅིག་ཀན་སོ་ཞིང་ཆེན་གི་འཕྱ་རྩིས་རྒྱག་གོ་གི ཆེན་ཧད༼མཚོ་སྔོན༽ཞིང་ཆེན་གི་དེ་ནས་འཕྱ་རྩིས་རྒྱག་གོ་གི
  dreg gi zer dgo gi ra da lam kha gi 'phya 'di gzo hin gi lji gi_da cig kan so zhing chen gi 'phya rtsis rgyag go gi_chen had(mtsho sngon)zhing chen gi de nas 'phya rtsis rgyag go gi
 • བདེན་གི
  bden gi
 • དེ་ནས་འདེ་འ་ཡོང་ད་གཟེ་དེ་ཅིག་ལམ་ཡིག་བདོག་གོ༼ཟེར་བ༽་ལམ་འཕྱ་ཟེར་གོ་ཡང་ཁྲོལ་བཙད་དེ་གི་འཕྱ་གཅིག་རྒྱག་གོ་གི 
  de nas 'de 'a yong da gze de cig lam yig bdog go(zer ba) lam 'phya zer go yang khrol btsad de gi 'phya gcig rgyag go gi_
 • རེད་རེད།
  red red/
 • དེ་གི་འདི་ཡར་ཡོང་ད་གཟེ་ཡང་པ་ཅེ་གི་དེ་ནས་ཡང་ཚད་ནི་གཟིག་ཡོད་གི
  de gi 'di yar yong da gze yang pa ce gi de nas yang tshad ni gzig yod gi
 • ཨོ་དེ་དགོ་ད་དགོ་ད།
  o de dgo da dgo da/
 • ཨོ་ཡ་དུ་མོ་གཟིག་རེད༼དེ་འདྲ་ཞིག་རེད༽།
  o ya du mo gzig red(de 'dra zhig red)/
 • དེ་ད་ཐེངས་ཁྱོད་མར་ཉོ་གི་གང་འ་སོང་ནས།
  de da thengs khyod mar nyo gi gang 'a song nas/
 • ང་ད་ཐེངས་རྨ་ཆེན་ཤན་ན་སོང་ནས་ཡིན།
  nga da thengs rma chen shan na song nas yin/
 • རྨ་ཆེན་ན་མར་གོང་ཆི་ཡེ་གོ་གི༼ཅི་འདྲ་རེད༽།
  rma chen na mar gong chi ye go gi(ci 'dra red)/
 • རྩྭ་རིན་ཆུ་རིན་གཟེ་ནས༼ཟེར་ན༽་ལ་མི་དགོ་དགོས་ར་ད་ཞོང་གི༼ངོ་མ༽་རྨ་ཆུ་ཟམ་ཀ་གཟོ་ལ་དེ་གི་༼རྨ་ཆུ་ཟམ་ཁ་ཡི༽འཕྱ་རྒྱག་རྒྱོ་ཧོན་གི་ངན་གི༼ངོ་མ་ལྗི་མོ་རེད༽།
  rtswa rin chu rin gze nas(zer na) la mi dgo dgos ra da zhong gi(ngo ma) rma chu zam ka gzo la de gi (rma chu zam kha yi)'phya rgyag rgyo hon gi ngan gi(ngo ma lji mo red)/
 • སྒྲིག་ལམ་བཙན་གི ཁ་སང་དེ་རིང་འདི་ར་ཀོང་ཧྲེ་བོ་༼འཕྱ་བསྡུ་ཚན་ཁག༽དེ་ཙིག་འད་གཟིག༼དུ་ཙམ༽་འཕྱ་རྒྱག་རྒྱོ༼རྒྱ༽ལྗི་གི རྨ་ཆུ་ཟམ་ཀ་གཟོ་གི་ལག་འ་ཤོར་སོང་ན་དེ་ཁྲད༼རླངས་འཁོར༽་གང་རེ་རེ་གཟོ་སྒོར་མོ་སྟོང་ཙོད་༼སྟོང༽བདུན་རེ་གཟོ དེ་རྒྱག་གོ་གི
  sgrig lam btsan gi_kha sang de ring 'di ra kong hre bo ('phya bsdu tshan khag)de tsig 'ad gzig(du tsam) 'phya rgyag rgyo(rgya)lji gi_rma chu zam ka gzo gi lag 'a shor song na de khrad(rlangs 'khor) gang re re gzo sgor mo stong tsod (stong)bdun re gzo_de rgyag go gi
 • གཡག་གི་ལ་ཀ༼ཐོག་ལ༽་ཀ་གི་ཀ་གི་༼བཀལ་ཡོང་གི༽བུད་ཡོང་གི
  g.yag gi la ka(thog la) ka gi ka gi (bkal yong gi)bud yong gi
 • དེ་གཅིག་ཡེ་བསྡ་གི་མོ༼དེ་གཅིག་རེད༽ ཧ་ར་ཧི་འེ་དེ་ཧིག་ནན་བཞོགས་ས་༼ཕྱོགས་ས༽་དེ་གི་བསྡད་ཡོད་གི་མོ༼དེ་དང་འདྲ་གི༽།
