Skip to main content Skip to search
11 Jan 2016
2 min 43 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Tsering Jyi from Yonru Village in Chentsa singing a song called "I Emerged like a Southern Dragon." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

Tsering Jyi sings a song called "I Emerged like a Southern Dragon"

འདི་ནི་གླུ་བས་རང་གི་ལུས་ངག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་གླུ་བ་རང་གི་ལུས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་དགུང་གི་ཉི་མ་ལྟར་བརྗིད་པ་དང་ངག་གི་གྲེ་འགྱུར་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་ལྟར་སྙན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་རང་གིས་རང་ལ་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ༼ཡེ་་་་ཨ་དབྱངས་ཀི་ལེན་དགོ་་་ཡང་གི་ལེན༽
  Sing a melody...sing it again
 • ང་གླུ་བ་ཡོང་ཡོང་ཤར་ནས་ཡོང་།། ༼ཨ་དབྱངས་ཀི་ལེན༽
  I am a singer who comes from the east (sing a melody)
 • ཤར་ཉི་མ་འདྲ་ཞིག་ཤར་ནས་ཡོང་།།༼ཨ་དབྱངས་ཀི་ལེན༽
  Like an eastern sun, I come shining (sing a melody)
 • ང་གླུ་བ་ཡོང་ཡོང་ལྷོ་ནས་ཡོང་།།༼ཨ་དབྱངས་ཀི་ལེན༽
  I am a singer who comes from the south (sing a melody)
 • ལྷོ་གཡུ་འབྲུག་འདྲ་ཞིག་གྲགས་ནས་ཡོང་།།༼ཨ་དབྱངས་ཀི་ལེན༽
  Like a southern dragon, I come roaring (sing a melody)
 • ང་གླུ་བ་ཡོང་ཡོང་བྱང་ནས་ཡོང་།།༼ཨ་དབྱངས་ཀི་ལེན༽
  I am a singer who comes from the north (sing a melody)
 • བྱང་ཁུ་བྱུག་འདྲ་ཞིག་གྲགས་ནས་ཡོང་།།༼ཨ་དབྱངས་ཀི་ལེན༽
  Like a northern cuckoo, I come calling (sing a melody)
 • གླུ་ཤེས་ནི་མིན་ར་དགའ་ནི་ཡིན།།༼ཨ་དབྱངས་ཀི་ལེན༽
  Even if I don't know how to sing, I enjoy it (sing a melody)