Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
2 min 24 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Drolle from Serchen, Amdo singing a song called "The Karma of the Fiancée." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་མ་བུ་མོ་གནས་ལ་འགྲོ་དགོས་པ་སྔོན་ལས་ཡིན་པ་དང་གནས་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་བུ་མོ་ལ་གཅེས་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཐོ་རུ་དང་ཐོར་མོ་མཉམ་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཐོར་མོ་རྟ་མང་དཀྱིལ་ན་ཡོད་པ་དང་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཐོ་རུ་བྱང་ལམ་མཚམས་ན་ཡོད་པས་རྟ་བདག་གིས་གཅེས་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པ།   ལག་ག་དང་ལག་མོ་མཉམ་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ལག་མོ་ལུག་མང་གྲལ་ན་ཡོད་པ་དང་སྔོན་ལས་ཀྱིས་ལག་ག་ཤན་པའི་ལག་ན་ཡོད་པས་འཚོ་སྐྱོང་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་པ།  དེ་བཞིན་དུ་མིང་སྲིང་གཉིས་མཉམ་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་མིང་ཆུང་ཕ་མའི་རྩིབ་ན་ཡོད་པ་དང་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་སྲིང་ཆུང་གནས་སའི་ཡུལ་ན་ཡོད་པས་གཉོར་སྐྱོང་གང་ལེགས་བྱེད་དགོས་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0