Skip to main content Skip to search
11 Jan 2016
3 min 6 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Tsering Jyi from Yonru Village in Chentsa singing a song called "I Offer Milk Tea to the Middle Row of Guests." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་མགྲོན་པོར་ཇ་འདྲེན་ཆང་འདྲེན་བྱས་ཚུལ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་མགྲོན་པོ་རྣམས་ལ་ཞིམ་མངར་གྱི་འོ་ཇ་དང་འབྲི་མར་སེར་པོ་ད་དུང་ནས་ཆང་བདུད་རྩི་སྔོན་མོ་བཅས་དྲངས་ཡོད་པས་བདག་གཞི་མགྲོན་གཉིས་ཀ་དགའ་སྤྲོའི་ཁེངས་ཡོད་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0