  de gcig ye bsda gi mo(de gcig red)_ha ra hi 'e de hig nan bzhogs sa (phyogs sa) de gi bsdad yod gi mo(de dang 'dra gi)/
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • ད་ཧ་ར་ཧུག་འེ་རྩེ་ཁོག་གི་ཙི་གེ་གཟིག་ཅིག་འགོག་ནོ་མིན་ད། སྟོབས་ལྡན་ར་དེ་གི དེ་བཞོགས་ཚ་ར་ད་དེ་རེད༼དེ་ནས་ལ་དེ་འདྲ་རེད༽ གཞུང་གི་འཕྱ་ལེན་ཁང་གི་ཙི་གེ་གཟིག༼དུ་ཙམ༽་དཀའ་གི་གཟེ་ནས་མིན་ད། མར་རྒྱ་མ་གང་ང་༼རྒྱ་མ་གང༽སྒོར་མོ་བཅུ་གཅིག་ཡེ་གོ་གི༼སྟེར་དགོས་གི༽
  da ha ra hug 'e rtse khog gi tsi ge gzig cig 'gog no min da/_stobs ldan ra de gi_de bzhogs tsha ra da de red(de nas la de 'dra red)_gzhung gi 'phya len khang gi tsi ge gzig(du tsam) dka' gi gze nas min da/_mar rgya ma gang nga (rgya ma gang)sgor mo bcu gcig ye go gi(ster dgos gi)
 • རེད་གོང་འདྲ་གི ད་ཡར
  red gong 'dra gi_da yar
 • ཨོ་ལད་དུ་མོ་གཟིག་ཡེ་བསྡ་གི༼རེད་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད༽། ད་རྨ་ཆེན་གི་ཡང་ཅིག་སྐོག་གི་ལ་ག་ནས་བཤད་ཡོང་ན་ཡང་རྨ་ཆེན་དེ་ཙི་མ་ཐུག་གི་ཨེ་རེད།
  o lad du mo gzig ye bsda gi(red de 'dra zhig red)/_da rma chen gi yang cig skog gi la ga nas bshad yong na yang rma chen de tsi ma thug gi e red/
 • སྐོག་ཧོན་ད་ཧྲད་གི དེ་གི་འདི་གི༼འདི་ནས་༽བཙོང་ཁ་རྩ་གི
  skog hon da hrad gi_de gi 'di gi('di nas )btsong kha rtsa gi
 • ཨོ་ཡ། ད་དེང་སང་ཞོང་བེད་གི༼དངོས་ནས༽་ལྷ་ས་ཡ་ར་དྲུད་ལས་ཡོང་རྒྱོ༼རྒྱུ༽་དཀའ་ད་དཀའ་གི་ར་ར།
  o ya/_da deng sang zhong bed gi(dngos nas) lha sa ya ra drud las yong rgyo(rgyu) dka' da dka' gi ra ra/
 • དཀའ་གི་གོ ད་ཅིག
  dka' gi go_da cig
 • ཧོར་ཙང་ཅན་གོ་དེ་ན་ཡང་འཕྱ་ལེན་ཡོད་གི 
  hor tsang can go de na yang 'phya len yod gi_
 • ཡོད་ཀ དེ་གི་བན་འགར་ཐང་དེ་ན་ཡོད་གི
  yod ka_de gi ban 'gar thang de na yod gi
 • ཨོ་ལད།
  o lad/
 • ཨོ་ཡ། ཨོ་ཡ་དེ་གི་ཡ་ར་ཡོང་ན་ད་ལྷ་ས་འདི་གི་ཞོང་བསྡད་བཙོང་ཡེ་དང་ནས་ཙིག་འེ་གཟིག་དགའ་དགའ་ན
  o ya/_o ya de gi ya ra yong na da lha sa 'di gi zhong bsdad btsong ye dang nas tsig 'e gzig dga' dga' na
 • ད་དེ་ཡིན་ན་དེ་ལམ་ཁ་གི་འཕྱ་འདི་ད་ཧོན་གི་ལྗི་གི ད་ཅིག་མང་གི་་་་་ད་དབྱར་ཐོན་ན་ད་རུང་ཅིག་ད་ཟླ་བ་གཅིག་འ་སྒོར་མོ་དྲུག་ཅུ་དྲག་ཅུ་ཁ་ལྷག་ཡར་མར་ཡེ་བསྡད་ན་ད་རུང་ཅིག་དྲེག་གི་ཟེར་དགོ་ག ཨེ་རེད།
  da de yin na de lam kha gi 'phya 'di da hon gi lji gi_da cig mang gi da dbyar thon na da rung cig da zla ba gcig 'a sgor mo drug cu drag cu kha lhag yar mar ye bsdad na da rung cig dreg gi zer dgo ga_e red/