Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
1 min 27 sec
Video Overview
Creators: 
Sherig Dentshog , Ngawang Loday

Sangay Wangmo from Rizor village sings one of the Khoray songs of Dungsam, narrating her old age and being a grandmother. The song is old and in Tshanglakha, with an unknown composer. The culture of singing a Khoray song is most popular in eastern Bhutan (Pemagatshel and Trashigang in particular). They sing Khoray songs any time they feel bored, sad or tired while working in the field. Khoray songs are mostly emotional and sung by village elders.

 

ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ པདྨ་དགའ་ཚལ་དང་བཀྲིས་སྒང་ལུ་ ཁོ་རེ་འཐེན་ནི་གི་སྲོལ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་རེ་འདི་སྐྱོ་སི་སི་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ ནམ་དལ་ཁོམས་ཐོནམ་ད་དང་ དབངཔོ་ངལ་བའི་སྐབས་ དེ་ལས་ཞིང་ནང་ལཱ་འབད་དེ་འུ་སྡུག་པའི་སྐབས་སུ་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ད་ མང་ཤོས་ཅིག་མི་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་འཐེནམ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་ རེ་ཟོར་གཡུས་ཚན་ལས་ སངས་རྒྱས་དབང་མོ་གིས་ཡང་ ཚངས་ལའི་ཁ་སྐད་ནང་ཡོད་མི་གདུང་བསམ་པའི་ཁོ་རེ་ཅིག་འཐེན་མི་ནང་ མི་ཚེ་འདི་རྒན་རྒས་སོངམ་ལས་ ཤི་ནི་འདི་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་སེམས་འཁྲུལ་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་འཐོནམ་མས། འདི་དང་ཕུ་ལས་བརྩམས་ཡོདཔ་ལས་ ག་གིས་བརྩམས་ཅི་ག་དང་ དུས་ཚོད་ནམ་བརྩམས་བརྩམསམ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སངས་རྒྱས་དབང་མོ་ Sangay Wangmo
  གཡུས་ལ་གཡུ་རུང་དུ་ཁ་ས་ཁོ་རེད། །ཤོ་ནང་ཕེན་ཐཱན་བགྱངས་ཅ་ས་ཁོ་རེད། ། གཡུས་འདི་གཡུ་རུང་གཡུས་ལུ་ས་ཁོ་རེད། །སེམས་དགའ་སྟེ་འཐེན་དོ་ས་ཁོ་རེད། །
  At the yurung village, sa khoray! Singing in happiness, sa khoray!
 • Sangay Wangmo
  སངས་རྒྱས་དབང་མོ་ འགྱུར་བེ་འགྱུར་བེ་དག་ཉི་ས་ཁོ་རེད། །ཤིང་གིས་ལུང་འགྱུར་བེ་སྨོ་ས་ཁོ་རེད། ། འགྱུར་འོང་འགྱུར་འོང་ཟེར་ཏེ་ས་ཁོ་རེད། །ཤིང་གིས་རྡོ་འགྱུར་འོང་ག་ས་ཁོ་རེད།
  Saying it will change, sa khoray! Will wood change into rock, sa khoray!
 • སངས་རྒྱས་དབང་མོ་ Sangay Wangmo
  དུས་རྣམ་འགྱུར་བེ་ལོ་ས་ཁོ་རེད། །རྒན་པས་བམ་ནང་རི་བ་ས་ཁོ་རེད། ། དུས་རྣམ་འགྱུར་འོང་ལོ་ས་ཁོ་རེད། །རྒས་པས་ཨང་རྒས་འགྱོ་ཡི་ས་ཁོ་རེད། །
  Hoping time will change, sa khoray! Got old and became Bam-nang (old people), sa khoray!
 • སངས་རྒྱས་དབང་མོ་ Sangay Wangmo
  མི་དགོ་ ཨ་ནཱིམ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་འཐེན་ནི་མི་དགོ། །།
  That's all.