Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
5 min 35 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Kesang from Garu Village in Chentsa singing a song called "I Have Three Happy Things in Mind." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་བསྟོད་གླུ་ཞིག་ཡིན།  ཕ་ཨ་ཁུ་དང་སྤུན་ན་ཟླ་མ་སྲུ་མོ་བཅས་ལ་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་རེད།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཕ་ཨ་ཁུ་འཛོམས་ན་གཏམ་ཁ་ལྕེ་བདེ་བ་དང་སྤུན་ན་ཟླ་འཛོམས་ན་དགྲ་དཔུང་ལས་རྒྱལ་ཐུབ་པ།  མ་སྲུ་མོ་འདུས་ན་ཟས་ཞིམ་པོ་གཡོ་སྐོལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ༼ཡེ་་་་་ཨོ་་་་་ངས་ཡ་རེ ཡང་ཡ་རེ་ལེན་དགོ། མདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཚོ་བས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • རྩེ་གོང་མ་བར་མ་ཞོལ་མ་གསུམ། །༼མདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཚོ་བས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • རྩེ་གོང་མའི་མགོ་ན་རྒོད་ཚང་ཡོད། །༼མདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཚོ་བས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • ཕ་ཨ་ཁུ་རྒོད་པོ་རང་འདུས་རེད། །༼མདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཚོ་བས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • གཏམ་མྱི་ལ་མི་རེ་སྐྱིད་ཅིག་ཡོད། །༼མདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཚོ་བས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • རྩེ་བར་མའི་མགོ་ན་ཁྲ་ཚང་ཡོད། །༼མདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཚོ་བས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • སྤུན་ན་ཟླ་ཁྲ་ཕྲུག་རང་འདུས་རེད། །༼མདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཚོ་བས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • དགྲ་མི་ལ་མི་རེ་སྐྱིད་ཅིག་རེད། །༼མདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཚོ་བས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • རྩེ་ཞོལ་མའི་མགོ་ན་གླག་ཚང་ཡོད། །༼མདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཚོ་བས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • མ་སྲུ་མོ་གླག་མོ་རང་འདུས་རེད། །༼མདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཚོ་བས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • ཟས་མི་ལ་མི་རེ་སྐྱིད་ཅིག་ཡོད། །༼མདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཚོ་བས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • གླུ་ཤེས་ནི་མིན་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་རེད། །༼མདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཚོ་བས་གླུ་ཞིག་ལེན༽