Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
42 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Jangbu, a modern Tibetan poet from Amdo, reads the poem "Muntom pé nam pa zhik lé" from his book Poetic Compositions: The Nine-eyed Zi Stone.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལྗང་བུ
  མུན་འཐོམ་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ལས།
  mun 'thom pa'i rnam pa zhig las/
 • ལྗང་བུ
  བུ་མོ་ ལ་ཕུལ་བ།
  bu mo _la phul ba/
 • ལྗང་བུ
  སྲུབས་ཀ་ནས་གློག་དམར་ཐེངས་ཤིག་འཁྱུག་བྱུང
  srubs ka nas glog dmar thengs shig 'khyug byung
 • ལྗང་བུ
  དེ་རྟ་ཕོ་དཀར་པོ་ཞིག་རེད ཡང་ན་དེ་ནས་རྟ་ཕོ་དཀར་པོ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང
  de rta pho dkar po zhig red_yang na de nas rta pho dkar po zhig skyes byung
 • ལྗང་བུ
  དེ་རྗེས མཐར་ཐུག་གི་རྟོགས་སད་ཇི་བཞིན་མཁྲེགས་པར་གྱུར
  de rjes_mthar thug gi rtogs sad ji bzhin mkhregs par gyur
 • ལྗང་བུ
  ངས ཟུར་ཞིག་ནས་མགྱོགས་ཚད་ཅིཕ༹་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས ང་ལ
  ngas_zur zhig nas mgyogs tshad cif la zhib lta byas_nga la
 • ལྗང་བུ
  ཧང་སངས་དགོས་པའི་བློ་སྐྱེད་ཅི་ཡང་མ་བྱུང ང་རང་རྟ་ཕོར་ཞོན
  hang sangs dgos pa'i blo skyed ci yang ma byung_nga rang rta phor zhon
 • ལྗང་བུ
  རྟ་ཕོ་ལོང་པ་ནི་འཁྲིག་པར་འཇུག་གིན་པའི་སྒང་གི་བུད་མེད་དེ་དང་འདྲ་བར
  rta pho long pa ni 'khrig par 'jug gin pa'i sgang gi bud med de dang 'dra bar
 • ལྗང་བུ
  དམིགས་ཡུལ་རྣམས་བརྗེད་ཟིན་ནས་འཁུན་སྒྲ་དྲོད་ལམ་ལམ་འབྱིན་གྱིན་འདུག
  dmigs yul rnams brjed zin nas 'khun sgra drod lam lam 'byin gyin 'dug