Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
5 min 25 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Kelsang Kyi from Nyinshuk Township in Chentsa singing a song called "I Thought My Parents Would Never Grow Old." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་བྱ་དངོས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་བསྟན་ཏེ་དྲིན་ཕ་མར་བརྩི་བཀུར་དང་གཉོར་སྐྱོང་།  མྱུར་ཏུ་དྲིན་ལན་འཇལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་མཐོན་པོ་རི་དང་གཙང་མོ་ཆུ་སོགས་ལ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ནས་འགྱུར་ལྡོག་ཆེ་བ་བཞིན་དྲིན་ཕ་མའི་སྐྲ་ལོ་དཀར་པོར་གྱུར་དུས་རྒས་ཡོད་པ་རྟོགས་དགོས་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0