Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
4 min 6 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Khyungdo from Garu Village in Tsekhok singing a song called "I Couldn’t Forget the Kindness of a Good Father." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་དྲིན་ཕ་ལོ་མེད་པའི་དྭ་ཕྲུག་གི་སྐྱོ་གླུ་ཞིག་ཡིན།  

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཕ་ཡོད་པའི་བུ་ཡིས་བཤད་ན་དྲིན་ཕ་ལོ་ཡོད་ན་སེམས་པ་སྐྱིད་ཀི་ཟེར་མོད།  རང་ལ་ཕ་མེད་པས་ཕའི་བརྩེ་བ་མྱངས་མེད་ལ་ཕ་ཡོད་པའི་སེམས་སྐྱིད་ཀྱི་ཚོར་བ་ཡང་མྱངས་མེད།  ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མེད་པར་གྱུར་རུང་ཕའི་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་ཡིད་ནས་བརྗེད་ཀྱིན་མེད་པར་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0